1 226 odsłony

Domyślny folder Windows 7 — zmiana

Ta krótka i niezbyt skomplikowana sztuczka dedykowana jest dla osób, którym nie podoba się główna lokalizacja dla domyślnie instalowanych w systemie programów. Z reguły jest to ścieżka C:\Program Files\Folder_instalowanego_programu. Jeśli nurtuje Cie ta standardowa ścieżka instalacyjna załóżmy dlatego, że oprogramowanie instalujesz w innym katalogu/folderze, to możesz bez problemu to zmienić. Jeśli nie boisz się modyfikować rejestru, możesz wsiąść się do „roboty”. Pamiętajmy, żeby przed modyfikacją rejestru Windows wykonać jego kopię zapasową. Ustrzeże nas to nas przed niepożądanymi skutkami wynikającymi z modyfikacji (czyli zmianę ustawień w rejestrze przez niedoświadczonych użytkowników).

Sztucz­ka opar­ta jest na sys­te­mie Win­dows 7 – doty­czy każ­dej jego wer­sji. Pod­czas opra­co­wy­wa­nia arty­ku­łu korzy­sta­łem z Win­dows 7 Home Pre­mium x64. W wer­sji x86 wystar­czy zmo­dy­fi­ko­wać po pro­stu mniej klu­czy reje­stru – wszyst­ko zosta­nie prze­ze mnie niżej uwzględ­nio­ne.

1.)    Pierw­sza rzecz, to otwar­cie Edy­to­ra reje­stru. Naj­pro­ściej jest to zro­bić wci­ska­jąc kom­bi­na­cję kla­wi­szy Windows+R . W otwar­te okien­ko wpi­su­je­my pole­ce­nie rege­dit i zatwier­dza­my ente­rem:

win7-1

2.)    Teraz, gdy otwo­rzy­li­śmy już rejestr powin­ni­śmy wyko­nać jego kopię zapa­so­wą. Po pro­stu kli­ka­my na Plik , a następ­nie Eks­por­tuj. Wska­zu­je­my dowol­ną ścież­kę dla naszej kopii, wpi­su­je­my nazwę i zapi­su­je­my z roz­sze­rze­niem .reg :

win7-2

3.)    Kopię mamy już wyko­na­ną – przy­szedł czas na doko­na­nie zmian w gałę­ziach reje­stru. Odnaj­du­je­my i roz­wi­ja­my nastę­pu­ją­cy klucz:

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

4.)    Teraz może­my zająć się edy­cją.

  • Jeśli posia­da­my sys­tem Win­dows w wer­sji x86 (32 bito­wej) edy­tu­je­my nastę­pu­ją­ce war­to­ści:

Pro­gram­Fi­les­Dir – kli­ka­my war­tość dwu­krot­nie i zmie­nia­my ścież­kę na taką, jaka nas inte­re­su­je np. E:\Moje pro­gra­my

Pro­gram­Fi­le­sPath – tutaj rów­nież poda­je­my wybra­ny przez nas fol­der w znacz­kach pro­cen­ta % (ana­lo­gicz­nie zmie­nia­my domyśl­ny %Pro­gram Files% na swo­ją nazwę fol­de­ru np. %Moje Pro­gra­my%).

win7-3

  • Jeśli posia­da­my sys­tem w Wer­sji x64 (64 bito­wej):

Edy­tu­je­my te same war­to­ści, co w wer­sji x86 (patrz pkt. wyżej) oraz dodat­ko­wo war­to­ści:

 — Pro­gram­Fi­les­Dir (x86) – tutaj zmie­nia­my ścież­kę ana­lo­gicz­nie, jak dla poprzed­nich war­to­ści z x86

 — Pro­gram­W6432Dir – rów­nież poda­je­my nową wybra­ną przez nas ścież­kę

5.)    Tak zmo­dy­fi­ko­wa­ny rejestr zapi­su­je­my i uru­cha­mia­my kom­pu­ter ponow­nie. Teraz pod­czas uru­cho­mie­nia dowol­ne­go insta­la­to­ra ścież­ka insta­la­cji powin­na zostać zmie­nie­ni ona auto­ma­tycz­nie.

Nie­któ­re pro­gram mogą wymu­sić na użyt­kow­ni­ku insta­la­cja w domyśl­nie usta­wio­nym przez sys­tem kata­lo­gu C:\Program Files mimo, iż mie­ni­li­śmy jego loka­li­za­cję! Z regu­ły może to doty­czyć nie­któ­re­go opro­gra­mo­wa­nia Micro­soft lub pro­gra­mów, któ­rych ścież­ki insta­la­cyj­nej nie moż­na zmie­nić, ponie­waż jest ona auto­ma­tycz­ne. Dla­te­go po mimo zmia­ny kata­lo­gu war­to pozo­sta­wić na dys­ku C:\ kata­log Pro­gram Files.

 

By | 2016-11-26T10:07:25+00:00 Wrzesień 11th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz