2 684 odsłony

Zabezpiecz dane — backup pendrive’a

Pamię­ci prze­no­śne (potocz­nie pendrive’y) są coraz popu­lar­niej­szy­mi urzą­dze­nia­mi do wymia­ny danych. Zapew­ne każ­dy z nas prze­cho­wu­je na nich swo­je ulu­bio­ne pli­ki np zdję­cia, muzy­kę. Co teraz, jeśli zacho­dzi potrze­ba np poży­cze­nia go? Nie musi­my się mar­twić o nasze dane — wyko­na­my w pro­sty spo­sób ich kopię zapa­so­wą. Przed­sta­wio­ny w arty­ku­le pro­gram doko­na “bac­ku­pu” danych z dowol­ne­go pen­dri­va, któ­re potem może­my przy­wró­cić.

1.) Naj­pierw musi­my pobrać i zain­sta­lo­wać pro­gram o nazwie USB Flash Dri­ve Mana­ger. Znaj­dzie­my go TUTAJ . Pro­gram jest dar­mo­wą i bez­płat­ną alter­na­ty­wą od Micro­so­ftu. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Pro­gram wyma­ga biblio­te­ki .NET Fra­me­work w wer­sji co naj­mniej 1.1. Jed­ną z now­szych wer­sji tej biblio­te­ki znaj­dzie­my TUTAJ .

2.) Przy pierw­szym uru­cho­mie­niu apli­ka­cji wyświe­tlo­na zosta­nie jej licen­cja, któ­rą musi­my  po pro­stu potwier­dzić kli­ka­jąc na Accept.

3.) Pod­łą­cza­my teraz do kom­pu­te­ra pen­dri­va z dany­mi, któ­re mają zostać zapi­sa­ne jako kopia zapa­so­wa (bac­kup). domyśl­ną zakład­ką jest zakład­ka Ove­rviews. Kli­ka­my więc na opcję zazna­czo­ną na czer­wo­no na poniż­szym scre­enie, aby wyko­nać kopię zapa­so­wą danych pod­łą­czo­nej pamię­ci:

4.) Pro­gram prze­łą­czy się auto­ma­tycz­nie na zakład­kę Backup/Restore. Zazna­cza­my opcję wybra­ną na poniż­szym scre­enie, a następ­nie z poniż­szej listy wybie­ra­my naszą pamięć. Po wyko­na­niu tych czyn­no­ści kli­ka­my na Bac­kup. Roz­pocz­nie się ope­ra­cja two­rze­nia kopii zapa­so­wej:

5.) Jeśli chce­my przy­wró­cić naszą kopię z powro­tem na pen­dri­va, prze­cho­dzi­my z powro­tem do zakład­ki Backup/Restore i zazna­cza­my Resto­re files from my com­pu­ter to a Flash Dri­ve:

6.) Następ­nie wybie­ra­my z listy o nazwie Select a bac­kup ima­ge to restre to the Flash Dri­ve stwo­rzo­ną przez nas kopię. Potem z listy obok o nazwie Select Flash Dri­ve for resto­re wybie­ra­my nasze­go pen­dri­va. Na koń­cu kli­ka­my na Resto­re i cze­ka­my, aż pro­gram przy­wró­ci kopię.

PODSUMOWANIE

Pro­gram jest bar­dzo przy­dat­ny dla wszyst­kich, któ­rzy chcą zabez­pie­czyć dane na pamię­ciach prze­no­śnych. Nie musi­my w ten spo­sób kopio­wać każ­de­go pli­ku z osob­na.

By | 2016-11-26T10:07:49+00:00 Czerwiec 19th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz