3 476 odsłony

Daj swojemu systemowi “Drugą szansę” — awaria windowsa

Win­dows XP nie nale­ży do sys­te­mów z rodzi­ny “anioł­ków” i rów­nie dobrze potra­fi odmó­wić posłu­szeń­stwa. Zda­rza­ją się czę­ste awa­rie Win­dows — od tych drob­nych, nie wyma­ga­ją­cych duże­go nakła­du pra­cy, po te poważ­niej­sze, któ­re już wyma­ga­ją tro­chę robo­ty. Z tego arty­ku­łu dowiesz się, jak dać swo­je­mu sys­te­mo­wi “dru­gą szan­sę” wte­dy, gdy odmó­wi posłu­szeń­stwa w taki spo­sób, że nie będzie chciał się w cale uru­cho­mić. Nie stra­cisz żad­nych danych z kom­pu­te­ra. Z każ­dej awa­rii da się jakoś wyjść.

USTAWIENIE BOOTOWANIA

Pierw­szym kro­kiem, jaki musi­my wyko­nać w tej kwe­stii to usta­wie­nie odczy­tu z pły­ty. Musi­my więc usta­wić Bios tak, aby na pierw­szym miej­scu odczy­ty­wał dane z pły­ty z sys­te­mem XP. O tym, jak to zro­bić opi­su­je­my szcze­gó­ło­wo W TYM TEMACIE.

URUCHOMIENIE KONSOLI ODZYSKIWANIA SYSTEMU

1.) Bios został przez nas odpo­wied­nio skon­fi­gu­ro­wa­ny. Wkła­da­my więc płyt­kę z sys­te­mem do napę­du i restar­tu­je­my kom­pu­ter. Kie­dy uka­że się monit o wci­śnię­cie dowol­ne­go kla­wi­sza to wci­ska­my dowol­ny kla­wisz, by przejść do okien­ka insta­la­cji sys­te­mu. Gdy poja­wi się w koń­cu okien­ko insta­la­cji sys­te­mu, wci­ska­my R, aby przejść do kon­so­li odzy­ski­wa­nia:

2.) Przed nami kon­so­la odzy­ski­wa­nia. Wpi­su­je­my kolej­no 1 i wci­ska­my Enter. Jeśli posia­da­my hasło to je wpi­su­je­my, jeśli nie mamy hasła to wci­ska­my po pro­stu Enter:

WYKONYWANIE KOPII AKTUALNEGO REJESTRU WINDOWS I USUNIĘCIE GO

1.) Musi­my stwo­rzyć kopię aktu­al­ne­go reje­stru po to, aby stwo­rzyć nową, dzię­ki któ­rej  uru­cho­mi­my nie­dzia­ła­ją­cy sys­tem. Lecz aby tego doko­nać potrze­bu­je­my fol­de­ru, w któ­rym będzie­my prze­trzy­my­wać wyko­na­ną kopię. Fol­der stwo­rzy­my wpi­su­jąc w kon­so­li pole­ce­nie C:\WINDOWS>md tmp i wci­ska­jąc Enter.

2.) Teraz, gdy już zało­ży­li­śmy fol­der sko­piuj­my do nie­go rejestr za pomo­cą komen­dy copy. Aby sko­pio­wać cały rejestr musi­my do kon­so­li wpi­sać dokład­nie wszyst­kie pole­ce­nia jak poniż­szej:

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\security  c:\windows\tmp\security.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak


3.)
Po sko­pio­wa­niu każ­de­go z pli­ków otrzy­ma­my komu­ni­kat Sko­pio­wa­no 1 plik(ów). Musi­my teraz usu­nąć sta­ry rejestr, ponie­waż jego miej­sce zaj­mie nowy. W kon­so­li musi­my więc wpi­sać nastę­pu­ją­ce komen­dy. Po wpi­sa­niu każ­dej komen­dy zatwier­dza­my ją wci­ska­jąc Enter:

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\system

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>del c:\windows\system32\config\default

TWORZENIE NOWEJ KOPII REJESTRU

1.) Nową kopię “czy­ste­go” reje­stru (taką, jaką two­rzy sys­tem pod­czas insta­la­cji) stwo­rzy­my wpi­su­jąc w kon­so­li nastę­pu­ją­ce pole­ce­nia (po każ­dym pole­ce­niu wci­ska­my Enter):

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config

2.) Nowa kopia reje­stru utwo­rzo­na popraw­nie. Wpi­su­je­my w kon­so­li pole­ce­nie exit i wci­ska­my Enter, aby ją opu­ścić. Kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie.

ODZYSKIWANIE DOSTĘPU DO FOLDERU “Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion”

1.)Pod­czas uru­cha­mia­na kom­pu­te­ra wci­ska­my kil­ka razy kla­wisz F8, aby uzy­skać menu wybo­ru try­bu uru­cha­mia­nia sys­te­mu. Wybie­ra­my tryb awa­ryj­ny i cze­ka­my, aż się zała­du­je:

2.) Musi­my dostać się do fol­de­ru Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion po to, aby użyć naj­now­szej spraw­nej kopii reje­stru. Nie­ste­ty fol­der jest zablo­ko­wa­ny nawet dla admi­ni­stra­to­ra. Aby się do nie­go dostać musi­my zwięk­szyć swo­je upraw­nie­nia. W tym celu prze­cho­dzi­my na dysk C i kli­ka­my Narzę­dzia:

Następ­nie kli­ka­my Opcje fol­de­rów:

Z zakład­ki Widok zazna­cza­my opcję Pokaż ukry­te pli­ki i fol­de­ry, a pozo­sta­łe opcje zazna­czo­ne na scre­enie odzna­cza­my:

3.) Poło­wa suk­ce­su za nami. Fol­der się ujaw­nił, ale nie mamy jesz­cze moż­li­wo­ści otwar­cia go, o czym świad­czy taki komu­ni­kat:

4.) Aby dostać się do tego fol­de­ra musi­my przejść do jego loka­li­za­cji. Domyśl­nie jest to dysk C. Kli­ka­my na nie­go PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Teraz prze­cho­dzi­my do zakład­ki Zabez­pie­cze­nia:


I kli­ka­my dodaj (jak na powyż­szym scre­enie).

5.) W polu wpi­su­je­my admi­ni­stra­tor i kli­ka­my Ok:

6.) NA liście się kon­to stwo­rzo­ne­go Admi­ni­stra­to­ra. Zazna­cza­my opcję Peł­na kon­tro­la, aby uzy­skać peł­ny dostęp do zaso­bów fol­de­ra i kli­ka­my na Ok. Od tej chwi­li fol­der Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion jest już dostęp­ny:

UWAGA!!! Jeśli nadal nie możesz dostać się do powyż­sze­go fol­de­ru lub posia­dasz Win­dows XP w wer­sji Home Edi­tion to wyko­naj jesz­cze poniż­szy krok z tabel­ki:

Przejdź kolej­no do menu START — >Uru­chom i wpisz cmd i wci­śnij Enter. Poka­że się wiersz pole­ceń, w któ­rym wpisz fra­zę: cacls “c:\System Volu­me Infor­ma­tion” /E /G Nazwa Użytkownika:F (gdzie zamiast Nazwa Użyt­kow­ni­ka wpi­su­jesz swo­ją nazwę Użyt­kow­ni­ka kom­pu­te­ra). Jeśli wszyst­ko popraw­nie wpi­sa­łeś otrzy­masz komu­ni­kat prze­two­rzo­no kata­log c:\System Volu­me Infor­ma­tion . Zamknij Wiersz pole­ceń i uru­chom ponow­nie sys­tem. Fol­der powi­nien już być dostęp­ny.

UŻYCIE PLIKÓW Z FOLDERU “Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion”

1.) W fol­de­rze znaj­du­ją się fol­de­ry z wpi­sa­mi od reje­stru — tego nowe­go i sta­re­go. Odszu­ku­je­my naj­now­szy fol­der (taki, któ­re­go data naj­młod­sza). Ten fol­der w tej chwi­li nas nie obcho­dzi. Szu­ka­my fol­der od nie­go star­szy (nie naj­star­szy, bo fol­der zawie­ra kil­ka takich wpi­sów odno­śnie reje­stru!). Otwie­ra­my go. W nim odszu­ku­je­my fol­der z naj­now­szą kopią reje­stru (patrzy­my na datę!). W moim przy­kła­dzie opie­ram się na fol­de­rze o nazwie RP87, ponie­waż w sys­tem Volu­me infor­ma­tion posia­dam fol­de­ry star­sze niż RP87 i jeden now­szy:

2.) Otwie­ra­my RP87, a w nim otwie­ra­my fol­der snap­shot. W środ­ku znaj­dzie­my spraw­ną kopię reje­stru, któ­ra mie­li­śmy przed awa­rią sys­te­mu. Zazna­cza­my pli­ki nale­żą­ce do niej:

I kopiu­je­my je do fol­de­ru tmp stwo­rzo­ne­go przez nas w kon­so­li odzy­ski­wa­nia. Znaj­dzie­my go w C:\Windows\tmp

3.) Teraz restar­tu­je­my kom­pu­ter i prze­cho­dzi­my jesz­cze raz do kon­so­li odzy­ski­wa­nia (tak jak na samym począt­ku arty­ku­łu).

4.) Kasu­je­my wer­sję reje­stru, z któ­rej uru­cho­mi­li­śmy sys­tem w try­bie awa­ryj­nym. Doko­na­my tego wpi­su­jąc w kon­so­li poniż­sze pole­ce­nia (po wpi­sa­niu każ­de­go wci­ska­my Enter):

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\system

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\default

5.) Zastę­pu­je­my ska­no­wa­ny rejestr tym z kata­lo­gu Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion. Wpi­su­je­my więc do kon­so­li nastę­pu­ją­ce pole­ce­nia (wci­ska­my Enter po każ­dej komen­dzie):

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_security c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_user_default c:\windows\system32\config\default

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_software c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_sam c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>copy c:\windows\tmp_registry_machine_system c:\windows\system32\config\system

6.) Po wpi­sa­niu wszyst­kich pole­ceń wpi­su­je­my exit i wci­ska­my Enter, aby opu­ścić kon­so­lę.

PRZYWRACANIE WSZYSTKICH USTAWIEŃ Z PRZED AWARII WINDOWS

Kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie, wszyst­ko powin­no już dzia­łać. Nie ma jed­nak pew­no­ści, że inne dane nie zosta­ły uszko­dzo­ne. W tym celu musi­my wyko­nać przy­wra­ca­nie sys­te­mu:

1.) Kli­ka­my START i prze­cho­dzi­my do Pomo­cy i obsłu­gi tech­nicz­nej. Kli­ka­my Cof­nij zmia­ny doko­na­ne na kom­pu­te­rze…:

Teraz zazna­cza­my opcję jak na poniż­szym scre­enie:

I kli­ka­my Dalej.

2.) Z kalen­da­rza wybie­ra­my datę, do któ­rej sys­tem ma zostać przy­wró­co­ny:

I kli­ka­my ponow­nie na Dalej.

3.) Zoba­czy­my potwier­dze­nie wybra­ne­go punk­tu przy­wra­ca­nia. Kli­ka­my Dalej, aby przy­wró­cić sys­tem:

4.) Od tej chwi­li nasz sys­tem powi­nien być w peł­ni spraw­ny.

PODSUMOWANIE

Ten wyczer­pu­ją­cy arty­kuł ma na celu pomóc nam w napra­wie sys­te­mu bez jego ponow­nej insta­la­cji i utra­ty danych.

By | 2016-11-26T10:07:45+00:00 Lipiec 28th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz