3 343 odsłony

CopyWipe — bezpowrotne kasowanie danych

Przy­szło Ci kie­dy­kol­wiek na myśl, by sprze­dać swój dysk twar­dy i kupić nowy? Jeśli tak, to zapew­ne nie chciał­byś, aby ktoś miał dostęp do two­ich pli­ków czy doku­men­tów. Samo sfor­ma­to­wa­nie dys­ku nie jest sku­tecz­ne. Pro­po­nu­ję sko­rzy­stać z opi­sa­ne­go prze­ze mnie pro­gra­mu do bez­pow­rot­ne­go usu­wa­nia danych, dzię­ki cze­mu odzy­ska­nie ich będzie nie moż­li­we lub w jakimś przy­pad­ku bar­dzo trud­ne. Pro­gram korzy­sta z zaawan­so­wa­nych algo­ryt­mów nad­pi­sy­wa­nia powierzch­ni tale­rza dys­ku twar­de­go. Nie­któ­re źró­dła poda­ją, że sied­mio­krot­ne nad­pi­sa­nie tale­rza powo­du­je nie­moż­ność odzy­ska­nia danych, jakie się na nim znaj­do­wa­ły.

Wszyst­kich ope­ra­cji doko­nu­jesz na wła­sną odpo­wie­dzial­ność! Wszyst­kie mate­ria­ły zosta­ły sta­ran­nie przy­go­to­wa­ne, ale róż­nie to bywa na kom­pu­te­rach użyt­kow­ni­ków, jak i rów­nież z nie­umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się opro­gra­mo­wa­nie.

1.)Zabie­ra­my się do pra­cy. Pobie­ra­my pro­gram Copy­Wi­pe Do pobra­nia TUTAJ .Pro­gram jest w 3 wer­sjach — DOS’owy, dla Win­dows i wer­sja dla płyt DVD (plu­gin). Pobie­ra­my i uru­cha­mia­my pro­gram. W oknie głów­nym wybie­ra­my Wipe a Hard Dri­ve (tak jak na scre­enie poni­żej):

2.)Kolej­nym kro­kiem jest wybór dysku/partycji, na którym/której chce­my doko­nać grun­tow­ne­go czysz­cze­nia. Dysk 0zna­czo­ny jako Hard Dri­ve 0 to dysk sys­te­mo­wy. Musi­my wybrać więc inny dysk czy par­ty­cję (nie moż­na wyczy­ścić uży­wa­nej par­ty­cji z sys­tem no bo jak???):

3.)W kolej­nym oknie wybie­ra­my, jaki chce­my zasto­so­wać algo­rytm kaso­wa­nia:

Po nazwie algo­ryt­mu jest poda­na licz­ba powtó­rzeń wraz z zera­mi. Dla przy­kła­du: Wybie­ra­my Ran­dom — 8 Pass : nasz dysk zosta­nie nad­pi­sa­ny 9 razy (8 razy + zera co daje 9).  UWAGA! meto­da pierw­sza tj. Quick — 1 Pass ozna­cza tyl­ko nad­pi­sa­nie dys­ku zera­mi, co w rezul­ta­cie nie jest bar­dzo sku­tecz­nym roz­wią­za­niem.

4.)Po wybo­rze meto­dy zosta­nie­my poin­for­mo­wa­ni komu­ni­ka­tem, że wyczysz­czo­ne zosta­ną dostęp­ne sek­to­ry dla inter­fej­su urzą­dze­nia. Wpi­su­je­my Y by kon­ty­nu­ować.  Kolej­ny komu­ni­kat poin­for­mu­je nas o czysz­cze­niu — zga­dza­my się poprzez wci­śnię­cie Y i naci­śnię­cie Ente­ra. Może­my się przy­glą­dać postę­pom czysz­cze­nia nasze­go dys­ku, co będzie widocz­ne w okien­ku pro­gra­mu.

PODSUMOWANIE

Pro­gram jest bar­dzo dobrym roz­wią­za­nie dla osób, któ­re nie chcą, by ich dane, pli­ki i inne rze­czy użyt­kow­ni­ka były dostęp­ne dla innych osób po odsprze­da­niu dys­ku. Apli­ka­cja jest pro­sta w obsłu­dze i nie powin­na spra­wiać pro­ble­mów nawet począt­ku­ją­cym. Istot­na uwa­ga: Jeśli mamy zamiar wyczy­ścić rów­nież dysk sys­te­mo­wy, dobrze by było pod­łą­czyć nowy dysk do kom­pu­te­ra i sfor­ma­to­wać sta­ry. Wte­dy moż­na zacząć jego czysz­cze­nie.

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Kwiecień 24th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz