2 294 odsłony

Folder instalacyjny inny niż domyślny

dysk-cCzę­sto się zda­rza, że nie chce­my aby insta­lo­wa­ne pro­gra­my były zapi­sa­ne na dys­ku sys­te­mo­wym, któ­rym zazwy­czaj jest “C”. Jeże­li jest on prze­peł­nio­ny dany­mi to praw­do­po­dob­nie nie dogra­my już nic więk­sze­go. Zazwy­czaj wią­że się to ze wska­za­niem inne­go dys­ku poda­czas pro­ce­su insta­la­cji jakie­goś opro­gra­mo­wa­nia. Ale jest roz­wią­za­nie, któ­re za nas będzie to robić, czy­li zamiast domyśl­nej ścież­ki C:\Program Files\… może­my uzy­skać np D:\Program Files\. Wią­że się to ze zmia­ną war­to­ści w reje­strze sys­te­mu win­dows. Naj­pierw uru­chom edy­tor reje­stru (start>uruchom>regedit).

okien­ko “uru­chom” możesz tak­że włą­czyć skró­tem kla­wi­szo­wym zna­czek win­dow­sa + r

regedit

HKEY_LOKAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

domyslny1

Kli­ka­my na zazna­czo­ny ele­ment na scre­enie i poja­wia się okien­ko do edy­to­wa­nia cią­gu war­to­ści , zamiast “C” wpi­sze­my lite­rę inne­go dys­ku, na któ­rym chce­my domyśl­nie insta­lo­wać pro­gra­my np “D”. Po mody­fi­ka­cji zrób restart kom­pu­te­ra i to wszyst­ko.

domyslny2

Cały zabieg doty­czy sys­te­mów 32-bito­wych. Dzia­ła napew­no na xp i vista.
By | 2016-11-26T10:07:59+00:00 Kwiecień 25th, 2009|Categories: News, windows|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz