6 092 odsłony

Czarny ekran po instalacji win10

Dłu­go ocze­ki­wa­łeś na Win­dows 10? W koń­cu się go docze­ka­łeś – pobra­łeś, zain­sta­lo­wa­łeś i…zobaczyłeś czar­ny ekran zamiast ocze­ki­wa­ne­go pul­pi­tu. Nie­ste­ty ale i tak może się zda­rzyć. Co praw­da mia­łem raz stycz­ność wła­śnie z czar­nym ekra­nem, ale uda­ło mi się z nim upo­rać. Mógł to być pro­blem z jakimś pli­kiem, ste­row­ni­kiem lub po pro­stu sta­ło się to bez powo­du – nie­ste­ty i taki sce­na­riusz może­my zało­żyć. Posta­no­wi­łem się z wami podzie­lić tym, jak upo­ra­łem się z pro­ble­mem.

1.

Przede wszyst­kim nie nale­ży zała­my­wać rąk – żad­ne pli­ki na pew­no nie zosta­ły utra­co­ne. Pierw­szym kro­kiem, jaki powin­ni­śmy zro­bić to uru­cho­mie­nie try­bu awa­ryj­ne­go. W Win­dows 10 jest tro­chę ina­czej – po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra trzy­ma­my LEWY SHIFT i naci­ska­my cały czas F8 aż do skut­ku, gdy ujrzy­my okno z usta­wie­nia­mi zaawan­so­wa­ny­mi. Kli­ka­my na Roz­wiąż pro­ble­my:

2.

Opra­co­wu­jąc arty­kuł stwier­dzi­łem, że nie ma sen­su, abym wsta­wiał po kolei kil­ka­na­ście zdjęć przed­sta­wia­ją­cych uru­cho­mie­nie try­bu awa­ryj­ne­go. Posta­no­wi­łem więc przed­sta­wić to w skró­cie: Gdy klik­nie­my na Roz­wiąż pro­ble­my, to kolej­no kli­ka­my na Opcje zaawan­so­wa­ne — - > Usta­wie­nia uru­cha­mia­nia — - > Uru­chom ponow­nie (obra­zu­je to poniż­szy skró­co­ny scre­en):

 

3.

Kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie i po chwi­li zoba­czy­my Usta­wie­nia uru­cha­mia­nia. Naci­ska­my kla­wisz 4 by przejść do wspo­mnia­ne­go try­bu awa­ryj­ne­go:

4.

Sko­ro pul­pit nam się nie wyświe­tla może­my roz­wa­żyć dwie kwe­stie: uszko­dzo­ny ste­row­nik od kar­ty gra­ficz­nej lub pro­blem z odświe­ża­niem pul­pi­tu. Przejdź­my naj­pierw do kwe­stii ste­row­ni­ków – prze­cho­dzi­my do Mój kom­pu­ter i kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy na puste miej­sce wybie­ra­jąc Wła­ści­wo­ści. Następ­nie kli­ka­my na Mene­dżer Urzą­dzeń.

5.

Sko­ro pul­pit nam się nie wyświe­tla może­my roz­wa­żyć dwie kwe­stie: uszko­dzo­ny ste­row­nik od kar­ty gra­ficz­nej lub pro­blem z odświe­ża­niem pul­pi­tu. Przejdź­my naj­pierw do kwe­stii ste­row­ni­ków – prze­cho­dzi­my do Mój kom­pu­ter i kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy na puste miej­sce wybie­ra­jąc Wła­ści­wo­ści. Następ­nie kli­ka­my na Mene­dżer Urzą­dzeń.

6.

Gdy usu­nie­my ste­row­nik uru­cha­mia­my kom­pu­ter ponow­nie. Sys­tem po ponow­nym uru­cho­mie­niu powi­nien zała­do­wać go ponow­nie i wszyst­ko powin­no wró­cić do nor­my. Jeśli uka­że się pul­pit – pro­blem mamy roz­wią­za­ny.

Jeśli nadal mamy pro­blem z wyświe­tla­niem ekra­nu – przejdź­my do następ­ne­go kro­ku.

7.

Po raz kolej­ny uda­je­my się do try­bu awa­ryj­ne­go powta­rza­jąc powyż­sze kro­ki.

8.

Będąc w try­bie awa­ryj­nym prze­cho­dzi­my do edy­to­ra reje­stru. Kli­ka­my iko­nę lupy na pasku zadań i wpi­su­je­my fra­zę rege­dit.

9.

W edy­to­rze odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­cy klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ActiveSetup\Installed Com­po­nents

A następ­nie po lewej stro­nie odnaj­du­je­my taką war­tość:

{89820200-ECBD-11cf-8B85-00A­A005B4340}

10.

Po pra­wej widzi­my wszyst­kie war­to­ści i klu­cze. Usu­wa­my ten o nazwie (Domyśl­na nazwa), Typ REG_SZ , Dane Win­dows Desk­top Upda­te:

11.

Po ponow­nym uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra pro­blem powi­nien zostać roz­wią­za­ny. Jeże­li w dal­szym cią­gu ktoś z was mie­wa pro­ble­my z czar­nym ekra­nem – pro­szę pisać w komen­ta­rzu do tego arty­ku­łu, a coś wymy­śli­my. Pamię­taj­my, że sprzęt potra­fi być zawod­ny i u jed­ne­go was pro­blem znik­nie, a u dru­gie­go będzie wystę­po­wał nadal.

 

By | 2016-11-26T10:07:12+00:00 Luty 28th, 2016|Categories: News, windows|Tags: , |3 komentarze

3 komentarze

 1. Pshemek 28/08/2016 w 19:38- Odpowiedz

  U mnie po aktu­ali­za­cji komp sie włą­cza ale jest czar­ny ekran, kla­wia­tu­ra się nie pod­świe­tla, power świe­ci. Przy uru­cho­mie­niu bez dys­ku reak­cja była ta sama ale po ok 5 minu­tach kla­wia­tu­ra się pod­świe­tli­ła a komp zaczął jak­by bar­dziej pra­co­wać. Ekran nie­ste­ty czar­ny. Nie dało się kom­pa wyłą­czyć przy­trzy­mu­jąc power. Dru­gi raz bez dys­ku uru­cho­mił było jak z dys­kiem czy­li bez pod­świe­tle­nia i czar­ny ekran, w takiej posta­ci dało się wyłą­czyć przy­ci­skiem power. Komp ma dwa lata i pro­cek i7. Co z nim nie tak?!

 2. Adrian 04/05/2017 w 19:59- Odpowiedz

  Po załą­cze­niu kom­pu­te­ra poka­zu­je się okno w któ­rym wybie­ram win 10 (wcze­śniej tego nie było) kom­pu­ter bar­dzo dłu­go się załą­cza a po zalo­go­wa­niu jest czar­ny ekran.

 3. Romek 15/06/2017 w 22:08- Odpowiedz

  Witam,
  w try­bie awa­ryj­nym rów­nież mam czar­ny ekran. Jakiś inny pomysł?

Zostaw komentarz