1 329 odsłony

Heroes of Might & Magic III HD Edition — recenzja

Na samym początku cofniemy się trochę w czasie oraz wejdziemy w świat historii kultowych „Herosów” a dokładniej cofamy się do roku 1999, kiedy to New World Computing wydał za pośrednictwem The 3DO Company kolejną część gry Heroes of Might and Magic III: Odrodzenie Erahii znaną również jako Heroes III lub też HoMM 3 która to stała się „strategią wszechczasów”. Dlaczego jednak ten tytuł zapadł tak bardzo w pamięć użytkowników? Czym przyciągnął że zyskał tak ogromną rzeszę fanów? Dlaczego w roku 2015 oglądamy go ponownie w wersji HD?

Antagarichtcm2120530

Kro­ni­ka gry prze­no­si nas do świa­ta Enroth na kon­ty­nent Anta­ga­rich gdzie w roku 1165 Era­thia­nie wygra­li woj­nę z nie­przy­ja­ciół­mi któ­rzy wtar­gnę­li na ich zie­mię. Tym razem wro­go­wie wyko­rzy­sta­li zamęt, któ­ry zapa­no­wał tam po śmier­ci kró­la Gry­phon­he­ar­ta. Era­thia sta­ła się celem oblę­żeń ze stro­ny Krew­lod, Tata­lii, Nighon, Eeofol oraz Dey­ję. To tyl­ko kawa­łek nit­ki ze szpul­ki histo­rii jaką przed­sta­wia­ją nam Hero­es. Ale dla­cze­go ten tytuł przy­kuł taką uwa­gę i stał się kla­sy­kiem? Całej tej mocy i magii nie musi­my szu­kać dale­ko, albo­wiem cho­dzi tutaj o sam kon­tent gry. Hero­sy nie potrze­bo­wa­ły super gra­fi­ki HD oraz dźwię­ku dolby digi­tal żeby zatrzy­mać gra­cza. Twór­cy posta­no­wi­li moc­no oży­wić „trój­kę”. Czy im się uda­ło? Zde­cy­do­wa­nie tak.

1136755203

„Prze­gra­łem pra­wie całe dzie­ciń­stwo w hero­sy!” , „Nie wyobra­żam sobie dzie­ciń­stwa bez Hero­sów”, „Gram w to do dziś”, „Ponad­cza­so­wa – nie ma sobie rów­nych” — to tyl­ko kil­ka komen­ta­rzy doty­czą­ce­go jed­ne­go tytu­łu.

indeks 9468_frontFir­ma wcze­śniej prze­cież wyda­ła dwie czę­ści gry, któ­re rów­nież cie­szy­ły i cie­szą się wyso­ką popu­lar­no­ścią lecz nawet razem wzię­te nie osią­ga­ją tego co osią­gnę­ła już „trój­ka”. Pro­du­cen­ci nie zosta­wi­li jed­nak gra­czy i stwo­rzy­li dwa dodat­ki (Ostrze Arma­ge­do­nu 30 wrze­śnia 1999 oraz Cień śmier­ci 22 mar­ca 2000).

Myśli­cie że do wystar­czy­ło? Oczy­wi­ście że nie. Gra­cze potrze­bo­wa­li wię­cej wra­żeń i wie­dzie­li już że nie poja­wi się już żaden doda­tek, wzię­li spra­wy w swo­je ręce. Już w 2001 roku poja­wił się pierw­szy (nie­ofi­cjal­ny) fanow­ski doda­tek In the Wake of Gods w skró­cie WoG. I tak oto pomysł połą­czo­ny z oży­wio­ną gra­fi­ką i domiesz­ką kli­ma­tycz­ną muzy­ki stał się best­sel­le­rem.

Tym razem sko­czy­my nie­co w cza­sie do 29 mar­ca 2002 i spójrz­my na następ­ce legen­dar­nej trój­ki a dokład­niej na Hero­es of Might and Magic IV. Dla­cze­go kul­to­wy „HoMM” wypa­da znacz­nie gorzej w ran­kin­gach popu­lar­no­ści. Co się sta­ło? Twór­cy za bar­dzo chy­ba wzię­li sobie do ser­ca sło­wa gra­czy „wię­cej wra­żeń…” i nafa­sze­ro­wa­li czwór­kę nie­po­trzeb­ny­mi rze­cza­mi któ­re rze­ko­mo mia­ły ulep­szyć i bar­dziej umi­lić grę. Jed­nym te zmia­ny się podo­ba­ły – więk­szo­ści nie­ste­ty nie.

heroesofmightmagiciv

Cóż, życie toczy się dalej a fir­ma 3DO ogło­si­ła ban­kruc­two a cały tytuł został sprze­da­ny fir­mie Ubi­soft. To wła­śnie oni sta­nę­li na polu wal­ki aby 16 maja 2006 roku nowy Hero­es of Might and Magic V stał się rów­nież popu­lar­ny jak legen­dar­na „trój­ka”. Na począt­ku odrzu­ci­li pomysł z gra­fi­ką z wido­kiem izo­me­trycz­nym a posta­wi­li wszyst­ko na 3D. Czy powiódł się plan? Abso­lut­nie tak.

h5w1

Moż­na jed­nak powie­dzieć że Hero­es V jest takim współ­cze­snym mło­dziut­kim bra­tem Hero­sów III. Reak­ty­wo­wa­ły się pod­sta­wo­we opcje któ­re poprzed­nik zmie­nił, oraz zosta­ły doda­ne nowe dodat­ki i opcje któ­re cie­pło zosta­ły przy­ję­te przez spo­łe­czeń­stwo a sam tytuł zyskał mia­no „Hero­es III w 3D”. Na dodat­ki dłu­go nie musie­li­śmy cze­kać bo już w 14 listo­pa­da tego same­go roku poja­wił się pierw­szy doda­tek Kuź­nia Prze­zna­cze­nia a nie­ca­ły rok póź­niej bo 12 paź­dzier­ni­ka 2007 świa­tło dzien­ne ujrzał kolej­ny doda­tek Dzi­kie Hor­dy. Póź­niej słuch o „Hiroł­sach” zagi­nął.

W roku 2011 nastą­pi­ła kolej­na pre­mie­ra Hero­es VI, któ­re zapro­jek­to­wa­ło tym razem Black Hole Enter­ta­in­ment a wydaw­cą został bez zmian Ubi­soft. Ja sam bar­dzo mało mogę powie­dzieć o tej czę­ści, ponie­waż nie widzia­łem już tej „Magii i Mocy” i nie eks­pe­ry­men­to­wa­łem dużo w tej czę­ści. Według inter­nau­tów oraz róż­nych forach moż­na śmia­ło wyczy­tać że Might&Magic Hero­es VI to kolej­na kicha.

h6_screenshots_Stronghold_1Jed­nak zna­la­zły się też oso­by co zachwa­la­ły tą część. Cóż, mi oso­bi­ście podo­bał się ten sta­ry kli­ma­cik – bar­dziej tej popu­lar­no­ści niż same­go „ima­ge gry”.

Ale czy dzię­ki Hero­es 3 HD znów zoba­czy­my i poczu­je­my ten sma­czek z daw­nych lat?

Na to pyta­nie musi­cie odpo­wie­dzieć sobie sami. Dla­cze­go wy? Bo to wy wypro­mo­wa­li­ście tą grę, to wy zro­bi­li­ście z niej kla­syk wszech cza­sów – to wła­śnie za spra­wą was tytuł Hero­es of might and magic coś zna­czy. To wy – gra­cze, zro­bi­li­ście to na co cze­ka prak­tycz­nie każ­da gra – chcę być przy­ję­ta. Ktoś powie, „Ale H3HD to ten sam Hero­es 3 tyle że w HD” — ja odpo­wiem na to ina­czej, to nie był, nie jest i nie będzie Hero­es of might and magic 3 – to jest Might & Magic Hero­es 3 HD.Nie waż­ne co by zro­bi­li Hero­es 3 jest jeden – kla­sycz­ny. Czy nafa­sze­ro­wa­nie gry dzi­siej­szą tech­no­lo­gią zro­bi z niej mia­no (ponow­nie) gry ponad­cza­so­wej? Raczej nie.

5b6a225a77be002d2ea660fc63fa54ee__H3HD_creatures_comparison_SD(1999)_vs_HD(2014)

Owszem, sam jestem zwo­len­ni­kiem H3 i podo­ba mi się wygląd jed­no­stek, powiem wię­cej – aż chcę na to patrzeć! Mogę jedy­nie podzi­wiać że tak ktoś oży­wił Hero­sy! Ale to tak samo jak­by wejść do muzeum i patrzeć na figu­rę wosko­wą przez prze­źro­czy­stą szy­bę. Ta „figu­ra” zosta­nie tyl­ko „figu­rą wosko­wą” a kla­syk zosta­nie kla­sy­kiem. Na histo­rię, pamięć oraz gry­wal­ność trze­ba sobie zapra­co­wać nie pie­niędz­mi czy wyso­ką tech­no­lo­gią. Do praw­dzi­we­go gigan­ta potrze­ba cza­sa­mi pomy­słu. Ktoś zro­bił coś cze­go bra­ko­wa­ło – zain­te­re­so­wał publicz­ność. Podob­nie jest z tzw. „Wybi­ciem się na ser­wi­sie Youtu­be” — nie wybi­jesz się kopiu­jąc, naśla­du­jąc inne pomy­sły, ruchy, gesty, mimi­kę itp. Nie trze­ba mieć wca­le talen­tu, wyglą­du czy pie­nię­dzy – wystar­czy wie­dzieć jak zain­te­re­so­wać publicz­ność i przy­cią­gnąć ich do sie­bie. Wiem że wśród nas są tacy co nie zgo­dzą się ze mną ale i takich ludzi sza­nu­ję. Każ­dy ma swo­je zda­nie. Dla zago­rza­łe­go fana­ty­ka serii Hero­es, dla mnie legen­dar­na trój­ka z roku 1999 pozo­sta­nie tą wła­ści­wą wer­sją Hero­sów – dobrze że w świe­cie HD jest opcja wer­sji SD – wła­ści­wej. Jeśli zaj­dzie taka potrze­ba mogę poświę­cić cały swój czas na jed­nej z czę­ści i opi­sać ją dokład­nie.

Zagraj­mer. Pol­ski Youtu­ber. Wiel­bi­ciel gier logicz­no — stra­te­gicz­nych i RPG.
Gracz łączą­cy pasje. Pasjo­nat cyklu Hero­es of might and magic pro­du­cen­tów 3DO, New World Com­pu­ting i Ubi­soft.

Szu­kaj mnie na:
Youtu­be: http://www.youtube.com/user/Krupier2013
Fan­pa­ge: https://www.facebook.com/Krupier2013

By | 2016-11-26T10:07:15+00:00 Kwiecień 4th, 2015|Categories: Gry, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz