1 921 odsłony

HandyTone-286 do Freeconet

Han­dy­To­ne — 286 to dość rzad­ko spo­ty­ka­na bram­ka voip. A kon­fi­gu­ra­cja może spra­wić wie­le pro­ble­mów. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne bram­ki to Link­sys, Dray­Tek, ELnix i to do nich są dostar­czo­ne instruk­cje np. dla ope­ra­to­ra Fre­eco­net. Opi­sze po krót­ce kon­fi­gu­ra­cję tego mode­lu. Myślę że każ­dy sobie pora­dzi.

Dostęp­na jest instruk­cja pro­du­cen­ta w wer­sji pdf tutaj. Nie­ste­ty kon­fi­gu­ra­cja pod kon­kret­ne­go ope­ra­to­ra nie jest tam opi­sa­na.

Przy pod­łą­cze­niu voipa naj­le­piej jak byśmy korzy­sta­li z route­ra i pod­pie­li  do bram­ki sygnał routo­wa­ny. Ale przy­pi­sa­nie danych “na sztyw­no” tez jest moż­li­we. W każ­dym razie bram­ka domyśl­nie usta­wio­na jest na auto­ma­tycz­ne pobie­ra­nie adre­su z DHCP. Na począ­tek pod­łącz­my bram­ke do tele­fo­nu i sprawdź­my nr IP wystu­ku­jąc w tele­fo­nie ***02. Usły­szy­my głos poda­ją­cy nam ciąg 12 zna­ków oddzie­lo­ny­mi krop­ka­mi (całość w j.ang.). Urzą­dze­nia te prze­cho­wu­ją adre­sy IP w for­ma­cie 12-cyfro­wym, tak więc jeże­li będzie to sygnał routo­wa­ny (czy­li kabel z route­ra do bram­ki) to praw­do­po­dob­nie usły­szy­my 192.168.002.001. Oczy­wi­ście to też zale­ży od route­ra bo mogą mieć adre­sy róż­ne od domyśl­nych.

Jeże­li już pozna­my adres, któ­ry posia­da bram­ka to będzie­my mogli dostać się do usta­wień i skon­fi­gu­ro­wać urzą­dze­nie. Ale może sie też zda­rzyć tak, że nie posia­da­my route­ra i chce­my pod­ła­czyć bram­kę do kabla inter­ne­to­we­go, któ­ry wpię­ty jest do kom­pu­te­ra. Trze­ba będzie skon­tak­to­wać się z usłu­odaw­cą aby na mac adress bram­ki wysłał nr ip. Zazwy­czaj wią­za­ło się to z dodat­ko­wą opła­tą w przy­pad­ku sie­ci osie­dlo­wych.

Aby dostać się do usta­wień wpisz­my adres ip bram­ki do prze­glą­dar­ki. Domyśl­ny pas­sword to admin.

handytone

Nie będę wypi­sy­wał po kolei jakie usta­wie­nia trze­ba wpro­wa­dzić by bram­ka była skon­fi­gu­ro­wa­na popraw­nie. Po pro­stu sko­piuj­cie usta­wie­nia ze scre­enu poni­żej. Oczy­wi­ście hasło i login będzie się róż­nić. Otrzy­ma­cie go zaraz po reje­stra­cji freeconet.pl.

scalone-handytone

Dobrze jest sobie przy­pi­sać adres ip sta­tycz­ny, żeby bram­ka była iden­ty­fi­ko­wa­na z jed­nym nume­rem. Jeże­li tego nie zro­bi­my to po każ­dym restar­cie urzą­dze­nia router przy­dzie­li inny nr ip, więc jak będzie­my chcie­li wejść do usta­wień przez adres, któ­ry dotych­czas mie­li­śmy przy­pi­sa­ny do bram­ki, to praw­do­po­dob­nie nie uda nam się, gdyż router przy­dzie­lił inny nr ip. Więc wystar­czy będzie tyl­ko spraw­dzić jaki to nr i pro­blem z gło­wy (***02).

handytone21

Gdy już wszyst­ko skon­fi­gu­ru­je­my to war­to spraw­dzić czy bram­ka się zare­je­stro­wa­ła u ope­ra­to­ra. Dla­te­go przejdź­my do zakład­ki sta­tus:

Regi­ste­red: Yes

ozna­cza że bram­ka już jest zare­je­stro­wa­na i dzia­ła.

By | 2016-11-26T10:08:00+00:00 Kwiecień 2nd, 2009|Categories: hardware, News|Tags: |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] to zapew­ne masz do tego już przy­gotowany tele­fon z zain­stalowaną bram­ką Voip np taką. Szyb­ko i łatwo możesz skon­figurować swo­je­go ipho­ne rów­nież do takich roz­mów. Dzię­ki […]

Zostaw komentarz