6 351 odsłony

Diagnostyka dysku twardego

W arty­ku­le przed­sta­wię jeden z naj­lep­szych pro­gra­mów do dia­gno­sty­ki dys­ków twar­dych (HDD). Dzię­ki nie­mu prze­ska­nu­je­my nasz dysk w poszu­ki­wa­niu błę­dów, uszko­dzo­nych i wol­nych sek­to­rów, a tak­że spraw­dzi­my para­me­try nasze­go dys­ku. Jeśli obwi­niasz swo­je­go twar­dzie­la i myślisz, że zbli­ża się jego “koniec” to nie sta­wiaj wszyst­kie­go na ostat­nią kar­tę. Naj­pierw wyko­naj test z przed­sta­wio­ne­go arty­ku­łu, a potem wycią­gaj wnio­ski.

SPRAWDZENIE I ODCZYT INFORMACJI HDD

1.)Pobie­ra­my pro­gram MHDD z TEGO SERWERA. Po pobra­niu ujrzy­my obraz ISO:

Obraz ten wypa­la­my dowol­nym pro­gra­mem do nagry­wa­nia płyt.

2.) Po nagra­niu bootu­je­my z płyt­ki kom­pu­ter. O tym, jak usta­wić booto­wa­nie dowiesz się Z TEGO TEMATU.

3.) Po zbo­oto­wa­niu z płyt­ki ujrzy­my takie okno (nie przej­mo­wać się, że u góry jest napi­sa­ne Insta­la­tor Win 98, bo to zupeł­nie nie o to cho­dzi):

2.) Wybie­ra­my pozy­cję pierw­szą, jak na powyż­szym scre­enie tj. Start Com­pu­ter with ADAPTEC SCSI adap­ter sup­port.

3.) Uka­że się głów­ne okno pro­gra­mu. Pro­gram wykrył mój dysk ST3160211AS na pozy­cji 6, co widać na poniż­szym scre­enie:

4.) Wg przy­kła­du wpi­su­ję więc cyfrę 6 i wci­skam Enter. Wybie­ram w ten spo­sób swój dysk twar­dy.

5.) Teraz wpi­su­je­my komen­dę EID aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o swo­im HDD. Tak to wyglą­da u mnie:

SKANOWANIE POWIERZCHNI DYSKU

1.) Infor­ma­cje odno­śnie dys­ku mamy już odczy­ta­ne. Teraz musi­my prze­ska­no­wać go w poszu­ki­wa­niu błę­dów i bad sec­to­rów. Ska­no­wa­nie wyko­na­my wci­ska­jąc 2 razy kla­wisz F4. Tak wyglą­da ska­no­wa­nie dla moje­go dys­ku:

Jak widać mój dysk jest w bar­dzo dobrym sta­nie — świad­czą o tym sza­re blo­ki. Poni­żej opi­su­ję inter­pre­ta­cję cza­sów sek­to­rów dla HDD:

<3ms — pręd­kośc odczy­tu blo­ków jest mniej­sza niż 3ms (kolor sza­ry — wynik pra­wi­dło­wy).

<10ms — pręd­kość odczy­tu blo­ków jest mniej­sza niż 10ms (kolor sza­ry [środ­ko­wy] — wynik pra­wi­dło­wy).

<50ms — pręd­kość odczy­tu blo­ków jest mniej­sza niż 50ms (kolor sza­ry [ostat­ni — jasny] — wynik pra­wi­dło­wy).

<150ms — pręd­kość odczy­tu blo­ków jest mniej­sza niż 150ms (kolor zie­lo­ny — zaczy­na­ją się drob­ne pro­ble­my)

<500ms — pręd­kość odczy­tu blo­ków jest mniej­sza niż 500ms (kolor brą­zo­wy — wystę­pu­ją opóź­nie­nia i nie­sta­bil­ny odczyt sec­to­rów).

>500ms — pręd­kość odczy­tu blo­ków jest więk­sza niż 500ms (kolor czer­wo­ny — nie­sta­bil­ny odczyt sec­to­rów, przez co mogą powsta­wać bad sec­to­ry).

? TIME — nie­mo­zli­wy odczyt, dysk może być uszko­dzo­ny lub spra­wiać pro­ble­my.

x UNC — sektor(y) może być uszko­dzo­ny.

! ABRT — brak jakie­goś sek­to­ra, mozli­we uszko­dze­nie powierzch­ni tale­rza.

S IDNF — moż­li­we uszko­dze­nie firm­wa­re HDD.

A AMNF — pro­blem z nagłów­ka­mi, któ­re opi­su­ją sec­to­ry.

ODCZYTYWANIE S.M.A.R.T nasze­go dys­ku

1.) Aby odczy­tać S.M.A.R.T dla dys­ku twar­de­go musi­my wci­snąć kla­wisz F8. Tak wyglą­da odczyt moje­go dys­ku:

S.M.A.R.T jest to sys­tem moni­to­ro­wa­nia i powia­da­mia­nia o błę­dach dzia­ła­nia dys­ku twar­de­go.

PODSUMOWANIE

Pro­gram MHDD jest bar­dzo dobrym narzę­dziem do spraw­dze­nia sta­nu nasze­go twar­dzie­la. Uży­waj­my go w celu spraw­dze­nia popraw­no­ści nasze­go dys­ku lub gdy mamy wąt­pli­wo­ści co do sta­bil­no­ści jego dzia­ła­nia.

By | 2016-11-26T10:07:47+00:00 Lipiec 22nd, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz