4 914 odsłony

HP 510 win xp installation

gc4HP 510 to jeden ze star­szych mode­li lap­to­pa. Ze ste­row­ni­ka­mi nie ma więk­szych pro­ble­mów (wszyst­kie do xp), ale za to poja­wia­ją się nowe łami­głów­ki mogą­ce utrud­nić insta­la­cję lub przy­wra­ca­nie sys­te­mu. Cho­dzi głów­nie o odzy­ski­wa­nie sys­te­mu, po przez zain­sta­lo­wa­ną fabrycz­nie par­ty­cję reco­ve­ry. “Mój kom­pu­ter” miej wię­cej wygla­da tak . Czy­li dysk C: o dość dziw­nej nazwie, a D: to wła­śnie reco­ve­ry. Za pomo­cą pro­gra­mu HP Bac­kup and Reco­ve­ry Mana­ger  mamy moż­li­wość doko­na­nia kil­ku cie­ka­wych funk­cji (łącz­nie z przy­wró­ce­niem sys­te­mu o usta­wie­niach fabrycz­nych), gdzie mamy wszyst­kie ste­row­ni­ki. Jeże­li zda­rzy Ci się przy­wra­ca­nie sys­te­mu to możesz natra­fić na:

 

Press F11 to start reco­ve­ry

NTLDR is com­pres­sed
Press Ctrl+Alt+Del to restart

Do roz­wią­za­nia pro­ble­mu potrze­bo­wać będziesz cd z win xp.

1. Naci­skasz F10 by dostać sie do bio­su, tam usta­wiasz cd-rom jako “First”.
2. Boot’ujesz cd naci­ska­jąc dowol­ny przy­cisk.
3. Naci­skasz “R” czy­li napraw.
4. Przy wybo­rze par­ty­cji naci­skasz “1″, poźniej wpi­su­jesz hasło admi­ni­stra­to­ra
(jeże­li brak to naci­skasz enter)
5. Następ­nie wpi­su­jesz:

cd \

attrib -c ntldr

exit

Po restar­cie wszyst­ko powin­no dzia­łać.

By | 2017-04-22T15:46:24+00:00 Listopad 18th, 2008|Categories: hardware, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz