2 556 odsłony

Google adsense — na blogu

Google Adsen­se to obec­nie naj­po­pu­lar­niej­szy spo­sób zara­bia­nia w sie­ci dzię­ki rekla­mie kon­tek­sto­wej na stro­nie www. Nie­mal­że na każ­dej stro­nie znaj­dziesz lub świad­czy to o tym, że wła­ści­ciel stro­ny zara­bia wysta­wia­jąc rekla­my tek­sto­we i gra­ficz­ne, za pośred­nic­twem fir­mę Google. Jak to dzia­ła i czy mi się na tym blo­gu opła­ca ta for­ma rekla­my?

Jeże­li już posia­dasz kon­to Adsen­se to w tym porad­ni­ku nie znaj­dziesz wie­le nowo­ści, a jedy­nie pod­sta­wy i moje prze­my­śle­nia. Lecz jeśli na poważ­nie zain­te­re­su­jesz się tym pro­gra­mem part­ner­skim to ode­ślę Cię do miej­sca, w któ­rym ja zaczy­na­łem zagłę­biać się w szcze­gó­ły zara­bia­nia na blo­gu. Żeby przy­stą­pić do pro­gra­mu nale­ży posia­dać stro­nę inter­ne­to­wą, czy­li np blog. Naj­waż­niej­sza jest treść i tema­ty­ka, czy­li to o czym będziesz pisać musi być cie­ka­we lub choć tro­chę popu­lar­ne, to wła­śnie na pod­sta­wie tre­ści gene­ro­wa­ne są rekla­my.

Warun­ki

Po zare­je­stro­wa­niu się do pro­gra­mu musi­my jesz­cze pocze­kać, aż stro­na zosta­nie zaak­cep­to­wa­na co może trwać nawet 2 tygo­dnie, ja cze­ka­łem kil­ka dni więc myślę, że nie powin­no to trwać dłu­żej. Zanim jed­nak przy­stą­pisz do pro­gra­mu Adsen­se musisz wie­dzieć cze­go Google nie zaak­cep­tu­je :

- por­no­gra­fii, tre­ści dla doro­słych
 — hazar­du
 — infor­ma­cji o crac­ko­wa­niu, hac­ko­wa­niu
 — nad­mier­ne­go bluź­nier­stwa
 — infor­ma­cji o nar­ko­ty­kach
 — nad­mier­nej rekla­my
 — nie­to­le­ran­cji na tle raso­wym i prze­mo­cy

Zatem jeże­li Two­ja stro­na zawie­ra takie tre­ści, to nie zakła­daj kon­ta w Google Adsen­se bo i tak stro­na nie zosta­nie zaak­cep­to­wa­na. Na pew­no war­to będzie szcze­gó­ło­wo prze­czy­tać ogól­ne warówn­ki i zasa­dy. Akcep­tu­jąc regu­la­min musisz wystrze­gać się kil­ku czyn­no­ści, bowiem łatwo stra­cić kon­to nie dosto­so­wu­jąc się do zasad. Więc nie wol­no Ci:

- zachę­cać do kli­ka­nia w jaki­kol­wiek spo­sób
 — kli­kać we wła­sne rekla­my
 — umiesz­czać reklam na stro­nach naru­sza­ją­cych pra­wa autor­skie (np udo­stęp­nia­ją­cych mp3, fil­my, itp)

Wiesz już jakich stron nie zgła­szać do pro­gra­mu więc jeże­li speł­niasz te warun­ki to możesz zacząć umiesz­czać rekla­my na stro­nach. War­to dodać, że kolej­ne witry­ny, któ­re w przy­szło­ści zro­bisz (a pew­nie tak będzie ‚bo z jed­nej stron­ki wie­le nie zaro­bisz) nie będziesz musiał już zgła­szać do Adsen­se. Two­je kon­to obsłu­ży wszyst­kie stro­ny, któ­re tam dodasz.

Rekla­my

Rekla­my kon­tek­sto­we dopa­su­jesz do swo­jej stro­ny dzię­ki moż­li­wo­ści jakie daje nam panel zarzą­dza­nia. Może­my zmie­nić kolor czcion­ki, tła, ram­ki a nawet samą czcion­kę. Oczy­wi­ście do wybo­ru mamy naj­po­pu­lar­niej­sze roz­mia­ry poda­ne w pixel’ach, więc dosto­su­je­my bok­sy­ty tak aby wkom­po­no­wa­ły się w stro­nę i jej treść ide­al­nie. Do wybo­ru mamy też rekla­my gra­ficz­ne czy­li ban­ne­ry. Z tego co wyczy­ta­łem to opła­ca­ne są lepiej niż rekla­my tek­sto­we… nie­ste­ty nie zauwa­ży­łem tego w prak­ty­ce. Zale­ży to moim zda­niem od fun­du­szy rekla­mo­daw­cy, czy­li ile prze­zna­czy na kam­pa­nię.

Mak­sy­mal­ną ilość jed­no­stek rekla­mo­wych to trzy na jed­nej stro­nie (choć ja posia­dam czte­ry i wie­le stron rów­nież wiec raczej jest to dopusz­czal­ne), myślę że to oko­ło 20% powierzch­ni. Do wybo­ru mamy narzę­dzie, któ­re pozwo­li nam dopa­so­wać rekla­my kolo­ry­stycz­nie. War­to pokom­bi­no­wać, gdyż może to być klu­czo­we w osią­ga­niu wyni­ków kli­kal­no­ści. Two­im zada­niem będzie obser­wo­wa­nie wyni­ków i mody­fi­ka­cja reklam tak aby przy­no­si­ły opty­mal­ne korzy­ści.

Po stwo­rze­niu rekla­my, któ­ra będzie według Cie­bie dopa­so­wa­na do stro­ny będziesz musiał pobrać kod. Trze­ba go wkle­ić w kodzie html na Two­jej stro­nie, by zaczął się wyświe­tlać. Kod to skrypt java i wyglą­da miej wię­cej tak:

<script type=”text/javascript”><!–
google­_ad­_client = “pub-xxxxxxxxxxxxxxxx”;
/* 300×250, utwo­rzo­no xx-xx-xx */
google­_ad­_slot = “xxxxxxxxxxx”;
google­_ad­_width = 300;
google­_ad­_he­ight = 250;
// – >
</script>
<script type=”text/javascript”
src=”http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js”>
</script>

Pamię­taj, że nie wol­no Ci mody­fi­ko­wać wyge­ne­ro­wa­ne­go kodu.

Pro­ble­my?

Ok, po stwo­rze­niu jed­nost­ki rekla­mo­wej będziesz musiał jesz­cze pocze­kać 10min, aż będzie aktyw­na. To wszyst­ko co wią­że się z roz­po­czę­ciem przy­go­dy Google Adsen­se. Oczy­wi­ście na dro­dze do suk­ce­su natra­fią się prze­szko­dy… np wyświe­tla­nie reklam dobro­czyn­nych, na któ­rych napew­no nie zaro­bisz. Cze­mu tak się dzie­je? Być może Two­ja stro­na jest nowa i nie jest jesz­cze zin­dek­so­wa­na przez wyszu­ki­war­kę Google. Napra­wisz to wrzu­ca­jąc na ser­wer plik robots.txt o zawar­to­ści:

User-agent: *
Disal­low:

Kolej­nym dość trud­nym pro­ble­mem może być brak reklam do wyświe­tle­nia na Two­jej stro­nie. Dzie­je się tak dla­te­go, iż tema­ty­ka witry­ny nie jest popu­lar­na i bra­ku­je rekla­mo­daw­ców, lub stro­na zawie­ra samą gra­fi­kę bez tre­ści. Dla­te­go dobór słów klu­czo­wych jest tak waż­ny. Aby spraw­dzić czy tema­ty­ka jest popu­lar­na wśród rekla­mo­daw­ców wpisz w Google sło­wo opi­su­ją­ce to o czym będziesz pisał np “węd­kar­stwo” :

Jak widzisz po pra­wej stro­nie są lin­ki spon­so­ro­wa­ne więc nie powin­no zabrak­nąć reklam rów­nież na Two­jej stro­nie, o ile będziesz na ten temat pisał. W podob­ny spo­sób spraw­dzasz swo­je sło­wa klu­czo­we.

