Formatowanie dysku SSD w WinXP

Sys­tem Win­dows XP jest prob­le­mowym sys­te­mem, co do dysków SSD. Jeśli będziemy chcieli go sfor­ma­tować i zain­stalować na nim ten sys­tem, może­my natrafić na kil­ka przeszkód. Prob­lem w tkwi w tym, że starsze sys­te­my (od Win­dows XP w dół) nie potrafią poprawnie sfor­ma­tować takich dysków. Z tego artykułu dowiesz się, jak taki dysk sfor­ma­tować przy pomo­cy pro­gra­mu GPart­ed i zain­stalować na nim bez prob­le­mu sys­tem.

1.) Na początek musimy pobrać pro­gram Gpart­ed. Zna­jdziemy go np TUTAJ. Po pobra­niu wypalamy jako obraz ISO. Musi być to obraz bootowal­ny, dlat­ego zale­cam do wypale­nia pro­gra­mu Alco­hol 120%.

2.) Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er i prze­chodz­imy do bio­su. Tam ustaw­iamy sek­wencję bootowa­nia na CD/DVD (jak to zro­bić szczegółowo opisane jest TUTAJ). Wkładamy płytę z pro­gramem do napę­du i uruchami­amy z niej kom­put­er.

3.) Ukaże się star­towe okno pro­gra­mu, w którym musimy nacis­nąć Enter — rozpocznie się ład­owanie danych:

4.) Po kilku sekun­dach pro­gram może zadać nam kil­ka pytań typu Which lan­guage do you pre­fer? Na wszys­tkie pyta­nia odpowiadamy wciska­jąc tylko Enter i nic więcej. Po chwili GPart­ed prze­jdzie do głównego okna.

5.) W prawym górnym rogu pro­gra­mu zobaczymy listę naszych dysków. Wybier­amy nasz dysk SSD. Jeśli ist­nieją wąt­pli­woś­ci co do wyboru właś­ci­wego dysku zawsze moż­na odpiąć pozostałe, aby nie spraw­iały prob­le­mu. W moim przy­pad­ku dys­ponu­ję dyskiem o pojem­noś­ci ok 30 GB — ter­az należy założyć na nim par­ty­cję. W tym celu z menu Device wybier­amy Cre­ate Par­ti­tion Table , a komu­nikat, który ujrzymy potwierdza­my poprzez przy­cisk Apply:

6.) Może­my zacząć zakładać pier­wszą par­ty­cję na dysku. W tym celu na pustym miejs­cu, który obrazu­je dysk twardy klikamy PPM i wybier­amy pozy­cję New. Sprawdza­my też dokład­nie, czy w polu Free space pre­ced­ing (MiB) wpisana jest wartość 1. W polu poniżej poda­je­my rozmi­ar twor­zonej par­ty­cji w MB, a ostat­nia pozy­c­ja zostanie automaty­cznie wypełniona:

7.) Przyszedł czas na wybór par­ty­cji i sys­te­mu plików. Dla XP najlepiej będzie wybrać Pri­ma­ry Par­ti­tion (par­ty­c­ja pod­sta­wowa) i sys­tem plików NTFS:

8.) Na koniec należy się upewnić, czy na liś­cie z par­ty­c­ja­mi na pier­wszym miejs­cu zna­j­du­je wcześniej ustaw­ione puste miejsce. Jego sys­tem plików to unal­lo­cat­ed o rozmi­arze 1.00 MiB:

9.) Sprawdza­my, czy wszys­tko ustaw­iliśmy poprawnie. Jeśli tak, potwierdza­my zmi­any poprzez kliknię­cia Apply. Komu­nikat Apply oper­a­tions to device również potwierdza­my klika­jąc na Apply.

10.) Ter­az klikamy na Close, a następ­nie na przy­cisk Exit — zaz­nacza­jąc opcję Shut down zakończymy dzi­ałanie pro­gra­mu. Ter­az może­my zain­stalować XP bez najm­niejszych prob­lemów, że coś się nie powiedzie.

By |2016-11-26T10:07:39+00:00Marzec 3rd, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. […] d 21 h 34 m TU masz opisane jak zro­bić aby xp poprawnie sfor­ma­tował dysk Mark Twain — “Prawdzi­wie […]

    • autorus 18/01/2012 w 20:09 - Odpowiedz

      nie napisałeś jakiej wielkoś­ci ma być ta pier­wsza par­ty­c­ja i w jakim sys­temie plików? Z fotek wyglą­da jak­byś dysk podzielił na połowę, czemu?

      Resz­ta w miarę zrozu­mi­ała.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.