Hardware 2016-11-26T10:07:10+00:00

Aktualizacja biosu w laptopach Asus

Jeśli BIOS two­je­go lap­to­pa Asus jest sta­ry, masz pro­ble­my sprzę­to­we lub po pro­stu chcesz zamon­to­wać now­sze pod­ze­spo­ły koniecz­na może być aktu­ali­za­cja BIO­Su do now­szej wer­sji. W moim przy­kła­dzie poka­żę, jak go zak­tu­ali­zo­wać na moim obec­nym lap­to­pie: […]

By | Marzec 1st, 2016|Cate­go­ries: har­dwa­re, News|0 Com­ments

Konfiguracja NetiaSpot pod ADSL

Zawie­ra­jąc umo­wę z netią może­my otrzy­mać router Netia­Spot. Dzia­ła on w kil­ku try­bach. W tym przy­pad­ku opi­sze wraz ze scre­ena­mi tryb pod łącze ADSL czy­li z gniazd­ka tele­fo­nicz­ne­go. Sygnał głów­ny pod­łą­czo­ny kablem tele­fo­nicz­nym do por­tu ADSL (koń­ców­ka […]

By | Marzec 29th, 2015|Cate­go­ries: har­dwa­re, News|Tags: , , , |0 Com­ments

Problemy z drukowaniem windows 7

  Czę­sto zda­rza się, że mie­wa­my pro­blem z dru­kar­ką – zazwy­czaj nie chce ona dru­ko­wać mimo, iż wszyst­kie kable są popraw­nie pod­łą­czo­ne. Jeśli jeste­śmy pew­ni, że wszyst­kie ste­row­ni­ki są popraw­nie zain­sta­lo­wa­ne, dru­kar­ka jest popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa […]

By | Marzec 23rd, 2015|Cate­go­ries: har­dwa­re, News, win­dows|Tags: , , |0 Com­ments

Przesyłanie obrazu przez wifi Miracast

Połą­cze­nie lap­to­pa z tele­wi­zo­rem lub innym urzą­dze­niem w celu wyświe­tla­nia obra­zu i dźwię­ku zwy­kle reali­zo­wa­ne jest poprzez kabel HDMI czy VGA. Jest to naj­po­pu­lar­niej­sze roz­wią­za­nie lecz plą­ta­ni­na kabli może przy­pra­wić o ból gło­wy. Z myślą wyeli­mi­now […]

By | Marzec 4th, 2015|Cate­go­ries: har­dwa­re, News, win­dows|Tags: , , |1 Com­ment

Emulacja pada xbox 360

W poprzed­nich arty­ku­łach opi­sy­wa­li­śmy, jak skon­fi­gu­ro­wać pro­gram Joy­To­Key, aby przy jego pomo­cy korzy­stać z kom­pu­te­ra wyko­rzy­stu­jąc pada. W dzi­siej­szym arty­ku­le sku­pi­my się na tro­szecz­kę podob­nym zagad­nie­niu – mowa tutaj o kon­fi­gu­ra­cji pada w taki sp […]

By | Marzec 2nd, 2015|Cate­go­ries: har­dwa­re, News|Tags: , , |5 komen­ta­rzy

Joystick zamiast myszki?

W poprzed­niej czę­ści arty­ku­łu na temat pro­gra­mu Joy­To­Key sku­pi­li­śmy się w cało­ści na zastą­pie­niu kla­wia­tu­ry kom­pu­te­ra Padem.  W tej czę­ści poka­żę, jak zastą­pić mysz­kę kom­pu­te­ro­wą Joy­stic­kiem. Przy­dat­ne jest to szcze­gól­nie gra­czom —  nie trze­ba uży­wa […]

By | Luty 20th, 2015|Cate­go­ries: har­dwa­re, News|Tags: , , , |2 komen­ta­rze

Podkręcanie karty graficznej

Każ­dy gracz myślał zapew­ne o zmia­nie swo­jej kar­ty gra­ficz­nej na lep­szą lub o tym, by cho­ciaż w pew­nym stop­niu popra­wić wydaj­ność swo­jej aktu­al­nej. Dzię­ki temu nie musi­my od razy wyda­wać mająt­ku na nowe kar­ty, gdy może­my spró­bo­wać „wyci­snąć” wię­cej m […]

By | Sty­czeń 26th, 2015|Cate­go­ries: har­dwa­re|Tags: , , , |0 Com­ments

Aktualizacja BIOSu — AFUWIN

Posia­dasz kom­pu­ter star­sze­go typu i posta­no­wi­łeś go roz­bu­do­wać – doku­pi­łeś RAM, nową kar­tę gra­ficz­ną, pro­ce­sor a pły­tę głów­ną pozo­sta­wi­łeś bez zmian, ponie­waż pod­ze­spo­ły do niej pasu­ją. Co jed­nak masz zro­bić wte­dy, gdy po włą­cze­niu kom­pu­te­ra wid­niej […]

By | Sty­czeń 19th, 2015|Cate­go­ries: har­dwa­re, News, win­dows|Tags: , , , |0 Com­ments

Router z wifi —  problemy

Pod­łą­czasz router i jest pro­blem z połą­cze­niem sie­ci bez­prze­wo­do­wej? Wcze­śniej dzia­ła­ło ok, lecz teraz nie łączy lub łączy, a brak neta? Mam kil­ka porad aby to napra­wić. Jest wie­le powo­dów nie dzia­ła­ją­ce­go neta w tych przy­pad­kach. Przed­sta­wię kil­ka s […]

By | Listo­pad 4th, 2014|Cate­go­ries: har­dwa­re, inter­net, News|Tags: , , , |0 Com­ments

Jak odblokować porty w routerze?

Z pew­no­ścią chcia­łeś kie­dyś stwo­rzyć swój wła­sny ser­wer dla gier sie­cio­wych. Jeśli nie posia­da­my route­ra to spra­wa jest pro­sta, ponie­waż prak­tycz­nie każ­dy ser­wer powi­nien być widocz­ny dla innych użyt­kow­ni­ków. Nato­miast posia­da­cze route­rów mają to tro […]

By | Listo­pad 3rd, 2014|Cate­go­ries: har­dwa­re, News|Tags: , , , |4 komen­ta­rze