GodMode w Win7 i Vista

Wielu z nas może pomyśleć, że God­Mode kojarzy się z nieśmiertel­noś­cią. Jed­nak w sys­temie Win­dows 7 i Vista funkc­ja God­Mode to fold­er, w którym zawarte są wszys­tkie skró­ty do ustaw­ień sys­te­mu. Mamy więc do nich dostęp z jed­nego miejs­ca — bez potrze­by szuka­nia w kom­put­erze. God­Mode posi­a­da dostęp do nor­mal­nych i zaawan­sowanych funkcji sys­te­mu, a także dzi­ała na każdej wer­sji sys­te­mu (32bit i 64bit).

1.) Na pulpicie tworzymy nowy fold­er i nadamy mu następu­jącą nazwę:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

2.) Po chwili na ekranie naszego kom­put­era zobaczymy taki fold­er:

3.) Otwier­amy fold­er, aby sprawdz­ić jego zawartość. Jak widz­imy fold­er zaw­iera wszys­tkie funkc­je sys­te­mu — od tych pod­sta­wowych, aż po te zaawan­sowane. Z jed­nego miejs­ca mamy dostęp do wszys­t­kich narzędzi sys­te­mowych:

4.) Jeśli zmi­any nie są widoczne od razu to należy ponown­ie uru­chomić kom­put­er.

PODSUMOWANIE

Pora­da jest przy­dat­na dla osób, które korzys­ta­ją bard­zo częs­to z funkcji sys­te­mu Win­dows, a nie mają cza­su na ich żmudne poszuki­wanie. Dzię­ki porad­nikowi i zas­tosowa­niu się do porady zawartej w niej wszys­tkie funkc­je sys­te­mu dostęp­ne będą w jed­nym miejs­cu, co ułatwi ori­en­tację w kom­put­erze.

By |2016-11-26T10:07:37+00:00Kwiecień 21st, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.