7 201 odsłony

Easeus — czyli jak łatwo tworzyć i zarzadzac partycjami

Czy zabra­kło Ci kie­dyś wol­ne­go miej­sca na par­ty­cji, lub kupio­ny dysk twar­dy ma tyl­ko 2 par­ty­cje z ogro­mem miej­sca a Ty chcesz stwo­rzyć kil­ka mniej­szych na któ­rych trzy­mać będziesz swo­je dane, bądź chcesz stwo­rzyć osob­na par­ty­cje dla każ­de­go człon­ka rodzi­ny. Jeśli tak, to ten pro­gram jest dla Cie­bie.

Easeus Par­ti­tion Mana­ger , bo o nim mowa, pozwo­li Ci facho­wo, szyb­ko i wygod­nie zająć się prze­strze­nią życio­wą Two­je­go bla­sza­ka, czy lap­to­pa. Jest to pro­gram w peł­ni dar­mo­wy, bar­dzo łatwy i przej­rzy­sty w obsłu­dze, w zasa­dzie jego naj­więk­sza wadą jest to iż nie zna­la­złem go w wer­sji pol­skiej, jed­nak w dobie wszech­obec­ne­go języ­ka angiel­skie­go myślę, że nie będzie spra­wia­ło to więk­szych prze­szkód w użyt­ko­wa­niu tego pro­gra­mu.

insta­la­cja

Tak więc zabie­ra­my się do dzie­ła, insta­la­cja opie­ra się na zasa­dzie klik­nij w “next” i akcep­tuj warun­ki licen­cji, aż do momen­tu w któ­rym uka­zu­je się nam okien­ko z infor­ma­cją

może­my wpi­sać  tam swo­je imię i adres e-mail,  jeśli chce­my otrzy­my­wać infor­ma­cje o danym pro­duk­cje itp. ja oso­bi­ście pomi­ną­łem ową część kli­ka­jąc “next” ale to pozo­sta­wiam wasze­mu wybo­ro­wi tak wiec wra­ca­my do kli­ka­nia w  “next” a po skoń­czo­nej insta­la­cji na pul­pi­cie uka­że nam się na pul­pi­cie iko­na Easeu­sa.

pierw­szy kon­takt z pro­gra­mem

Kli­ka­my w nią i naszym zmę­czo­nym oczom uka­zu­je się przej­rzy­ste i kolo­ro­we okien­ko nasze­go pro­gra­mu.

tak więc w czę­ści robo­czej nasze­go pro­gra­mu widzi­my kolo­ro­we kwa­dra­ci­ki z nazwa­mi to są nasze par­ty­cje, co może­my wywnio­sko­wać po nazwie, a nad nimi widzi­my wizu­al­ne wyko­rzy­sta­nie miej­sca na naszym dys­ku przez poszcze­gól­ne par­ty­cje. Kie­dy klik­nie­my w nie dwa razy lewym przy­ci­skiem myszy, to poka­że nam się okien­ko z zawar­to­ścią danej par­ty­cji i pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi o niej.

Ale wystar­czy już zachwy­tów nad funk­cjo­nal­no­ścią pro­gra­mu, czas wziąć onli­ne casi­no par­ty­cje w swo­je ręce. W tym arty­ku­le przed­sta­wię trzy pod­sta­wo­we funk­cje tego mena­dże­ra naszych par­ty­cji,

zmniejszanie/zwiększanie par­ty­cji

Zacznij­my więc od zmniej­sza­nia , bądź zwięk­sza­nia pojem­no­ści par­ty­cji. W tym celu wybie­ra­my par­ty­cję któ­rą musi­my zmniej­szyć, (tak, to nie pomył­ka, aby coś dodać, trze­ba coś zabrać :)) i wybie­ra­my opcje “resize/move par­ti­tion” któ­ra znaj­du­je się na pasku z lewej stro­ny, bądź w przy­bor­ni­ku nad okien­kiem. poka­że nam się okno

wiel­kość par­ty­cji może­my zmniej­szyć na 2 spo­so­by, albo prze­su­wa­jąc strzał­ka­mi obra­zek oto­czo­ny kolo­ro­wa obwód­ka, lub ręcz­nie w okien­ku par­ti­tion size. Kie­dy usta­wi­my już ile nasza par­ty­cja ma mieć miej­sca po zmniej­sze­niu kli­ka­my “ok” , a następ­nie upew­nia­my się czy nadal mamy zazna­czo­ną par­ty­cje któ­ra nas inte­re­su­je i kli­ka­my w lewym dol­nym rogu “apply”. Pro­gram roz­pocz­nie teraz zmniej­sza­nie par­ty­cji.

Kie­dy kom­pu­ter wyko­na już wszyst­kie czyn­no­ści w okien­ku któ­re przed­sta­wia gra­ficz­ne przy­dzie­le­nie dys­ku zoba­czy­my sza­ry pro­sto­ką­cik, jest to wol­ne, nie przy­dzie­lo­ne miej­sce dla żad­nej par­ty­cji, może­my teraz wyko­nać 2 czyn­no­ści. Pierw­sza, to posze­rze­nie któ­re­goś z ist­nie­ją­cych dys­ków, jeśli jest to nam potrzeb­ne. Robi się to iden­tycz­nie jak zmniej­sza­nie opi­sa­ne przed chwi­la, lub utwo­rze­nie nowej par­ty­cji, i wła­śnie na tym sku­pi­my się teraz.

 two­rze­nie par­ty­cji 

Tak więc wybie­ra­my nie­przy­dzie­lo­ne miej­sce, któ­re przed chwi­lą stwo­rzy­li­śmy i wybie­ra­my z przy­bor­ni­ka opcje “Cre­ate Par­ti­tion”. wyświe­tli się takie okien­ko

w polu “par­ti­tion label” wpi­su­je­my nazwę naszej http://www.phpaide.com/index.php?langue=fr par­ty­cji. Ja wpi­sa­łem imię. Następ­nie w polu “Dri­ver Let­ter” wybie­ra­my z roz­wi­jal­ne­go paska lite­rę jaką będzie mia­ła nasza par­ty­cja.

W polu “File sys­tem” pozo­sta­wia­my NTFS ( chy­ba, ze ktoś potrze­bu­je sfor­ma­to­wać par­ty­cje w innym sys­te­mie pli­ków), Pole “Clu­ster size” pozo­sta­wia­my rów­nież bez zmian (chy­ba, ze ktoś potrze­bu­je mniej­sze­go lub więk­sze­go kla­stra). Następ­nie podob­nie jak przy zmniej­sza­niu roz­mia­ru usta­wia­my wiel­kość par­ty­cji, i kli­ka­my “ok”. a następ­nie “apply”. W tym momen­cie zre­se­tu­je się nam sys­tem i roz­pocz­nie się two­rze­nie nowej par­ty­cji, po czym sys­tem ponow­nie uru­cho­mi się, z nowo powsta­łą par­ty­cją.

 usu­wa­nie par­ty­cji 

Ok to na tyle jeśli cho­dzi o two­rze­nie, ale co jeśli będzie­my musie­li usu­nąć naszą par­ty­cje? Easeus na to pyta­nie ma rów­nież odpo­wiedź, jak już pew­nie zauwa­ży­li­ście posia­da on opcje “Dele­te Par­ti­tion” i wła­snie jej uży­je­my w celu usu­nie­cia par­ty­cji. Tak wiec kli­ka­my na inter­su­ja­cej nas par­ty­cji, i wybie­ra­my owa opcje. poka­ze nam sie okien­ko

wybie­ra­my z nie­go “dele­te par­ti­tion and destroy data” , żeby usu­nąć całą par­ty­cje, razem z dany­mi, lub “Dele­te par­ti­tion”, aby pozo­sta­wić pod­sta­wo­we for­ma­to­wa­nie sys­te­mu pli­ków, po czym kli­ka­my “ok”, a następ­nie “apply”.

Może­my tak­że sfor­ma­to­wać par­ty­cje przez opcje “for­mat Par­ti­tion”, po naci­śnię­ciu jej uka­że się nam okien­ko, w któ­rym wybie­ra­my odpo­wied­nie para­me­try dla for­ma­to­wa­nej przez nas par­ty­cji, nastep­nie kli­ka­my “ok” a następ­nie “apply”

pod­su­mo­wa­nie

Pod­su­mo­wu­jąc pro­gram Easeus jest bar­dzo przy­jem­nym pro­gra­mem, ma ogrom­na funk­cjo­nal­ność i myślę, że znaj­dzie zasto­so­wa­nie w każ­dym domu, a jego obsłu­ga, nawet oso­bom sła­bo zna­ją­cym język angiel­ski nie przy­spo­rzy żad­nych pro­ble­mów. Jest to napraw­dę świet­ny wybór dla osób któ­re potrze­bu­ją szyb­kiej zmia­ny pojem­no­ści par­ty­cji. Przede wszyst­kim jest to pro­gram na licen­cji fre­ewa­re, więc nie pła­ci­my nic za nie­ogra­ni­czo­ne korzy­sta­nie z jego pomo­cy.

pro­gram moż­na pobrać z tąd : EASEUS 

By | 2016-11-26T10:07:54+00:00 Kwiecień 7th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Program do partycji - Forum dyskusyjne CDRlab.pl 07/04/2010 w 23:11

    […] znam i pole­cam easeus dar­mo­wy i […]

    • Radek 13/11/2010 w 16:19

      A w jaki spo­sób za pomo­cą tego pro­gra­mu zwięk­szyć roz­miar dys­ku FAT 32, któ­ry ma zale­d­wie 10GB kosz­tem zmniej­sze­nia dys­ku NFTS? Tym bar­dziej, że pasek aktyw­ne­go prze­su­wa­nia słu­ża­cy do zmia­ny wiel­ko­ści dys­ku jest sza­ry (nie­ak­tyw­ny)?

Komentarze zostały wyłączone.