2 780 odsłony

Drukowanie na odległość

Czy zda­rzy­ło Ci się kie­dyś taka sytu­acja, że mia­łeś do wydru­ko­wa­nia waż­ny doku­ment, a w miej­scu, w któ­rym się znaj­du­jesz nie ma dzia­ła­ją­cej dru­kar­ki? To żaden pro­blem! Wystar­czy lek­tu­ra poniż­sze­go arty­ku­łu. Dru­ko­wa­nie w ten spo­sób pole­ga jedy­nie na zasto­so­wa­niu vir­tu­al­ne­go ste­row­ni­ka i uży­cia vir­tu­al­nej dru­kar­ki.

1.) Pobie­ra­my uni­wer­sal­ny ste­row­ni­ki pasu­ją­cy do każ­dej dru­kar­ki. Znaj­dzie­my go TUTAJ. Na stro­nie wybie­ra­my jesz­cze rodzaj sys­te­mu i język ste­row­ni­ka i pobie­ra­my. Po pobra­niu insta­lu­je­my.

2.) Po zain­sta­lo­wa­niu ste­row­ni­ka sys­tem doda vir­tu­al­ną dru­kar­kę do nasze­go sys­te­mu, a dru­kar­ka ta zosta­nie usta­wio­na jako domyśl­na. Jeśli w przy­szło­ści zechce­my mieć inną dru­kar­kę jako domyśl­ną, to zmie­nia­my ją w Pane­lu Sterowania/Drukarki i inny sprzęt.

3.) Teraz uru­cha­mia­my dowol­ny pro­gram, z któ­re­go mamy roz­po­cząć dru­ko­wa­nie np Word. W okien­ku dru­ko­wa­nia w miej­scu nazwy dru­kar­ki poja­wi się nowa dru­kar­ka o nazwie Xerox Mobi­le Express Dri­ver:


4.) Kli­ka­my teraz na Wła­ści­wo­ści (na scre­enie jest to Pro­per­ties, ponie­waż opra­co­wu­jąc ten arty­kuł korzy­sta­łem z Wor­da w języ­ku angiel­skim). Ujrzy­my okno o nazwie New Network Detec­ted. Będzie się ono uka­zy­wa­ło za każ­dym razem, gdy będzie­my dru­ko­wać za pomo­cą vir­tu­al­ne­go ste­row­ni­ka. W kolej­nym okien­ku poda­je­my swo­ją loka­li­za­cję (np Dom) i kli­ka­my OK.

5.) Wyświe­tli na się takie okien­ko:

Zosta­ną zna­le­zio­ne dzia­ła­ją­ce w sie­ci dru­kar­ki. Zazna­cza­my tą, któ­ra nam odpo­wia­da i kli­ka­my Ok. Pamię­taj­my! Dru­kar­ka musi być włą­czo­na.

6.) Uka­że nam się jesz­cze okien­ko kon­fi­gu­ra­cyj­ne z para­me­tra­mi dru­kar­ki i ste­row­ni­ka. Spraw­dza­my wszyst­ko, po czym kli­ka­my na Ok i ocze­ku­je­my na wydruk z wybra­nej dru­kar­ki.

PODSUMOWANIE

Uni­wer­sal­ny ste­row­nik przy­da się wszyst­kim, któ­rzy pra­cu­ją w wie­lu miej­scach i nie mają przy sobie żad­nej dru­kar­ki. Roz­wią­za­nie przy­da się rów­nież posia­da­czom lap­to­pów.

By | 2016-11-26T10:07:48+00:00 Lipiec 5th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz