11 670 odsłony

DoubleKiller — usuwanie duplikatów plików

Bar­dzo czę­sto na naszym dys­ku insta­lu­je­my wie­le pro­gra­mów, ścią­ga­my muzy­kę, dane czy gro­ma­dzi­my zdję­cia. Po cza­sie może się oka­zać, że więk­szość z nich może się powta­rzać. Obja­wia się to szcze­gól­nie tym, że posia­da­my duży dysk twar­dy i nie jeste­śmy w sta­nie zapa­mię­tać, co już insta­lo­wa­li­śmy, kopio­wa­li­śmy czy ścią­ga­li­śmy. Z pomo­cą przy­cho­dzi nam wte­dy mały, ale bar­dzo zręcz­ny pro­gra­mik o nazwie Double­Kil­ler, któ­re­go zada­niem jest wyszu­ka­nie i usu­nię­cie dupli­ka­tów pli­ków z nasze­go kom­pu­te­ra.

Dla nie­wie­dzą­cych, co to jest dupli­kat przy­po­mi­nam, że dupli­kat jest to plik, któ­ry powta­rza się na naszym dysku/partycji wię­cej niż jeden raz

1.)Pro­gram jest bar­dzo pro­sty w obsłu­dze i co naj­waż­niej­sze — jest bez­piecz­ny i nie trze­ba go insta­lo­wać. Znaj­dzie­my go TUTAJ .

2.)Po pobra­niu przy­szła pora na uru­cho­mie­nie narzę­dzia. Tak wyglą­da głów­ne okno pro­gra­mu:

3.)Pora na wykry­cie dupli­ka­tów. W pierw­szej kolej­no­ści kli­ka­my na zakład­kę Options (na scre­enie ozna­czo­ne cyfrą 1), następ­nie kli­ka­my na znak plu­skia (+) (na scre­enie cyfra 2):

4.)Naszym oczom uka­że się okien­ko wybo­ru folderu/dysku/partycji, na któ­rym chce­my doko­nać ska­no­wa­nia. Wybie­ra­my więc inte­re­su­ją­cy nasz fol­der bądź dysk/partycję i kli­ka­my na OK (w moim przy­pad­ku jest do par­ty­cja C):

5.)Następ­nie kli­ka­my na Run, aby roz­po­cząć ska­no­wa­nie w poszu­ki­wa­niu dupli­ka­tów:

6.)Jak widać na poniż­szym scre­enie pro­gram od razu prze­cho­dzi do dzia­ła­nia:

PODSUMOWANIE

Pro­gram jest bar­dzo przy­da­nym narzę­dziem w wal­ce z dupli­ka­ta­mi, któ­re zaśmie­ca­ją nasz sys­tem. Od teraz nie musi­my się mar­twić, że będzie­my mie­li zaję­te miej­sce na dys­ku przez nie­po­trzeb­ne pli­ki.

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Kwiecień 15th, 2010|Categories: News, software|Tags: |4 komentarze

4 komentarze

 1. Janek 16/12/2011 w 11:08- Odpowiedz

  Czy ten pro­gram sam usu­wa duplikaty?Wolał bym sam zde­cy­do­wać któ­re dupli­ka­ty usunąć.Czy jest taka opcja w tym pro­gra­mie.

 2. Artus2007 18/12/2011 w 15:40- Odpowiedz

  Jeśli pro­gram wyszu­ka dupli­ka­ty spró­buj zazna­czyć te, któ­re mają zostać usu­nię­te, a następ­nie usuń je.

 3. Janek 25/12/2011 w 15:19- Odpowiedz

  Jak pro­gram wykry­je dupli­ka­ty to któ­ry usunąć?.Ten o nazwie Gene­ral czy Os The­mes.

 4. Andrzej 23/08/2012 w 00:34- Odpowiedz

  Jak pro­gram wyszu­ka dupli­ka­ty to któ­re usunąc:check the first dupes czy last dupes.Chce żeby pro­gram sam zade­cy­do­wał co usu­nąć w mia­rę bezpiecznie.Może jest jakiś łatwiej­szy pro­gram bar­dziej auto­ma­tycz­ny bo nie jestem jesz­cze obe­zna­ny co zazna­czyć do usuniecia.Może jest w inter­ne­cie jakaś dokład­na instruk­cja obsłu­gi?

Zostaw komentarz