24 873 odsłony

Emulacja pada xbox 360

W poprzed­nich arty­ku­łach opi­sy­wa­li­śmy, jak skon­fi­gu­ro­wać pro­gram Joy­To­Key, aby przy jego pomo­cy korzy­stać z kom­pu­te­ra wyko­rzy­stu­jąc pada. W dzi­siej­szym arty­ku­le sku­pi­my się na tro­szecz­kę podob­nym zagad­nie­niu – mowa tutaj o kon­fi­gu­ra­cji pada w taki spo­sób, aby był przez gry roz­po­zna­wa­ny jako pad od kon­so­li Xbox 360. O co tutaj cho­dzi ? – więk­szość nowych gier wyma­ga pod­łą­cze­nia joy­pa­da Xbox 360, aby nie uży­wać do gra­nia kla­wia­tu­ry i myszy. W ten spo­sób ste­ro­wa­nie zmie­nia się w grze. Oba pro­gra­my mają podob­ną zasa­dę dzia­ła­nia, lecz ten opi­sy­wa­ny w tym arty­ku­le dzia­ła tyl­ko i wyłącz­nie w grach, nato­miast Joy­To­Key obsłu­gu­je cały kom­pu­ter.

1. Pro­gram, któ­ry wyko­rzy­sta­my nazy­wa się Xbo­x360 CE (Con­trol­ler Emu­la­tor). Pobie­rze­my go z dar­mo­we­go ser­we­ra http://hostuje.net/file.php?id=cba814f3a73fef034012f743424b7a98

2. Pobra­ny plik po pro­stu uru­cha­mia­my – wcze­śniej pod­łą­cza­my pada do kom­pu­te­ra. W prze­ciw­nym wypad­ku okno kon­fi­gu­ra­cji będzie nie­do­stęp­ne. Gdy pod­łą­czy­my urzą­dze­nie zoba­czy­my dwa komu­ni­ka­ty infor­mu­ją­ce, że pli­ki odpo­wie­dzial­ne za ste­ro­wa­nie i kon­fi­gu­ra­cje nie są jesz­cze stwo­rzo­ne. Oczy­wi­ście two­rzy­my je kli­ka­jąc w oknach na Yes :

x360-info

3. Kolej­ne okno infor­mu­je o tym, że usta­wie­nia może­my pobrać auto­ma­tycz­nie z Inter­ne­tu. Oczy­wi­ście może­my to zro­bić, jeśli chce­my ale odra­dzam. Naj­le­piej ręcz­nie skon­fi­gu­ro­wać ste­ro­wa­nie. Tak wyglą­da okno zachę­ca­ją­ce do auto­ma­tycz­nej kon­fi­gu­ra­cji:

usb-joystick

4. Widzi­my teraz okien­ko przed­sta­wia­ją­ce pada i przy­ci­ski oraz osie do skon­fi­gu­ro­wa­nia. Wybra­li­śmy kon­fi­gu­ra­cję ręcz­ną, więc wszyst­kie pola są puste:

 tocaedit

5. Przy­kła­do­we roz­miesz­cze­nie przy­ci­sków na padzie zazna­czy­łem na scre­enie poni­żej. Oczy­wi­ście w każ­dym urzą­dze­niu może to wyglą­dać odro­bi­nę ina­czej:

tocaedit1

6. Z regu­ły joy­pa­dy posia­da­ją 12 przy­ci­sków funk­cyj­nych. Trud­no na pamięć roz­po­znać, któ­ry But­ton przy­pi­sa­ny jest do danej funk­cji (np. lewy Tig­ger to u mnie kla­wisz 7). Aby dowie­dzieć się, któ­re­mu przy­ci­sko­wi odpo­wia­da dany numer prze­cho­dzi­my do:

Panel Ste­ro­wa­nia à Urzą­dze­nia i dru­kar­ki i odnaj­du­je­my urzą­dze­nie. Kli­ka­my na iko­nę pra­wym przy­ci­skiem mysz­ki i wybie­ra­my:

urzadzenia

Następ­nie wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści:

kontroler-gier7. Mając otwar­te okno z wła­ści­wo­ścia­mi kon­tro­le­ra wci­ska­my dowol­ny przy­cisk i spraw­dza­my, któ­ry numer się pod­świe­tli – są to nume­ry każ­de­go kla­wi­sza. W ten spo­sób będzie­my wie­dzieć, jaki kla­wisz ma swój numer i dzię­ki temu bez pro­ble­mu skon­fi­gu­ru­je­my ste­ro­wa­nie. Okien­ko z wła­ści­wo­ścia­mi war­to mieć otwar­te na czas kon­fi­gu­ra­cji ste­ro­wa­nia:

 usb-joystick-info

8.  Jeśli cho­dzi o kon­fi­gu­ra­cję Ana­lo­gów (tzw. Grzyb­ków) nie­ste­ty ska­za­ni jeste­śmy usta­wiać je na oślep. W każ­dym kon­tro­le­rze wyglą­da to ina­czej. Tak wyglą­da przy­kła­do­we ste­ro­wa­nie dla gry Ter­mi­na­tor Salva­tion:

 analog

 

***ISTOTNA UWAGA***

Kon­fi­gu­ru­jąc oś X (Stick Axis X) wybie­ra­my zawsze

 axis

 

Nato­miast gdy kon­fi­gu­ru­je­my oś Y (Stick Axis Y) wybie­ra­my zawsze odwró­ce­nie (Inver­ted):

axis1

Jeśli w osi Y nie wybie­rze­my funk­cji odwró­ce­nia tyl­ko tak, jak w przy­pad­ku osi X to ruch ana­lo­giem będzie odwrot­ny. Wybór Axis i IAxis zale­ży od kon­tro­le­ra. Więc wybór zakre­su Axis1…Axis8 oraz IAxis1…IAxis8 nale­ży wybrać meto­dą prób i błę­dów. Czer­wo­ny­mi okrę­ga­mi zazna­czy­łem wszyst­kie moż­li­we do wybo­ru opcje Axis. Np. u mnie może być o Axi­s1 i IAxis 2 a u was zupeł­nie ina­czej.

9. Jeśli wszyst­kie kla­wi­sze mamy już popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­ne kli­ka­my na Save i zapi­su­je­my zmia­ny. Pro­gram utwo­rzy dwa pli­ki w kata­lo­gu, w któ­rym został wypa­ko­wa­ny:

x360ce

10. Pli­ki, któ­re zazna­czy­łem (utwo­rzo­ne przez nasz pro­gram) kopiu­je­my do kata­lo­gu z grą , w któ­rą chce­my grać. Pli­ki muszą zna­leźć się w głów­nym fol­de­rze tam, gdzie plik wyko­ny­wal­ny .exe danej gry. W moim przy­pad­ku wyglą­da to tak:

x360ce2

11. Uru­cha­mia­my grę. Usły­szy­my cha­rak­te­ry­stycz­ne „pik­nię­cie” – dźwięk sys­te­mo­wy. Ozna­cza to, że gra zosta­ła popraw­nie wykry­ta i nasz kon­tro­ler zosta­nie popraw­nie wykry­ty. Wystar­czy teraz w opcjach ste­ro­wa­nia danej gry wybrać pada, usta­wić ste­ro­wa­nie i cie­szyć się grą ;-)

By | 2016-11-26T10:07:22+00:00 Marzec 2nd, 2015|Categories: hardware, News|Tags: , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. […] zwy­kłego pada od PC tak, aby ten zacho­wy­wał się jak taki z kon­soli XBOX 360. Arty­kuł na ten temat opi­sy­wa­li­śmy już na naszym blo­gu. Pro­gram ten nie ma w opcjach auto­ma­tycz­nego […]

 2. Paweł 19/01/2016 w 00:23- Odpowiedz

  mam spo­ry pro­blem z tym . wszyst­kie kla­wi­sze pada w pro­gra­mie mi ład­nie wykry­wa a w grze nie , tz n wykry­wa chy­ba 4 i wogle w innej kolej­no­ści , dodm że mam pada espe­ran­za eg102 win 7 ulti­ma­te 64 bity i gra nfs rivals 64 bity . Pomo­cy !!

 3. Przemo 13/09/2016 w 20:05- Odpowiedz

  Wszyst­ko pięk­nie cho­dzi poza LT+RT to zna­czy osob­no dzia­ła­ją ale razem już NIE!! a w wie­lu grach uży­wa się ich razem (mam też xbo­xa więc wiem co mówię np. celo­wa­nie pre­cy­zyj­ne i odda­nie strza­łu). Pró­bo­wa­łem wszyst­kich kon­fi­gu­ra­cji bez rezultatu,pad też nicze­go sobie spe­ed link xeox, na forum w róż­nych języ­kach szu­ka­łem zna­la­złem jedy­nie ludzi z tym samym problemem(różne pady). Dodam jesz­cze że tig­ge­ry mogę tyl­ko usta­wić jako sli­de­ry, pew­nie gdy­by to były zwy­kłe przy­ci­ski nie było by pro­ble­mu. Pro­szę o pomoc kogoś mądrzej­sze­go, może jakaś popraw­ka do pro­gra­mu, jak nie to zosta­nie mi sprze­dać pada bo tyl­ko leży i się kurzy.

 4. ChrisM 16/09/2016 w 21:31- Odpowiedz

  Pod­pi­su­ję się pod Paw­łem, w grze NFS Rivals nie dzia­ła. Jakieś pomy­sły?

 5. Krystian 31/10/2016 w 10:13- Odpowiedz

  W Symu­la­to­rze Far­my też mi nie odpa­la go, dodam że w innych gier­kach pięk­nie śmi­ga ;)

Zostaw komentarz