4 458 odsłony

Wiersz poleceń w menu kontekstowym

Wiersz poleceńCza­sa­mi potrze­bu­je­my jed­no­ra­zo­wo uru­cho­mić jakiś pro­gram z dodat­ko­wą komen­dą. Żeby to zro­bić, trze­ba wejść do wier­sza pole­ceń i wpi­sy­wać dłu­gie ścież­ki. W tym porad­ni­ku poka­żę, jak za pomo­cą pro­ste­go wpi­su reje­stru, dodać do menu kon­tek­sto­we­go wpis, któ­ry otwo­rzy wiersz pole­ceń bez­po­śred­nio w loka­li­za­cji na któ­rą klik­nę­li­śmy. Zaczy­na­my (jeśli potrze­bu­jesz powięk­szyć obra­zek — klik­nij na nie­go):

1. Kli­ka­my “Start”, a następ­nie “Uru­chom…”

Klikamy "Start", a następnie "Uruchom..."

2. W okno “Uru­cha­mia­nie” wpi­su­je­my rege­dit

W okno "Uruchamianie" wpisujemy regedit

3. Teraz prze­cho­dzi­my do klu­cza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell

Teraz przechodzimy do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell

4. W klu­czu shell two­rzy­my nowy klucz o nazwie com­mand prompt

W kluczu shell tworzymy nowy klucz o nazwie command prompt

5. Teraz ponow­nie w klu­czu com­mand prompt two­rzy­my pod-klucz o nazwie com­mand

Teraz ponownie w kluczu command prompt tworzymy pod-klucz o nazwie command

6. W klu­czu com­mand kli­ka­my 2 razy na war­tość domyśl­ną i wpi­su­je­my: cmd.exe /k pushd %L Zatwier­dza­my naci­ska­jąc OK

W kluczu command klikamy 2 razy na wartość domyślną i wpisujemy: cmd.exe /k pushd %L Zatwierdzamy naciskając OK

7. Wra­ca­my teraz do klu­cza com­mand prompt. Kli­ka­my tam rów­nież 2 razy na war­tość domyśl­ną i wpi­su­je­my dowol­ny tekst, któ­ry ma się wyświe­tlać w menu kon­tek­sto­wym, np.: “Otwórz wiersz pole­ceń”

Wracamy teraz do klucza command prompt. Klikamy tam również 2 razy na wartość domyślną i wpisujemy dowolny tekst, który ma się wyświetlać w menu kontekstowym, np.: "Otwórz wiersz poleceń"

8. Zamy­ka­my edy­tor reje­stru i podzi­wia­my efekt:

Efekt

Dla leni­wych:

Jeśli nie chcesz sam grze­bać w reje­strze możesz rów­nież pobrać klucz reje­stru — roz­pa­ko­wu­jesz, kli­kasz na plik cmd.reg dwa razy, póź­niej kli­kasz Tak, następ­nie OK i goto­we.

POBIERZ

By | 2016-11-26T10:07:42+00:00 Sierpień 22nd, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. artus2007 25/08/2010 w 12:10- Odpowiedz

    bar­dzo dobry arty­kuł i rze­czy­wi­ście dzia­ła :) spraw­dzo­ne i pole­co­ne :)

  2. nkp123 27/08/2010 w 12:14- Odpowiedz

    Faj­nie, ale mógł­byś dodać not­kę o zale­ca­nej kopii zapa­so­wej reje­stru przed jego mmo­dy­fi­ka­cją :)

Zostaw komentarz