3 304 odsłony

Graj bez ograniczeń — Hamachi

Pro­gram Hama­chi został stwo­rzo­ny dla wszyst­kich osób, któ­re chcą grać z inny­mi oso­ba­mi przez sieć LAN, ale mają ten dostęp zablo­ko­wa­ny np poprzez admi­ni­stra­to­ra inter­ne­tu, czy sie­ci osie­dlo­wej. Dzię­ki tej apli­ka­cji stwo­rzy­my wir­tu­al­ną sieć, do któ­rej będzie­my mogli się pod­łą­czyć, zosta­nie nam tak­że przy­pi­sa­ny uni­ka­to­wy numer IP wyko­rzy­sty­wa­ny przez nas w grach.

1.) Pobie­ra­my pro­gram Z TEJ STRONY. Po pobra­niu insta­lu­je­my, a następ­nie uru­cha­mia­my. Widzi­my głów­ne okno pro­gra­mu. Naj­pierw musi­my go skon­fi­gu­ro­wać. Kli­ka­my w tym celu na przy­cisk włącz­ni­ka:

2.)Teraz poda­je­my swój nick:

3.) Kon­fi­gu­ra­cja zakoń­czo­na. Pora na stwo­rze­nie wła­snej sie­ci. Kli­ka­my na opcję tą, któ­ra jest zazna­czo­na na poniż­szym scre­enie:

4.) Wypeł­nia­my dane tak jak na poniż­szym scre­enie:

5.) Sieć utwo­rzo­na. Jej nazwa (jak i rów­nież przy­dzie­lo­ny nam adres IP) poja­wi się w głów­nym oknie pro­gra­mu:

6.) Sieć utwo­rzo­na. Teraz, gdy ktoś zechce z nami zagrać, musi do nas dołą­czyć. Doko­na tego, wybie­ra­jąc z głów­ne­go okna pro­gra­mu opcję Dołącz do ist­nie­ją­cej sie­ci. Wcze­śniej musi­my udo­stęp­nić zna­jo­me­mu swo­je dane tj nazwę sie­ci, adres IP i hasło.

PODSUMOWANIE

Domo­wa sieć to dobre roz­wią­za­nie dla wszyst­kich, któ­rzy mają zablo­ko­wa­ną sieć przed admi­ni­stra­to­ra. Hama­chi jest bez­piecz­ną apli­ka­cją, więc nie musi­my się nicze­go oba­wiać.

By | 2016-11-26T10:07:43+00:00 Sierpień 20th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |6 komentarzy

6 komentarzy

 1. Robert12321 29/09/2010 w 19:23- Odpowiedz

  A czy potrzeb­ny jest do tego inter­net? Ponie­waż gdy pod­łą­czam sieć LAN mam odłą­czo­ny inter­net (1 wej­ście sie­cio­we ether­net)

 2. artus2007 29/09/2010 w 21:33- Odpowiedz

  Jest potrzeb­ny acz­kol­wiek nie pró­bo­wa­łem łączyć się przez LAN pro­gra­mem bez inter­ne­tu. Musiał­byś spraw­dzić

 3. Robert12321 30/09/2010 w 15:41- Odpowiedz

  Hmmm… Jestem pod­łą­czo­ny z kum­plem w LAN poprzez kabel kro­so­wa­ny i wymia­na pli­ków ład­nie działa,lecz nie da się grać… Po pro­stu ktoś z nas zakła­da serva przez sieć LAN w jakieś­gier­ce i dru­ga oso­ba nie widzi tego…A o Hasze­mi sły­sza­łem lecz potrzeb­ny jest net a ja nie­ste­ty nie moge mieć jed­no­cze­śnie neta i LAN

 4. artus2007 30/09/2010 w 21:18- Odpowiedz

  Z tego co wiem (bo sam tak gra­łem) do gra­nia poprzez LAN Hama­chi nie jest wyma­ga­ny ani żaden inny pro­gram. Jest to zależ­ne od gry w jaką gra­cie. Nie­któ­re gry umoż­li­wia­ją posta­wie­nie ser­we­ra poprzez LAN i wszy­scy z sie­ci widzą go, jeśli podasz im swój adres IP. I teraz waż­ne — adres IP musi być sta­ły, aby był widzia­ny, czy­li np na neo­stra­dzie ser­we­ra nie posta­wi­cie.

 5. Robert12321 30/09/2010 w 21:20- Odpowiedz

  IP mamy stałe…Ale gier mnó­stwo prze­te­sto­wa­li­śmy i nic;/

 6. ces 27/12/2013 w 17:17- Odpowiedz

  Ja mam pro­blem bo jak pró­bu­je­my grać w jaką­kol­wiek grę to do sie­ci przy­łą­cza się tyl­ko dwie osoby,więcej nie może grać mimo że są aktyw­ni na hama­chi.

Zostaw komentarz