11 739 odsłony

Formatowanie dysku SSD w WinXP

Sys­tem Win­dows XP jest pro­ble­mo­wym sys­te­mem, co do dys­ków SSD. Jeśli będzie­my chcie­li go sfor­ma­to­wać i zain­sta­lo­wać na nim ten sys­tem, może­my natra­fić na kil­ka prze­szkód. Pro­blem w tkwi w tym, że star­sze sys­te­my (od Win­dows XP w dół) nie potra­fią popraw­nie sfor­ma­to­wać takich dys­ków. Z tego arty­ku­łu dowiesz się, jak taki dysk sfor­ma­to­wać przy pomo­cy pro­gra­mu GPar­ted i zain­sta­lo­wać na nim bez pro­ble­mu sys­tem.

1.) Na począ­tek musi­my pobrać pro­gram Gpar­ted. Znaj­dzie­my go np TUTAJ. Po pobra­niu wypa­la­my jako obraz ISO. Musi być to obraz booto­wal­ny, dla­te­go zale­cam do wypa­le­nia pro­gra­mu Alco­hol 120%.

2.) Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter i prze­cho­dzi­my do bio­su. Tam usta­wia­my sekwen­cję booto­wa­nia na CD/DVD (jak to zro­bić szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne jest TUTAJ). Wkła­da­my pły­tę z pro­gra­mem do napę­du i uru­cha­mia­my z niej kom­pu­ter.

3.) Uka­że się star­to­we okno pro­gra­mu, w któ­rym musi­my naci­snąć Enter — roz­pocz­nie się łado­wa­nie danych:

4.) Po kil­ku sekun­dach pro­gram może zadać nam kil­ka pytań typu Which lan­gu­age do you pre­fer? Na wszyst­kie pyta­nia odpo­wia­da­my wci­ska­jąc tyl­ko Enter i nic wię­cej. Po chwi­li GPar­ted przej­dzie do głów­ne­go okna.

5.) W pra­wym gór­nym rogu pro­gra­mu zoba­czy­my listę naszych dys­ków. Wybie­ra­my nasz dysk SSD. Jeśli ist­nie­ją wąt­pli­wo­ści co do wybo­ru wła­ści­we­go dys­ku zawsze moż­na odpiąć pozo­sta­łe, aby nie spra­wia­ły pro­ble­mu. W moim przy­pad­ku dys­po­nu­ję dys­kiem o pojem­no­ści ok 30 GB — teraz nale­ży zało­żyć na nim par­ty­cję. W tym celu z menu Devi­ce wybie­ra­my Cre­ate Par­ti­tion Table , a komu­ni­kat, któ­ry ujrzy­my potwier­dza­my poprzez przy­cisk Apply:

6.) Może­my zacząć zakła­dać pierw­szą par­ty­cję na dys­ku. W tym celu na pustym miej­scu, któ­ry obra­zu­je dysk twar­dy kli­ka­my PPM i wybie­ra­my pozy­cję New. Spraw­dza­my też dokład­nie, czy w polu Free spa­ce pre­ce­ding (MiB) wpi­sa­na jest war­tość 1. W polu poni­żej poda­je­my roz­miar two­rzo­nej par­ty­cji w MB, a ostat­nia pozy­cja zosta­nie auto­ma­tycz­nie wypeł­nio­na:

7.) Przy­szedł czas na wybór par­ty­cji i sys­te­mu pli­ków. Dla XP naj­le­piej będzie wybrać Pri­ma­ry Par­ti­tion (par­ty­cja pod­sta­wo­wa) i sys­tem pli­ków NTFS:

8.) Na koniec nale­ży się upew­nić, czy na liście z par­ty­cja­mi na pierw­szym miej­scu znaj­du­je wcze­śniej usta­wio­ne puste miej­sce. Jego sys­tem pli­ków to unal­lo­ca­ted o roz­mia­rze 1.00 MiB:

9.) Spraw­dza­my, czy wszyst­ko usta­wi­li­śmy popraw­nie. Jeśli tak, potwier­dza­my zmia­ny poprzez klik­nię­cia Apply. Komu­ni­kat Apply ope­ra­tions to devi­ce rów­nież potwier­dza­my kli­ka­jąc na Apply.

10.) Teraz kli­ka­my na Clo­se, a następ­nie na przy­cisk Exit — zazna­cza­jąc opcję Shut down zakoń­czy­my dzia­ła­nie pro­gra­mu. Teraz może­my zain­sta­lo­wać XP bez naj­mniej­szych pro­ble­mów, że coś się nie powie­dzie.

By | 2016-11-26T10:07:39+00:00 Marzec 3rd, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. […] d 21 h 34 m TU masz opi­sa­ne jak zro­bić aby xp popraw­nie sfor­ma­to­wał dysk Mark Twa­in — “Praw­dzi­wie […]

    • autorus 18/01/2012 w 20:09- Odpowiedz

      nie napi­sa­łeś jakiej wiel­ko­ści ma być ta pierw­sza par­ty­cja i w jakim sys­te­mie pli­ków? Z fotek wyglą­da jak­byś dysk podzie­lił na poło­wę, cze­mu?

      Resz­ta w mia­rę zro­zu­mia­ła.

Zostaw komentarz