1 228 odsłony

Dodaj opcje “Pokaż Ukryte Pliki” w menu

Jeśli jesteś użytkownikiem Windows 7 i cenisz sobie wygodę i prostotę to pewnością ten artykuł może Ci się spodobać. Dzięki kilku modyfikacjom rejestru dowiesz się, jak dodać do menu kontekstowego pozycję „Pokaż ukryte pliki systemu Windows” oraz „Nie pokazuj ukrytych plików systemu Windows”. Dzięki takiej edycji będziemy mieć te przydatne funkcje praktycznie na wyciągnięciu ręki.

1. Pierw­szą rze­czą, jaką powin­ni­śmy zro­bić przed mody­fi­ka­cją reje­stru jest wyko­na­nie jego kopii zapa­so­wej. Dopie­ro potem może­my wpro­wa­dzać mody­fi­ka­cje mając pew­ność, że błęd­nie wpro­wa­dzo­ne zmia­ny może­my cof­nąć.

2. Prze­cho­dzi­my do edy­to­ra reje­stru. W tym celu w polu wyszu­ki­wa­nia sys­te­mu wpi­su­je­my po pro­stu fra­zę rege­dit i potwier­dza­my ente­rem:

regedit3. Mając otwar­ty edy­tor reje­stru odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­cy klucz HKEY_CLASSES_ROOT i prze­cho­dzi­my kolej­no do pod­klu­czy: Direc­to­ry — - — > Back­gro­und — - — > Shell

edytor-rejestru

4. Będąc cały czas w Pod­klu­czu Shell doda­je­my tam nowy klucz i nazy­wa­my go np. Pokaż ukry­te pli­ki i fol­de­ry. Otwie­ra­my stwo­rzo­ny klucz i w nim two­rzy­my następ­ny o nazwie com­mand:

edytor-rejestru2

command

5. Edy­tu­je­my domyśl­ny ciąg w klu­czu com­mand. Kli­ka­my na nie­go PPM i wybie­ra­my pozy­cję Mody­fi­kuj:

 modyfikuj

6. Przed nami okien­ko mody­fi­ka­cyj­ne. Wpi­su­je­my tam nastę­pu­ją­cy ciąg zna­ków:

 reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentV­ersion\Explorer\Advanced /v Hid­den /t reg_dword /d 1 /f

edytowanie-ciagu

UWAGA – na scre­enie nie widać całe­go spi­sa­ne­go cią­gu – jest zbyt dłu­gi. Załą­cza­ny scre­en jest tyl­ko moim przy­kła­dem.

7. Cofa­my się z powro­tem do klu­cza o nazwie Shell i two­rzy­my nowy o nazwie np. Nie poka­zuj ukry­tych pli­ków i fol­de­rów. Otwie­ra­jąc go two­rzy­my w nim rów­nież klucz o nazwie com­mand:

nie-pokazuj

8. Będąc w klu­czu com­mand ana­lo­gicz­nie, jak w powyż­szych punk­tach mody­fi­ku­je­my ciąg domyśl­ny i wpi­su­je­my do nie­go fra­zę:

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentV­ersion\Explorer\Advanced /v Hid­den /t reg_dword /d 2 /f

edytowanie-ciagu2

9. Od tej chwi­li zoba­czy­my w menu kon­tek­sto­wym stwo­rzo­ne przez nas pozy­cje:

menu-kontekstowe

 

By | 2016-11-26T10:07:15+00:00 Kwiecień 6th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz