1 691 odsłony

Blokada systemowego rejestru [XP]

Chcesz uchro­nić swój kom­pu­ter przed nie­po­wo­ła­ny­mi lub nie­chcia­ny­mi mody­fi­ka­cja­mi sys­te­mo­we­go reje­stru? Zale­ży Ci na tym, aby nikt nie miał do nie­go dostę­pu bez Two­jej wie­dzy? Nie zała­muj rąk — możesz sku­tecz­nie i w bar­dzo pro­sty spo­sób zablo­ko­wać do nie­go dostęp. Od tej pory, gdy ktoś zechce doko­nać mody­fi­ka­cji na reje­strze, otrzy­ma tyl­ko komu­ni­kat ostrze­gaw­czy.

1.) Sztucz­ka nie jest trud­na ani skom­pli­ko­wa­na. Opie­ra się tyl­ko na kil­ku pro­stych kro­kach. Całej ope­ra­cji doko­na­my mody­fi­ku­jąc wła­śnie rejestr sys­te­mo­wy.

2.) Prze­cho­dzi­my do reje­stru. Kli­ka­my kolej­no w menu START — >Uru­chom i wpi­su­je­my rege­dit po czym kli­ka­my na Ok. Rejestr może­my otwo­rzyć tak­że skró­tem kla­wi­szo­wym Windows+R.

2.) Jeśli chce­my zablo­ko­wać dostęp do reje­stru tyl­ko zalo­go­wa­ne­mu użyt­kow­ni­ko­wi, odnaj­du­je­my w reje­strze klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System . Jeśli zale­ży nam na cał­ko­wi­tej blo­ka­dzie dla każ­de­go użyt­kow­ni­ka (łącz­nie z nami), odnaj­du­je­my klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System .

3.) Gdy wybie­rze­my już wła­ści­wy klucz, kli­ka­my PPM na pustym polu edy­to­ra reje­stru i wybie­ra­my opcje tak jak na poniz­szym scre­enie:

4.) Nową war­tość DWORD nazy­wa­my Disa­ble­Re­gi­stry­To­ols i kli­ka­my ją dwu­krot­nie. W okien­ku Edy­to­wa­nie war­to­ści DWORD wpi­su­je­my war­tość 1 w polu Dane war­to­ści i kli­ka­my Ok.

5.) Zamy­ka­my rejestr. Od tego momen­tu pod­czas pró­by uru­cho­mie­nia go lub doda­nia jakie­go­kol­wiek wpi­su reje­stru ujrzy­my tyl­ko sto­sow­ny komu­ni­kat o tre­ści:

Edy­cja reje­stru zosta­ła wyłą­czo­na przez admi­ni­stra­to­ra sie­ci

By | 2016-11-26T10:07:47+00:00 Lipiec 18th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz