1 166 odsłony

GodMode w Win7 i Vista

Wie­lu z nas może pomy­śleć, że God­Mo­de koja­rzy się z nie­śmier­tel­no­ścią. Jed­nak w sys­te­mie Win­dows 7 i Vista funk­cja God­Mo­de to fol­der, w któ­rym zawar­te są wszyst­kie skró­ty do usta­wień sys­te­mu. Mamy więc do nich dostęp z jed­ne­go miej­sca — bez potrze­by szu­ka­nia w kom­pu­te­rze. God­Mo­de posia­da dostęp do nor­mal­nych i zaawan­so­wa­nych funk­cji sys­te­mu, a tak­że dzia­ła na każ­dej wer­sji sys­te­mu (32bit i 64bit).

1.) Na pul­pi­cie two­rzy­my nowy fol­der i nada­my mu nastę­pu­ją­cą nazwę:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

2.) Po chwi­li na ekra­nie nasze­go kom­pu­te­ra zoba­czy­my taki fol­der:

3.) Otwie­ra­my fol­der, aby spraw­dzić jego zawar­tość. Jak widzi­my fol­der zawie­ra wszyst­kie funk­cje sys­te­mu — od tych pod­sta­wo­wych, aż po te zaawan­so­wa­ne. Z jed­ne­go miej­sca mamy dostęp do wszyst­kich narzę­dzi sys­te­mo­wych:

4.) Jeśli zmia­ny nie są widocz­ne od razu to nale­ży ponow­nie uru­cho­mić kom­pu­ter.

PODSUMOWANIE

Pora­da jest przy­dat­na dla osób, któ­re korzy­sta­ją bar­dzo czę­sto z funk­cji sys­te­mu Win­dows, a nie mają cza­su na ich żmud­ne poszu­ki­wa­nie. Dzię­ki porad­ni­ko­wi i zasto­so­wa­niu się do pora­dy zawar­tej w niej wszyst­kie funk­cje sys­te­mu dostęp­ne będą w jed­nym miej­scu, co uła­twi orien­ta­cję w kom­pu­te­rze.

By | 2016-11-26T10:07:37+00:00 Kwiecień 21st, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz