2 742 odsłony

Błedy wyświetlane podczas startu PC

Pew­nie nie raz spo­tka­łeś się z błę­da­mi i komu­ni­ka­ta­mi wyświe­tla­ny­mi na ekra­nie kom­pu­te­ra pod­czas jego star­tu. Z regu­ły komu­ni­ka­ty te nie powo­do­wa­ły unie­ru­cho­mie­nie kom­pu­te­ra, lecz kom­pu­ter nor­mal­nie się uru­cha­miał. War­to dowie­dzieć się, co takie typo­we błę­dy ozna­cza­ją i jak sobie z nimi pora­dzić. Z arty­ku­łu dowiesz się, jakie są naj­częst­sze komu­ni­ka­ty wyświe­tla­ne pod­czas star­tu sys­te­mu kom­pu­te­ra, któ­ry posia­da róż­ne odmia­ny BIOS-u, oraz jak sobie z nimi pora­dzić.

BIOS PHOENIX


Diskiet­te dri­ve A error — komu­ni­kat doty­czy sta­cji dys­kie­tek. Może być ona uszko­dzo­na lub zwy­czaj­nie odpię­ła się taśma.

Fixed Disk Con­trol­ler Failu­re — nie moż­na odna­leźć dys­ku twar­de­go (HDD). Dysk może być uszko­dzo­ny lub nie­pra­wi­dło­wo pod­pię­ty.

Incor­rect Dri­ve A: type — run Setup — nie­pra­wi­dło­wo okre­ślo­ny typ sta­cji dys­kie­tek, jaka jest pod­łą­czo­na do kom­pu­te­ra. Przy­kła­do­wo użyt­kow­nik posia­da sta­cję 3.5″ , a usta­wio­na pozy­cja to 5.25″.

Key­bo­ard error — komu­ni­kat naj­czę­ściej doty­czy źle pod­pię­tej lub odłą­czo­nej kla­wia­tu­ry. Rza­dziej doty­czy jej uszko­dze­nia.

Sys­tem cache error — Cache disa­bled — wyłą­czo­na pamięć pod­ręcz­na nasze­go pro­ce­so­ra.

Sys­tem bat­te­ry is dead — Repla­ce and run Setup — nale­ży wymie­nić bate­ryj­kę na pły­cie głów­nej, ponie­waż się wyczer­pa­ła.

BIOS AMI


Pri­ma­ry Boot Devi­ce Not Found - źle pod­łą­czo­ny dysk lub urzą­dze­nie, z któ­re­go sys­tem miał­by wystar­to­wać. Nale­ży spraw­dzić pod­łą­cze­nie dys­ku lub inne­go nośni­ka, z któ­re­go sys­tem ma star­to­wać lub prze­sta­wić w BIOS-ie statr z HDD.

Pri­ma­ry Input Devi­ce Not Found — wypię­ta wtycz­ka od kla­wia­tu­ry. Rza­dziej jej uszko­dze­nie.

CMOS Bat­te­ry Sta­te Low — bate­ryj­ka na pły­cie głów­nej ule­ga wyczer­pa­niu i nale­ży ją wymie­nić.

Diskiet­te Boot Failu­re — dys­kiet­ka, z któ­rej kom­pu­ter chciał uru­cho­mić sys­tem jest uszko­dzo­na. Naj­le­piej prze­sta­wić wte­dy w BIOS-ie tryb na uru­cha­mia­nie sys­te­mu z HDD.

FDD Con­trol­ler Failu­re — taśma od sta­cji dys­kie­tek mogła zostać wypię­ta lub ule­gła uszko­dze­niu.

HDD Con­trol­ler Failu­re — brak dys­ku twar­de­go (HDD), złe jego pod­łą­cze­nie, uszko­dze­nie taśmy lub jej polu­zo­wa­nie, źle usta­wio­ne zwor­ki.

BIOS AWARD i PHOENIX AWARD


BIOS ROM check­sun error — Sys­tem hal­ted - nale­ży wgrać star­szą wer­sję BIOS-u pły­ty głów­nej.

CMOS bat­te­ry failed — nale­ży wymie­nić bate­ryj­kę na pły­cie głów­nej.

Flop­py disk fail — praw­do­po­dob­nie polu­zo­wa­ła się taśma łącze­nio­wa sta­cji dys­kie­tek. Rza­dziej uszko­dzo­na sta­cja.

Hard disk install failu­re — źle pod­łą­czo­ny lub uszko­dzo­ny dysk twar­dy.

Memo­ry test fail — błąd, któ­ry obja­wia się pod­czas testo­wa­nia pamię­ci RAM. Gniaz­do lub kość może być uszko­dzo­na — nale­ży spraw­dzić inne gniaz­do lub inną kość pamię­ci.

Key­bo­ard error or no key­bo­ard pre­sent — kla­wia­tu­ra zosta­ła odłą­czo­na, rza­dziej uszko­dzo­na.


PODSUMOWANIE

Błę­dy zwią­za­ne z uru­cha­mia­niem kom­pu­te­ra mogą mieć róż­nie nie­po­żą­da­ne skut­ki. War­to więc dowie­dzieć się, co takie typo­we komu­ni­ka­ty błę­dów ozna­cza­ją by wie­dzieć, jak upo­rać się z danym pro­ble­mem.

By | 2016-11-26T10:07:32+00:00 Sierpień 25th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz