1 403 odsłony

Zablokuj dostęp do wybranych programów

Czy zda­rza Ci się, że Two­je dziec­ko za dużo cza­su poświę­ca kom­pu­te­ro­wi, zamiast nauce? A może masz pro­blem z pra­cow­ni­ka­mi w swo­jej fir­mie, któ­rzy zamiast zaj­mo­wać się obo­wiąz­ka­mi korzy­sta­ją z pro­gra­mów, z któ­rych korzy­stać w pra­cy nie powin­ni? I na to jest sku­tecz­ne lekar­stwo! Wystar­czy sko­rzy­stać z pro­gra­mu przed­sta­wio­ne­go w arty­ku­le, a tak­że lek­tu­ra same­go arty­ku­łu.

1.) Pierw­szy stan­dar­do­wy krok to pobra­nie odpo­wied­nie­go narzę­dzia. Jed­nym z nich jest pro­gram o nazwie Pro­cess Bloc­ker — znaj­dzie­my go np tutaj KLIK. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my.

2.) Pro­gram uru­cha­mia­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób: Start –>Wszyst­kie  Pro­gra­my –> Pro­cess Bloc­ker –> Con­fi­gu­re Pro­cess Bloc­ker. Zoba­czy­my takie oto okien­ko:

3.) Przy­szła pora na zablo­ko­wa­nie pro­gra­mu. Zazna­cza­my ptasz­kiem opcję, któ­rą zazna­czy­łem na powyż­szym scre­enie, a następ­nie kli­ka­my na Add. Następ­nie wybie­ra­my apli­ka­cję, któ­rą chce­my zablo­ko­wać np Mozil­la:

4.) Zazna­cza­my rów­nież opcję, któ­rą ja zazna­czy­łem na powyż­szym scre­enie — unie­moż­li­wi to zmia­nę pli­ku wyko­ny­wal­ne­go, a tym samym omi­nię­cie zabez­pie­cze­nia sta­nie się nie­moż­li­we.

5.) Na koniec kli­ka­my na Add, a w głów­nym oknie pro­gra­mu kli­ka­my Apply, a następ­nie Ok. Pro­gram (w moim przy­pad­ku Mozil­la Fire­fox) zosta­nie zablo­ko­wa­ny. Zosta­nie­my o tym poin­for­mo­wa­ni sto­sow­nym komu­ni­ka­tem:

PODSUMOWANIE

Blo­ko­wa­nie apli­ka­cji, gier czy innych ele­men­tów kom­pu­te­ra oka­zu­je się przy­dat­ne nie tyl­ko w pra­cy, ale tak­że wte­dy, gdy chce­my chro­nić nasze dzie­ci. Odpo­wied­nio zabez­pie­czo­ny kom­pu­ter z pew­no­ścią spra­wi, że będzie­my zado­wo­le­ni nie tyl­ko z poczy­nań dzie­ci, ale tak­że z pra­cy naszych pra­cow­ni­ków.

By | 2016-11-26T10:07:38+00:00 Marzec 31st, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz