1 570 odsłony

Czym otworzyć nieznany plik?

Szukając czegoś w Internecie łatwo trafić na pliki z rozszerzeniem, o którym nigdy nie słyszeliśmy. Zastanawiamy się później, czym ten plik otworzyć i w rezultacie przeszukując sieć pobieramy i instalujemy mnóstwo niepotrzebnego oprogramowania, które nie dość, że spowalnia nasz komputer, to jeszcze nie otworzy naszych plików. Zanim więc przystąpimy do pobierania programów warto sprawdzić, czym dany plik można otworzyć. Ale o tym w artykule.

  • Moim głów­nym celem nie jest pobie­ra­nie masy opro­gra­mo­wa­nia, aby spraw­dzić jeden plik. Zanim cokol­wiek pobie­rze­my – doko­nu­je­my spraw­dze­nia. Przy­kła­do­wy plik pobra­ny prze­ze mnie z Inter­ne­tu posia­da roz­sze­rze­nie .ogg
  • W moim przy­pad­ku sys­tem Win­dows nie jest w sta­nie takie­go pli­ku otwo­rzyć – nie posia­dam żad­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, któ­re by mi to umoż­li­wi­ło. Otwie­ra­jąc taki plik otrzy­mu­ję jedy­nie infor­ma­cję, że pli­ku nie moż­na otwo­rzyć i sys­tem pro­po­nu­je wybra­nie pro­gra­mu z dys­ku:

ogg

  • Aby nie zasta­na­wiać się bez więk­szych namy­słów czym otwo­rzyć plik .ogg prze­cho­dzi­my na nastę­pu­ją­cą witry­nę: http://www.openwith.org/
  • Wyglą­dem stro­na przy­po­mi­na pro­stą i intu­icyj­ną wyszu­ki­war­kę. I na tym wła­śnie pole­ga pro­sto­ta obsłu­gi tego ser­wi­su. Przy­pa­trz­my się uważ­nie – w lewym gór­nym rogu widzi­my pole wyszu­ki­wa­nia:

openwith

  • Wpi­su­je­my poszu­ki­wa­ne przez nas roz­sze­rze­nie. W moim przy­pad­ku jest to typ roz­sze­rze­nie .ogg
  • Już po chwi­li zauwa­ży­my, że witry­na zwró­ci­ła nam wyni­ki wyszu­ki­wa­nia. Może­my spraw­dzić, jakim pro­gra­mem otwo­rzy­my plik z szu­ka­nym przez nas roz­sze­rze­niem oraz roz­sze­rze­nie, któ­re rów­nież koja­rzo­ne są z tym, któ­re wpi­sa­li­śmy do wyszu­ki­war­ki:

ogg1

  • Teraz wystar­czy klik­nąć na inte­re­su­ją­cą nas pozy­cję aby dowie­dzieć się, jakim pro­gra­mem otwo­rzyć plik. Wybie­ram więc z listy .OGG (ostat­nia pozy­cja na liście). Od razu widać, jakie pro­gram są pod­po­rząd­ko­wa­ne pod to roz­sze­rze­nie:

ogg2

  • Wła­śnie dowie­dzie­li­śmy się, jaki pro­gra­mem otwo­rzy­my nasz plik. Nie pozo­sta­ło nam nic inne­go, jak poszu­kać opro­gra­mo­wa­nia w Inter­ne­cie, zain­sta­lo­wać i cie­szyć się z nowych pli­ków.
By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Październik 5th, 2014|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz