1 202 odsłony

Fałszywy FAKE antywirus

Chodząc po stronach internetowych nie jest trudno natrafić na jakiegoś wirusa, czy szkodnika. Często taki plik samodzielnie zapisze się w naszym komputerze, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mowa tutaj o tzw. Fałszywych antywirusach (fake antywirus). Program taki może automatycznie zainstalować się w naszym systemie i informować nas, że system zainfekowany jest malware czy innymi szkodnikami co w rzeczywistości jest nie prawda, ponieważ sam może pobierać złośliwe oprogramowanie. A co najważniejsze może się okazać, że prosi o uiszczenie opłaty za usunięcie. Poradzimy sobie i z takimi intruzami.

1. Pro­gram o nazwie Remo­ve fake anti­vi­rus pobie­rze­my np. z dar­mo­we­go ser­wi­su z dar­mo­wy­mi pro­gra­ma­mi:

http://www.dobreprogramy.pl/Remove-Fake-Antivirus,Program,Windows,15150.html

Tak mogą wyglą­dać przy­kła­do­we fał­szy­we anty­wi­ru­sy:fake-antivirus

fake-antivirus1

2. Gdy plik mamy już pobra­ny uru­cha­mia­my go. Jeśli zaist­nie­ją jakie­kol­wiek pro­ble­my z uru­cho­mie­niem pro­gra­mu to może­my spró­bo­wać w try­bie awa­ryj­nym. Jeśli nie wiesz, jak dostać się w swo­im sys­te­mie do try­bu awa­ryj­ne­go zachę­cam do odwie­dze­nia nasze­go arty­ku­łu http://toin.pl/11432/naprawa-trybu-awaryjnego/ w któ­rym jest to dokład­nie opi­sa­ne.

3. Po uru­cho­mie­niu widzi­my okien­ko. Kli­ka­my na START:

remove-fake

4. Kolej­ny sto­sow­ny komu­ni­kat rów­nież potwier­dza­my:

remove-fake1.jpg

5. W następ­nym oknie widzi­my, że trwa pro­ces wyszu­ki­wa­nia szpie­gow­skich pro­gra­mów w naszym sys­te­mie. Nic nie kli­ka­my i cier­pli­wie cze­ka­my:

 remove-fake2.jpg

6. Za kil­ka minut zosta­nie­my popro­sze­ni o ponow­nie uru­cho­mie­nie kom­pu­te­ra oraz spraw­dze­nia sys­te­mu anty­wi­ru­sem:

remove-fake4

7. Jeśli jakieś fał­szy­we pro­gra­my zosta­ną wykry­te to auto­ma­tycz­nie zosta­ną one usu­nię­te. W moim przy­pad­ku nic szko­dli­we­go nie zna­lazł – usu­nął tyl­ko jakiś tool­bar od komu­ni­ka­to­ra. Dla przy­kła­du usu­wa­nie szpie­gów wyglą­da w ten spo­sób:

remove-fake3

8. Na sam koniec war­to prze­ska­no­wać sys­tem dobrym anty­wi­ru­sem oraz opro­gra­mo­wa­niem do usu­wa­nie mal­wa­re i spy­wa­re np. dar­mo­wy ska­ner MBAM. W razie pytań słu­ży­my pomo­cą na naszym forum oraz w komen­ta­rzach.

 

By | 2016-11-26T10:07:21+00:00 Marzec 11th, 2015|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz