9 187 odsłony

HP Pavilion dv5-1150ew sterowniki pod XP

HP Pavi­lion dv5-1150ew to dość dobry model lap­to­pa, nie­ste­ty pro­du­cent nie zaopa­trzył go w ste­row­ni­ki pod Win­dows XP. Lap­top wypo­sa­żo­no w pro­ce­sor AMD Turion 64, 4GB pamię­ci RAM,  kar­tę gra­ficz­ną ATI Mobi­li­ty Rade­on HD3450 (obsłu­gu­ją­cą DX10), dysk twar­dy HDD 320GB i wie­le innych gadże­tów np czyt­ni­ki linii papi­lar­nych (nie ma się co mar­twić, czyt­nik bez pro­ble­mu zadzia­ła na XP, wiem, bo sam insta­lo­wa­łem na tym mode­lu XP i nie mia­łem pro­ble­mu ze ste­row­ni­ka­mi.

Jedy­nym pro­ble­mem, jakie­mu nie umia­łem zara­dzić jest to, że po zmia­nie sys­te­mu lamp­ka doty­ko­wa od gło­śno­ści świe­ci się wciąż na czer­wo­no, mimo iż głos jest. Ale to nie spra­wia żad­ne­go pro­ble­mu w uży­wa­niu XP na tym sprzę­cie. Ste­row­ni­ki oczy­wi­ście nie­ofi­cjal­ne, choć nie­któ­re pasu­ją z innych mode­li HP, a co cie­ka­we UWAGA — ste­row­nik blu­eto­oth dzia­ła popraw­nie od lap­to­pów ACERA!. Jesz­cze jed­na uwa­ga — ste­row­ni­ki do kar­ty gra­ficz­nej wyma­ga­ją prze­ro­bie­nia — o tym też wspo­mi­nam, wszyst­kie­go dowie­cie się niżej. Dorzu­cam tak­że ste­row­ni­ki SATA do HDD. Czyż nie jest pięk­nie mieć kocha­ne­go XP, zamiast “mulą­ce” Visty? Ste­row­ni­ki oczy­wi­ście na dar­mo­wym ser­we­rze bez limi­tów. Zapra­szam do pobie­ra­nia i odwie­dzaj­cie nas jesz­cze czę­ściej :)

1.)SATA — 

2.)AUDIO

3.)Bluetooth — http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Bluetooth/Bluetooth_Acer%20Inc_1.0.0.36_XPx86.zip?acerid=633642998009343803&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire%205720Z&OS=X02&LC=en&BC=Acer&SC=EMEA_27
4.)Chipset — 
5.)Czytnik linii papi­lar­nych:

a)program:

b)sterownik:  ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp39001-39500/sp39465.exe
6.)HP Qucik Launch But­tons — http://mytopfiles.com/programs/file/sp38688/272010.htm

7.)HP Qucik Touch (obra­zek volu­me) — http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-56178 – 1&lc=pl&cc=pl&dlc=pl&product=3545199&os=2093&lang=pl

8.)HP Wire­less Assi­stant — 

9.)Kamera Inter­ne­to­wa:

a)program:

b)sterownik:

10.)Karta Gra­ficz­na — 

11.)Lan — 

12.)Program do prze­ra­bia­na ste­row­ni­ków mobil­nych kart gra­ficz­nych ATI — 

13.)Przyciski szyb­kie­go uru­cha­mia­nia — 

14.)Wi-Fi — http://mytopfiles.com/programs/file/sp42654/320065.htm

15.)TouchPad -

UWAGA AKTUALIZACJA! Zak­tu­ali­zo­wa­łem ste­row­nik AUDIO — może­cie go pobrać z nowe­go odno­śni­ka.

By | 2015-08-17T19:22:39+00:00 Kwiecień 4th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , , |23 komentarze

23 komentarze

 1. Jan Kwiatek 22/04/2010 w 15:45- Odpowiedz

  A czy do Pavi­lon dv5 1140ew są takie same ste­row­ni­ki jak do dv5 1150ew? Ja posia­dam dv5 1140ew i zasta­na­wiam się na zain­sta­lo­wa­nie XP Vista mnie wku­rza.

 2. Artus2007 22/04/2010 w 20:18- Odpowiedz

  Pro­szę podać kon­fi­gu­ra­cję lap­to­pa. Jeśli jest iden­tycz­na to ste­row­ni­ki będą paso­wa­ły.

 3. Paweł 23/04/2010 w 01:07- Odpowiedz

  “Jedy­nym pro­ble­mem, jakie­mu nie umia­łem zara­dzić jest to, że po zmia­nie sys­temu lamp­ka doty­ko­wa od gło­śno­ści świe­ci się wciąż na czer­wono, mimo iż głos jest.”
  Jak chcesz z tym powal­czyć to możesz zacząć od tego:
  http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=291787

  Pozdra­wiam
  Paweł

 4. Artus2007 23/04/2010 w 13:12- Odpowiedz

  Mia­łem ten sam pro­blem i jesz­cze go nie roz­wią­za­łem

 5. Krystol 13/05/2010 w 18:46- Odpowiedz

  Siem­ka moze­cie zro­bic reu­plo­ad ste­row­ni­ków nie­ste­ty nie kto­re wyga­sly

 6. Artus2007 15/06/2010 w 21:58- Odpowiedz

  a któ­re wyga­sły?

  • KonJarek 16/07/2010 w 11:06- Odpowiedz

   Witam. Jesz­cze nie prze­bi­łem się przez instal­kę XP. Mógł­by ktoś napi­sać dokład­nie któ­re ste­row­ni­ki zała­do­wać pod­czas dzia­ła­nia insta­la­to­ra lub zin­te­gro­wać przy uży­ciu nLi­te? Kom­bi­no­wa­łem na róż­ne spo­so­by, ale jedy­ne co widzę to nie­bie­ski ekran lub brak czar­ny ekran i mie­le­nie po dys­ku przez kil­ka minut bez żad­ne­go efek­tu.

   • KonJarek 17/07/2010 w 20:47- Odpowiedz

    Jed­nak w koń­cu uda­ło się dopa­so­wać ste­row­ni­ki i po dłu­gim mie­le­niu dys­kiem przy czar­nym ekra­nie instal­ka ruszy­ła i sys­tem zain­sta­lo­wał się pra­wi­dło­wo.

 7. Artus2007 18/07/2010 w 18:18- Odpowiedz

  Witaj! Jeśli dobie­rzesz odpo­wied­nie ste­row­ni­ki SATA, to kom­pu­ter wystar­tu­je z pły­ty tzn instal­ka XP ruszy. Dysk Ci “mie­li” tak dłu­go ponie­waż ten lap­top ma par­ty­cję sys­te­mo­wą o pojem­no­ści o 320 GB stąd taki dłu­gi okres ocze­ki­wa­nia. Co do ste­row­ni­ków SATA to poda­łem wła­ści­we na ten model, chy­ba, że masz inną pły­tę głów­ną, Ale o tym trze­ba było wspo­mnieć. Pozdra­wiam

  • Nalesnik 09/12/2010 w 22:57- Odpowiedz

   Siem­ka potrze­bu­je CHIPSET DO pavi­lio­na dv5 1150ew ten link juz nie dzia­ła pomo­cy!!

 8. Artus2007 10/12/2010 w 16:57- Odpowiedz

  ser­wer pobie­ra­nia wybierz Asia i musi dzia­łać.

 9. Artus2007 03/01/2011 w 12:05- Odpowiedz

  UWAGA!!! Jeśli któ­ryś ze ste­row­ni­ków nie dzia­ła pro­szę pisać w komen­ta­rzu — wyko­nam reu­plo­ad!

 10. lukasz1994 28/01/2011 w 22:54- Odpowiedz

  witam.ja mam hp pavi­lion dv-5 11000 ew na win 7 byla vista ale sie wkurzylem.czy te ste­row­ni­ki bedą odpo­wied­nie pod moj lap­top ?jeśli tak to czy bedą kom­pa­ty­bil­ne i z win 7 i z xp ?

 11. lukasz1994 29/01/2011 w 23:47- Odpowiedz

  sor­ry mój błąd model jest dv-5 1100 zero mi jede­no przy­by­lo .potrze­bo­wał­bym ste­row­ni­ków pod xp.dokładne para­me­try Pro­ce­sor: 1900MHz, AMD Ath­lon 64 X2 Dual-Core QL-62 (2 GHz, FSB: 1800 MHz, cache: 1 MB)
  Pamięć: 3GB
  Ekran: 15.4in, WXGA roz­dziel­czość 1280 x 800
  Kar­ta gra­ficz­na: ATI Mobi­li­ty Rade­on HD3450 z 512MB pamię­ci. Avi­vo, Obsłu­ga Micro­soft® DirectX 10.0, SM 4.0
  Napę­dy: Dysk 160GB Serial ATA 5400 rpm, DVD+/-RW
  Komu­ni­ka­cja: 10/100/1000 Giga­bit Ether­net, Blu­eto­oth, WiFi IEEE 802.11b/g
  Por­ty: 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x i.LINK? (IEEE 1394) , 4 x USB 2.0, Express card slot, mikro­fon, słu­chaw­ki

