6 778 odsłony

Blokada zapisu — pendrive

usb1Pro­sty pro­gra­mik umoż­li­wia­ją­cy zablo­ko­wa­nie zapi­su na fla­sh­dy­sku. Czy­li z Two­je­go kom­pu­te­ra nic nie zosta­nie wykra­dzio­ne, bo poja­wi się komu­ni­kat ze “Dysk jest zabez­pie­czo­ny przed zapi­sem”. Zna­czy to, że każ­dy pen­dri­ve pod­łą­czo­ny do tego kom­pu­te­ra , na któ­rym jest aktyw­ny UsbW­ri­te­Pro­tec­tor nie będzie mógł zapi­sać żad­nych danych. Bar­dzo przy­dat­ne bo poprzez pendrive’a moż­na łatwo  i szyb­ko zgrać cokol­wiek z kom­pu­te­ra, dla­te­go taką blo­ka­dę na pew­no doce­nią oso­by cenią­ce sobie pry­wat­ność danych.

UsbW­ri­te­Pro­tec­tor to pro­gram na licen­cji Fre­ewa­re z pol­skim inter­fej­sem — down­lo­ad.

Akty­wo­wa­nie blo­ka­dy

Po roz­pa­ko­wa­niu UsbWriteProtect.rar widzi­my okno pro­gra­mu, gdzie odra­zu zmień­my język na pol­ski.

usb2

Jeże­li mamy pendrive’a w por­cie usb to usuń­my go, gdyż blo­ka­da zadzia­ła dopie­ro po akty­wa­cji ochro­ny zapi­su.

Ok zazna­cza­my teraz usb3usb5.

Blo­ka­da aktyw­na jest wła­śnie od tego momen­tu, a w fol­de­rze nasze­go pro­gra­mu poja­wia się nowy plik .ini. Ozna­cza to, że wszyst­ko prze­bie­gło pomyśl­nie.

usb4Wpi­na­my nasze­go pendrive’a w port usb i pró­bu­je­my coś sko­pio­wać. Powin­no się poja­wić okno z infor­ma­cją, że “Dysk jest zabez­pie­czo­ny przed zapi­sem”.

War­to też pamię­tać o tym, że nie tyl­ko jest to blo­ka­da przed zapi­sem, ale rów­nież przed usu­nię­ciem pli­ków z fla­sh­dy­sku. Zatem jeże­li mamy aktyw­ną blo­ka­dę to wpi­na­jąc pendrive’a do por­tu usb nie usu­nie­my z nie­go żad­nych pli­ków. Kla­wisz Dele­te nie dzia­ła, a w menu kon­tek­sto­wym brak opcji “usuń”.

By | 2016-11-26T10:07:58+00:00 Wrzesień 15th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Jaki pendrive z mechaniczn 15/09/2009 w 14:50- Odpowiedz

    […] blo­ka­dy zapi­su danych na pena pole­cil­bym Blo­ka­da zapi­su — pen­dri­ve | toin.pl i pro­gram […]

  2. datamanager 15/09/2009 w 21:11- Odpowiedz

    Bar­dzo przy­jem­ny pro­gram.

Zostaw komentarz