1 165 odsłony

EULAlyzer — licencje bez niespodzianek

Każ­dy z nas lubi insta­lo­wać nowe opro­gra­mo­wa­nie. Z pew­no­ścią każ­dy też natra­fił na tekst licen­cji dane­go opro­gra­mo­wa­nia i…nie czy­tał go nigdy tyl­ko prze­cho­dził do dal­szej czę­ści insta­la­to­ra. No więc właśnie…od teraz nie musi­my czy­tać licen­cji. Zro­bi to za nas pro­gram EULA­ly­zer, któ­ry wychwy­ci w jej tre­ści szko­dli­we dane np zło­śli­we lin­ki czy inne infor­ma­cje. Dzię­ki temu dowie­my się, co tak napraw­dę zawar­te jest w tek­ście licen­cji opro­gra­mo­wa­nia bez jej czy­ta­nia. Nie­ste­ty pro­gram odczy­tu­je tyl­ko licen­cje w języ­ku angiel­skim.

1.) Dar­mo­wy pro­gram EULA­ly­zer znaj­dzie­my tutaj KLIK. Insta­la­cja jest bar­dzo pro­sta, odby­wa się w kil­ku pro­stych kro­kach. Po zain­sta­lo­wa­niu apli­ka­cji uru­cha­mia­my ją. Zoba­czy­my okien­ko głów­ne:

2.) Pro­gram podzie­lo­ny jest na sze­reg opcji. Naszym zada­niem jest spraw­dze­nie dowol­nej apli­ka­cji pod kątem nie­bez­pie­czeństw czy­ha­ją­cych na nas w licen­cji. W tym celu uru­cha­mia­my insta­la­tor dowol­ne­go pro­gra­mu i i kli­ka­my w jego oknie do momen­tu uka­za­nia się licen­cji opro­gra­mo­wa­nia. W tym przy­kła­dzie posłu­ży­my się licen­cją dar­mo­we­go pro­gra­mu CPU-Z:

3.) Gdy już mamy przed sobą tekst licen­cji prze­łą­cza­my się z powro­tem do EULAnalyzer’a. Kli­ka­my na pozy­cję Ana­ly­ze, by doko­nać spraw­dze­nia:

4.) Poja­wi nam się okien­ko z ikon­ką duże­go plu­sa. Prze­cią­ga­my go na okien­ko licen­cji testo­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia:

5.) W oknie pro­gra­mu zoba­czy­my treść licen­cji. Kli­ka­my na Ana­ly­ze i po chwi­li zoba­czy­my wynik:

6.) W tym przy­pad­ku pro­gram nie wykrył nic groź­ne­go — jedy­nie kil­ka zwy­kłych lin­ków. Jeśli ska­la wykry­wa­nia wyno­si 9 – 10 punk­tów wte­dy pro­gram sta­je się nie­bez­piecz­ny i powin­ni­śmy być ostroż­ni nim go zain­sta­lu­je­my. Nato­miast jeśli ska­la jest poni­żej 9 punk­tów, tak, jak w przy­kła­dzie to nie musi­my się nicze­go oba­wiać.

PODSUMOWANIE

Wykry­wa­nie nie­bez­pie­czeństw w opro­gra­mo­wa­niu uchro­ni nas przed róż­ny­mi szkod­ni­ka­mi i nie­chcia­ny­mi rekla­ma­mi. W ten spo­sób zwięk­szy­my bez­pie­czeń­stwo nasze­go kom­pu­te­ra, jak i kom­fort pra­cy.

By | 2016-11-26T10:07:33+00:00 Sierpień 24th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz