3 842 odsłony

Driver Sweeper — usuwamy wadliwe sterowniki

Wie­lu z nas na pew­no spo­tka­ło się z opor­ny­mi ste­row­ni­ka­mi, któ­re to stwa­rza­ły pro­ble­mu pod­czas usu­nię­cia. Przy­kład — ste­row­ni­ki kar­ty dźwię­ko­wej lub dru­kar­ki. Opor­ny ste­row­nik z regu­ły unie­moż­li­wia zain­sta­lo­wa­nie jego naj­now­szej wer­sji, co póź­niej skut­ku­je błę­da­mi z opro­gra­mo­wa­niem. Dzię­ki pro­gra­mo­wi Dri­ver Swe­eper usu­nie­my “upar­ty” ste­row­nik bez żad­ne­go pro­ble­mu.

1.) Sztucz­ka dzia­ła na sys­te­mach Win­dows XP, Vista i 7. Pro­gram pobie­ra­my np z tej stro­ny KLIK. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Zoba­czy­my głów­ne okno pro­gra­mu:

2.) Zabie­ra­my się za usu­nię­cie wadli­we­go ste­row­ni­ka. W menu głów­nym Home kli­ka­my Ana­ly­se and cle­an — po pra­wej stro­nie zoba­czy­my gru­pę wszyst­kich ste­row­ni­ków. Dla przy­kła­du chcę usu­nąć ste­row­ni­ki od kart dźwię­ko­wej, więc zazna­czam Real­tek — Sound i kli­kam na Ana­ly­se:

3.) Po kil­ku­na­stu sekun­dach Dri­ver Swe­eper wyświe­tli listę ste­row­ni­ków (w moim przy­pad­ku kar­ty dźwię­ko­wej). Domyśl­nie są wszyst­kie zazna­czo­ne do usu­nię­cia ale może­my to zmie­nić, odha­cza­ją­ce te, któ­re chce­my pozo­sta­wić. Z regu­ły powin­ni­śmy usu­nąć wszyst­kie skład­ni­ki, jeśli mamy zamiar zmie­nić ste­row­nik:

4.) Kli­ka­jąc na Cle­an roz­pocz­nie się pro­ces usu­wa­nia ste­row­ni­ka wraz z jego wszyst­ki­mi skład­ni­ka­mi. Jeśli pro­gram zapy­ta, czy na pew­no chce­my kon­ty­nu­ować — zga­dza­my się kli­ka­jąc Ok. Na sam koniec może­my zostać popro­sze­ni o ponow­ne uru­cho­mie­nie kom­pu­te­ra — oczy­wi­ście uru­cha­mia­my PC ponow­nie.

PODSUMOWANIE

Wadli­we ste­row­ni­ki każ­de­mu z nas mogą przy­spa­rzać spo­ro pro­ble­mów. War­to więc usu­nąć je za pomo­cą odpo­wied­nie­go narzę­dzia, niż męczyć się tra­cąc przy tym gło­wę.

By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Styczeń 24th, 2012|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. noni 30/11/2012 w 11:37- Odpowiedz

    Cie­ka­we rze­czy piszesz. Sam mia­łem nie raz pro­ble­my z stray­mi ste­ra­mi i nie mogłem ich wywa­lić. Przy­da sie.

  2. fffffff 15/12/2012 w 15:37- Odpowiedz

    cze­mu rekla­ma zasła­nia więk­szośc i nie da sie jej zamknąc??

  3. artus2007 02/09/2013 w 11:06- Odpowiedz

    Te zasła­nia­ją­ce rekla­my to był po pro­stu jakiś błąd, któ­ry już daw­no został napra­wio­ny. Tak więc korzy­sta­nie z ser­wi­su jest już od daw­na w peł­ni moż­li­we.

Zostaw komentarz