Ozna­cze­nia

To nic inne­go jak skró­ty, dzię­ki któ­rym łatwiej zro­zu­miesz rapor­ty i w rezul­ta­cie wpro­wa­dzisz mody­fi­ka­cje przy­no­szą­ce korzy­ści. Zapo­znaj się z naj­waż­niej­szy­mi:

Efek­tyw­ny CPM (eCPM) – Mimo że CPC i CTR są waż­ny­mi czyn­ni­ka­mi decy­du­ją­cy­mi o wiel­ko­ści przy­cho­dów, to wła­śnie współ­czyn­nik eCPM może oka­zać się naj­bar­dziej poży­tecz­ny przy śle­dze­niu wyso­ko­ści zarob­ków. Przy­cho­dy na 1000 wyświe­tleń, czy­li eCPM, to osza­co­wa­nie sumy pie­nię­dzy otrzy­my­wa­nej za 1000 wyświe­tleń. Jeśli np. uzy­sku­jesz 1 USD za 100 wyświe­tleń, współ­czyn­nik eCPM wyno­si 10 USD (1 USD/100 wyświe­tleń x 1000 wyświe­tleń). Nale­ży pamię­tać, że są to tyl­ko sza­cun­ki. Będą one tym dokład­niej­szej, im wię­cej odno­tu­jesz wyświe­tleń. Jeśli masz tyl­ko 10 wyświe­tleń i otrzy­masz za nie 1 USD, współ­czyn­nik eCPM wyno­szą­cy 100 USD jest bar­dzo moc­no nie­pre­cy­zyj­ny. Współ­czyn­nik eCPM jest waż­nym narzę­dziem sta­ty­stycz­nym, poma­ga­ją­cym okre­ślić powo­dze­nie funk­cjo­no­wa­nia witry­ny.

Współ­czyn­nik kli­kal­no­ści (ang. Click­th­ro­ugh Rate, CTR) – Kolej­nym ele­men­tem wpły­wa­ją­cym na przy­cho­dy jest współ­czyn­nik kli­kal­no­ści. Poda­je on, jak czę­sto użyt­kow­ni­cy kli­ka­ją w umiesz­czo­ne u Cie­bie rekla­my. Jeśli np. odno­to­wu­jesz jed­no klik­nię­cie danej rekla­my po wyświe­tle­niu jej 100 oso­bom, współ­czyn­nik CTR wyno­si 1%. Tak­że w tym przy­pad­ku “śred­nia” war­tość CTR może się bar­dzo zmie­niać w zależ­no­ści od witry­ny. Jed­nak­że 1% moż­na uznać za przy­zwo­ity współ­czyn­nik kli­kal­no­ści dla dużych witryn.

Koszt klik­nię­cia (ang. Cost Per Click, CPC) - Ile będziesz zara­biać na każ­dym klik­nię­ciu? Na to pyta­nie trud­no odpo­wie­dzieć, ponie­waż war­tość ta zmie­nia się bły­ska­wicz­nie. O war­to­ści CPC dla każ­dej rekla­my decy­du­je rekla­mo­daw­ca. Nie­któ­rzy rekla­mo­daw­cy są skłon­ni pła­cić wię­cej za każ­de klik­nię­cie niż inni, zależ­nie od tego, co rekla­mu­ją.

By | 2016-11-26T10:07:56+00:00 Styczeń 27th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. covalic 29/01/2010 w 20:33- Odpowiedz

    Taa.. w dobie AdBloc­ka na pew­no nie da się zaro­bić. Sam oso­bi­ście mam zablo­ko­wa­ne ich rekla­my ale to ze wzglę­du na fakt że kil­ka stron zbyt nachal­nie ich uży­wa­ło :/

  2. admin 29/01/2010 w 23:16- Odpowiedz

    Zga­dza sie.. choć zauwa­ży­łem że google pró­bu­je z tym wal­czyć i nie któ­re rekla­my sie prze­do­sta­ją przez adbloc­ka, ale nastep­ne­go dnia jest już aktu­ali­za­cja plu­gi­na i znow wszyst­ko wra­ca do “nor­my”…

Zostaw komentarz