1 532 odsłony

forum.toin.pl

Nie­mal mie­siąc wid­nia­ła son­da u dołu stro­ny gdzie mogli­ście gło­so­wać na pyta­nie czy toin.pl powin­no posia­dać swo­je forum. Myślę że dłu­żej nie ma sen­su wyświe­tlać takiej son­dy bo ten kto chciał to i tak już zagło­so­wał. W każ­dym razie wynik jest pozy­tyw­ny (raczej) więc forum.toin.pl powsta­ło i może­cie się już zare­je­stro­wać. Po co nam forum? O tym  prze­czy­tasz w dal­szej czę­ści arty­ku­łu.

Ponie­waż stron­ka jest ogól­nie o tema­ty­ce kom­pu­te­ro­wej, więc na pew­no jest to temat gdzie moż­na roz­wiać wie­le wąt­pli­wość. Oczy­wi­ście jest wie­le for podob­nych mają­cych dzie­siąt­ki tysię­cy zare­je­stro­wa­nych użyt­kow­ni­ków, ale nie znie­chę­ca nas to, gdyż wraz z roz­wo­jem stro­ny liczy­my na roz­wój forum. Przy­naj­mniej 14 użyt­kow­ni­ków powin­no się zare­je­stro­wać. Czy to dobry począ­tek? TAK:) Przy­naj­mniej tak wyni­ka z opu­bli­ko­wa­nej son­dy:

Forum to skrypt Mybb, któ­re­go insta­la­cja nie jest trud­na. Moż­na go powią­zać z word­pres­sem poprzez sys­tem wty­czek, a kon­kret­niej WordBB . Po przez edy­cje sty­lów css moż­na zmie­niać dowol­nie wygląd lub zain­sta­lo­wać któ­ryś z dostęp­nych sza­blo­nów, któ­rych w inter­ne­cie spo­ro. Na obec­ną chwi­lę forum.toin.pl wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Jeże­li jakieś błę­dy znaj­dzie­cie to pisz­cie w komen­ta­rzach.

By | 2017-04-22T15:46:19+00:00 Czerwiec 22nd, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artus2007 25/07/2010 w 21:38- Odpowiedz

    dodam, że forum się roz­ra­sta:)

Zostaw komentarz