1 778 odsłony

Circle Dock — kolorowy Dock w Win XP

Posia­da­cze sys­te­mu Win­dows XP z pew­no­ścią nie raz widzie­li okrą­głe, kolo­ro­we koło (zwa­ne Dockiem) z iko­na­mi pro­gra­mów zain­sta­lo­wa­nych w kom­pu­te­rze. Więk­szość takich apli­ka­cji zain­sta­lo­wa­nych jest w sys­te­mach Win­dows Vista i 7. Ale posia­da­cze XP tak­że mogą cie­szyć się podob­ny­mi dodat­ka­mi. Z pomo­cą krót­kie­go arty­ku­łu dowiesz się, jak zain­sta­lo­wać taki Dock, a tak­że jak się nim obsłu­gi­wać.


1.) Circ­le Dock pobie­rze­my z tej stro­ny  KLIK. Jest to dar­mo­we opro­gra­mo­wa­nie dla sys­te­mu Win­dows XP, Vista, 7. Po pobra­niu archi­wum nale­ży roz­pa­ko­wać (plik jest w posta­ci spa­ko­wa­nej). Już na samym począt­ku zoba­czy­my puste koło:

2.) Prze­cią­ga­jąc iko­ny np z pul­pi­tu na koło Docka doda­je­my je do listy. W ten spo­sób kli­ka­jąc doda­ną już iko­nę otwo­rzy­my dany pro­gram:

3.) Jeśli chce­my usu­nąć dany pro­gram z koła Docka wystar­czy, że klik­nie­my na jego iko­nę PPM i wybie­rze­my Remo­ve. Pro­gram zosta­nie usu­nię­ty z koła:

4.) Koło Docka może­my dowol­nie zmie­niać i mody­fi­ko­wać, doda­jąc i usu­wa­jąc z nie­go dowol­ne iko­ny pro­gra­mów.

PODSUMOWANIE

Dock jest bar­dzo popu­lar­ną apli­ka­cją słu­żą­cą do łatwe­go uru­cha­mia­nia pro­gra­mów. Mogą z nie­go korzy­stać nie tyl­ko posia­da­cze now­szych sys­te­mów, ale tak­że Ci, któ­ry posia­da­ją Win­dows XP.

By | 2016-11-26T10:07:30+00:00 Styczeń 6th, 2012|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz