3 962 odsłony

Grafika trójwymiarowa — Google SketchUp

Na pew­no pra­wie każ­dy z nas widział moż­li­wo­ści gra­fi­ki trój­wy­mia­ro­wej (w skró­cie: 3D). Od gier, poprzez róż­ne­go rodza­ju fil­my, koń­cząc na róż­no­ra­kich narzę­dziach do two­rze­nia obiek­tów 3D. W tym arty­ku­le przed­sta­wię pod­sta­wy mode­lo­wa­nia obiek­tów trój­wy­mia­ro­wych. Mia­łem oka­zję korzy­stać z trzech pro­gra­mów do two­rze­nia gra­fi­ki 3D: Blen­der, 3Ds Max, Google Sket­chUp. To co w ostat­nim z wymie­nio­nych pro­gra­mów mnie uwio­dło, to jego dość spo­re moż­li­wo­ści przy jed­no­cze­snej pro­sto­cie. Oczy­wi­ście jego moż­li­wo­ści nawet w czę­ści nie dorów­nu­ją tym z 3Ds Max, jed­nak na począ­tek będzie to ide­al­ne roz­wią­za­nie.

Naj­pierw omów­my kil­ka kwe­stii doty­czą­cych wszyst­kich pro­gra­mów.

- Każ­dy, czy to naj­prost­szy, czy pro­fe­sjo­nal­ny pro­gram ma widok sce­ny, czy­li ina­czej to, co widzi­my w wir­tu­al­nej prze­strze­ni.

- W każ­dym pro­gra­mie spo­tka­my się z osia­mi, któ­re poma­ga­ją nam orien­to­wać się w trzech wymia­rach.

- Pro­gra­my trój­wy­mia­ro­we, aby osią­gnąć ład­ne efek­ty gra­ficz­ne, czy­li cie­nie, dobrej jako­ści oświe­tle­nie, potrze­bu­ją wystar­cza­ją­co sil­ne­go kom­pu­te­ra. Musi być to co naj­mniej 1 rdzeń pro­ce­so­ra z 1,5 GHz zega­rem i 768 MB RAM-u. W prze­ciw­nym wypad­ku pro­gram może się zaci­nać, zawie­szać i bar­dzo spo­wal­niać kom­pu­ter.

No dobrze, koniec wstę­pu. Teraz zro­bi­my krok po kro­ku nasz pierw­szy model 3D!

1. Insta­la­cja

Zacznij­my od ścią­gnię­cia insta­la­to­ra pro­gra­mu Google Sket­chUp ze stro­ny: http://sketchup.google.com/

Póź­niej uru­cha­mia­my go i cze­ka­my, aż ścią­gnie i zain­sta­lu­je kom­po­nen­ty pro­gra­mu.

 W pro­gra­mie ist­nie­je kil­ka prak­tycz­nie nie­zbęd­nych skró­tów:

- Naci­śnię­cie przy­ci­sku rol­ki: obra­ca­nie wido­ku (wir­tu­al­nej kame­ry)

- Rol­ka w górę: powięk­sze­nie wido­ku

- Rol­ka w dół: pomniej­sze­nie wido­ku.

2. Pierw­sze uru­cho­mie­nie

Po uru­cho­mie­niu widzi­my dość nie­wie­le: kil­ka iko­nek, widok sce­ny i samo­uczek, dzię­ki któ­re­mu może­my zapo­znać się z funk­cja­mi pro­gra­mu. Zale­cam się z nim zapo­znać, ponie­waż jest on napi­sa­ny przej­rzy­ście.

3. Nary­so­wa­nie pierw­szej figu­ry geo­me­trycz­nej

Czas nary­so­wać pierw­szą figu­rę, któ­rych połą­cze­nie będzie sta­no­wić model.

Robi­my to wybie­ra­jąc narzę­dzie ryso­wa­nia pro­sto­ką­ta:

Następ­nie kli­ka­my i prze­cią­ga­my kla­wisz myszy, aby nary­so­wać. Zary­sy figu­ry sta­no­wią pod­gląd nasze­go efek­tu pra­cy.

4. Dal­sze doda­wa­nie figur

Teraz prze­łą­cza­my narzę­dzie. Wybie­ra­my narzę­dzie ryso­wa­nia linii (ikon­ka ołów­ka) i rysu­je­my z linii pro­sto­kąt. Zale­cam tą meto­dę, ponie­waż figu­ry będą dokład­niej­sze, bo pro­gram pod­po­wia­da dłu­gość linii, jaką trze­ba nary­so­wać.

Zauwa­ży­łeś zapew­ne, że po zamknię­ciu boków figu­ry zosta­je ona wypeł­nio­na kolo­rem:

5. Two­rze­nie dasz­ku nad figu­rą

Następ­nie rysu­je­my trój­kąt i z wierz­choł­ka poło­żo­ne­go naj­wy­żej rysu­je­my linię, pro­gram pod­po­wie, jaka powin­na być jej dłu­gość:

Póź­niej koń­czy­my ryso­wa­nie tak, aby auto­ma­tycz­nie daszek został wypeł­nio­ny kolo­rem.

6. Narzę­dzie “Wia­dro z far­bą”

Jak sama nazwa wska­zu­je jest to narzę­dzie do kolo­ro­wa­nia.

Klik­nij­my na nie:

Poja­wi­ło nam się okien­ko:

Z listy roz­wi­ja­nej wybierz­my np. Cegła i okła­dzi­na

Wybierz­my jakiś obra­zek, któ­rym ma zostać pokry­ta ścia­na budyn­ku.

Następ­nie klik­nij­my na ścia­nę, któ­rą chce­my zama­lo­wać:

Zama­luj­my w ten spo­sób pozo­sta­łe trzy ścia­ny.

Zama­luj­my teraz dach. Z listy wybierz­my: Pokry­cie dachu i klik­nij­my na któ­reś z dostęp­nych pokryć.

Teraz ana­lo­gicz­nie jak w przy­pad­ku ścian zama­lo­wu­je­my dach.

7. Two­rzy­my okno

Wybie­ra­my narzę­dzie ryso­wa­nia kwa­dra­tu i rysu­je­my go na ścia­nie.

Ponow­nie wybie­ra­my narzę­dzie “Wia­dro z far­bą” i z listy roz­wi­ja­nej wybie­ra­my: Pół­prze­zro­czy­ste.

Wybierz­my któ­ryś z dostęp­nych wzo­rów i klik­nij­my wewnątrz kwa­dra­tu.

Mamy okno, jed­nak cze­goś mu bra­ku­je. Tak! Jest pła­skie. Nadaj­my mu trze­ci wymiar.

8. Narzę­dzie “Wepchnij/Wyciągnij”

Teraz kli­ka­my na narzę­dzie “Wepchnij/Wyciągnij”.

Następ­nie klik­nij­my na nasze okno i wycią­gnij­my go na zewnątrz mysz­ką.

Tak! Teraz okno jest kom­plet­ne!

W ten sam spo­sób jak okno, zrób­my drzwi.

9. Zakoń­cze­nie

Nasz budy­nek naresz­cie jest skoń­czo­ny!

Może­my go zapi­sać w menu: Plik > Zapisz

Two­rze­nie gra­fi­ki trój­wy­mia­ro­wej nie jest pro­ste. Jed­nak z cza­sem nabie­rze­my wpra­wy, któ­ra umoż­li­wi nam two­rze­nie ist­nych dzieł sztu­ki!

W następ­nym arty­ku­le będzie­my two­rzyć kolej­ne, bar­dziej zaawan­so­wa­ne przed­mio­ty.

By | 2015-11-01T14:12:37+00:00 Sierpień 27th, 2010|Categories: Grafika, News|Tags: , , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. nkp123 27/08/2010 w 22:12- Odpowiedz

  Masz racje. Jed­nak ta czesc arty­ku­lu jest prze­zna­czo­na dla osob, kto­re nigdy nie mia­ly stycz­no­sci z zadnym pro­gra­mem do mode­lo­wa­nia.

 2. The one Winrarus 28/08/2010 w 12:00- Odpowiedz

  Ja uwa­żam, iż nie ma potrze­by two­rze­nia każ­dej ścia­ny osob­no, i że wystar­czy zro­bić pro­sto­kąt, wycią­gnąć go i odciąć pew­ne ele­men­ty.

  • nkp123 28/08/2010 w 15:24- Odpowiedz

   W pro­gra­mie Google Ske­thUp nie ma opcji wsta­wia­nia pro­sto­ką­ta. Wszyst­kie mode­le rysu­je się od pod­staw.

   • nkp123 28/08/2010 w 15:32- Odpowiedz

    Prze­pra­szam. Myśla­łem, że cho­dzi o wsta­wie­nie sze­ścia­nu :E

    Masz rację, jed­nak jak się chce mieć więk­szy wybór kształ­tów, to lepiej robić ta meto­da :)

 3. winrarus 29/08/2010 w 15:26- Odpowiedz

  Mówi­łem o pro­sto­ką­cie.
  Tak czy siak, wyko­rzy­stu­ję ten pro­gram i jestem z nie­go dość zado­wo­lo­ny :)

Zostaw komentarz