 12. artus2007 02/02/2011 w 13:01- Odpowiedz

  Po pierw­sze niech kole­ga spraw­dzi, czy któ­reś pod­ze­spo­ły wymie­nio­ne z lap­to­pa wyżej są takie same, jak te, któ­re są w lap­to­pie, do któ­re­go potrze­ba ste­row­ni­ków. Jeśli tak — pobierz i sprawdź. Po dru­gie — podaj nazwy wszyst­kich ele­men­tów i para­me­trów, do któ­rych potrze­ba ste­row­ni­ków — tak jak to jest zro­bio­ne wyżej, gdzie poda­łem lin­ki, dla przy­kła­du: potrze­ba ste­row­nik do kamer­ki — poda­jesz nazwę kamer­ki, jeśli nie znasz nazwy lub masz pro­ble­my — poda­jesz iden­ty­fi­ka­tor wystą­pie­nia urzą­dze­nia (Mene­dżer Urzą­dzeń). Pro­szę nie myśleć, że wszyst­ko zosta­nie wam poda­ne na tacy (to doty­czy się wszyst­kich osób, któ­re ocze­ku­ją ste­row­ni­ków). Nale­ży wyka­zać w tym tro­chę wła­snej chę­ci i mobi­li­za­cji. Pozdra­wiam

 13. artus2007 02/02/2011 w 13:07- Odpowiedz

  Kolej­na istot­na uwa­ga: Naj­le­piej będzie, jeśli w spra­wach tego lap­to­pa (jak i każ­de­go inne­go) będzie­cie pisać na naszym forum [ http://forum.toin.pl ] . Pro­szę poda­wać, któ­re ste­row­ni­ki są już nie­ak­tyw­ne [lin­ki]! Uła­twi mi to ich reu­plo­ad, ponie­waż w dal­szym Cią­gu mam te ste­row­ni­ki na HDD. Jesz­cze raz uprzej­mie pro­szę, aby wszyst­kie spra­wy odno­śnie nie­dzia­ła­ją­cych ste­row­ni­ków zała­twiać na forum.

 14. artus2007 07/02/2011 w 12:48- Odpowiedz

  Tutaj pro­szę zała­twiać spra­wy doty­czą­ce ste­row­ni­ków do tego mode­lu lap­to­pa http://forum.toin.pl/showthread.php?tid=3359

 15. Wojtek 12/03/2011 w 16:05- Odpowiedz

  ste­row­ni­ki od dzwie­ku są nie­ak­tu­al­ne„ bar­dzo pro­szę o aktu­ali­za­cję

  • Artus2007 12/03/2011 w 20:42- Odpowiedz

   Ste­row­nik zak­tu­ali­zo­wa­ny — doda­no nowy link. Dzię­ku­ję za powia­do­mie­nie o nie­dzia­ła­ją­cym lin­ku

 16. mattt 09/06/2011 w 16:55- Odpowiedz

  ste­row­ni­ki od sata nie dzia­ła­ją ‚pro­sze o aktu­ali­za­cję

 17. Artus2007 10/06/2011 w 19:43- Odpowiedz

  Link jest spraw­ny, ste­row­nik musi dzia­łać, bo sam nagry­wa­łem pły­tę z nim.

  • Paweł 15/09/2011 w 19:04- Odpowiedz

   PROSZĘ o uak­tu­al­nie­nie ste­row­ni­ków bo nie moge pobrać.
   Są usu­nie­te przez admi­na ( tak pisze).
   Pomusz­cie mam ten model i win XP ale ste­row­ni­ków brak.

 18. artur 05/03/2015 w 22:51- Odpowiedz

  witaj­cie. Jeśli ktoś jesz­cze potrze­bu­je te ste­row­ni­ki to pro­szę pisać — posta­ram się zro­bić reu­plo­ad o ile znaj­dę pły­tę z tymi ste­row­ni­ka­mi

Zostaw komentarz