1 222 odsłony

Flat Logo

Dar­mo­wy sza­blon. Do pobra­nia i dowol­nej edy­cji. Moż­na wyko­rzy­stać na swo­im kana­le youtu­be i nie tyl­ko. Całość w After Effects CS6. Ist­nie­je moż­li­wość wsta­wie­nia swo­je­go obra­zu lub zdję­cia w miej­sce tła. Porad­nik video doda­ny do pacz­ki.

Pobierz

Pro­ject Featu­res:
– Video tuto­rial inc­lu­ded
– No plug-ins
– After Effects CS6 pro­ject
– Easy to custo­mize
– Con­trol­ler lay­er inc­lu­ded
– Dura­tion – 00:07
– Fra­mes per second 25
– Music track are not inc­lu­ded, i’ve used Abs­tract Logo $7

By | 2016-11-26T10:07:14+00:00 Wrzesień 9th, 2015|Categories: Pobierz|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz