1 198 odsłony

Hasło obrazkowe w windows 8

Nudzi Cie monotonne wpisywanie hasła podczas logowania ? A może chciałbyś logować się za pomocą własnego zdjęcia, czy dowolnego obrazka? Jeśli tak, nie widzę w tym żadnych przeszkód. 

Otóż właśnie system Windows 8 posiada taką funkcję. Niektórzy z was pomyśleli pewnie, że sztuczka dotyczy tylko ekranów dotykowych – bo jak mam się zalogować za pomocą obrazka, gdy nie mam dotykowego ekranu? Jest też inne wyjście – za pomocą myszki. Więc z artykułu mogą skorzystać nie tylko użytkownicy dotykowych tabletów, lecz także osoby ze zwykłymi komputerami wyposażonymi w klawiaturę i mysz.

Hasło obrazkowe jest bezpieczniejsze od standardowego i trudniej je złamać. Pamiętajmy jednak o tym, aby takie hasło nie było dla nas utrapieniem. Jeśli więc nie czujemy się na siłach, lepiej odpuścić.

1. Na począt­ku musi­my wybrać sobie dowol­ny obra­zek. Może to być np. zdję­cie z waka­cji, ulu­bio­ny zwie­rzak czy to, co przy­pad­nie nam do gustu. War­to zapi­sać taki obra­zek w miej­scu łatwo dostęp­nym. Ja dla przy­kła­du zapi­sa­łem je na dys­ku C. Oto mój przy­kła­do­wy obraz:

pink

2. Zdję­cie mamy już przy­szy­ko­wa­ne – prze­cho­dzi­my do ekra­nu star­to­we­go Win­dows 8 naci­ska­jąc kla­wisz logo Win­dows. Teraz w oknie Usta­wie­nia wpi­su­je­my fra­zę Hasło obraz­ko­we i naci­ska­my duży przy­cisk Usta­wie­nia:

 haslo

3. Po wybra­niu usta­wień kli­ka­my na pole­ce­nie Utwórz luz zmień hasło obraz­ko­we. Prze­cho­dzi­my do sek­cji Użyt­kow­ni­cy i po pra­wej stro­nie kli­ka­my na Ustaw hasło obraz­ko­we:

 haslo-obrazkowe

4. Aby przejść do następ­ne­go eta­pu musi­my podać nasze stan­dar­do­we hasło wyko­rzy­sty­wa­ne pod­czas logo­wa­nia. Bez poda­nia go sys­tem nie pozwo­li nam utwo­rzyć hasła obraz­ko­we­go.

5. Kli­ka­my na pozy­cję Wybierz obraz i poszu­ku­je­my nasze­go zdję­cia. Na wczy­ta­nym zdję­ciu musi­my wyko­nać mini­mum 3 róż­ne gest na ekra­nie np. linia, czy jakaś figu­ra. Sys­tem dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa popro­si nas o powtó­rze­nie tej czyn­no­ści po to aby uwia­ry­god­nić wpi­sa­ne hasła, czy do sie­bie pasu­ją. Wyglą­da to więc tak samo jak pod­czas wpi­sy­wa­nia stan­dar­do­we­go hasła, któ­re musi­my powtó­rzyć.

6. Sys­tem pod­po­wia­da nam nawet, żeby­śmy poda­li dowol­ne gesty (lewy gór­ny róg ekra­nu). Stan­dar­do­wo wyko­na­ne prze­ze mnie gesty zazna­czy­łem na obra­zie kolo­ra­mi:

haslo-pink

7. Nale­ży pamię­tać, by gesty ryso­wać z roz­wa­gą, ponie­waż przy logo­wa­niu będzie­my musie­li je nary­so­wać w tych samych miej­scach. Tak więc ja dla uła­twie­nia wybra­łem dość pro­sty obra­zek i pro­ste gesty. Wyko­na­łem to na potrze­by porad­ni­ka – sam nie korzy­stam z haseł obraz­ko­wych.

8. Jeśli jakiś gest nam się nie uda – kli­ka­my Roz­pocz­nij od począt­ku. Teraz może­my ryso­wać od począt­ku.

By | 2016-11-26T10:07:17+00:00 Marzec 28th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz