7 575 odsłony

Błędy krytyczne (BSOD) — diagnostyka

Gdy wystąpi błąd krytyczny systemu pokazuje się niebieski ekran (ang. blue screen), również noszący miano BSOD. Przedstawię tabelę błędów oraz dodatkową diagnostykę.

Zacznę od tego, że w większości przypadków, po wyświetleniu BSOD-u komputer się restartuje. Aby temu zapobiec zanim wyświetli się obraz bootowania systemu wciskamy F8, po czym wybieramy opcję “Nie uruchamiaj ponownie w razie awarii” lub podobną.

Zazwyczaj BSOD zaczyna się od słów: Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera (w polskich Windows), następnie jest podany kod błędu:

0A — czy­li błąd w modu­le pamię­ci ope­ra­cyj­nej (RAM)

0D — czy­li błąd w obli­cze­niach pro­ce­so­ra

0E — wszyst­ko inne, tzn. sys­tem ope­ra­cyj­ny, ste­row­ni­ki itd.

Za tymi symbolami jest kolejny łańcuszek dziwnych znaków i symboli. Te znaki to kody błedów. Czasami warto je spisać. Poniżej zamieszczam tablicę kodów błędów programowych:

Lista kodów błę­dów kry­tycz­nych:

0x0000 Ope­ra­cja zakoń­czo­na pomyśl­nie.

0x0001 Nie­wła­ści­wa funk­cja.

0x0002 Sys­tem nie odna­lazł okre­ślo­ne­go pli­ku.

0x0003 Sys­tem nie odna­lazł okre­ślo­nej ścież­ki.

0x0004 Otwar­cie pli­ku jest nie­moż­li­we.

0x0005 Brak dostę­pu.

0x0006 Nie­wła­ści­we doj­ście.

0x0007 Blo­ki ste­ro­wa­nia zosta­ły uszko­dzo­ne.

0x0008 Brak miej­sca dla wyko­na­nia pole­ce­nia.

0x0009 Adres blo­ku kon­tro­li jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x000A Nie­pra­wi­dło­we śro­do­wi­sko.

0x000B Pró­ba łado­wa­nia pro­gra­mu w nie­pra­wi­dło­wym for­ma­cie.

0x000C Nie­wła­ści­wy kod dostę­pu.

0x000D Nie­wła­ści­we dane.

0x000E Brak miej­sca dla wyko­na­nia ope­ra­cji.

0x000F Odna­le­zie­nie dys­ku było nie­moż­li­we.

0x0010 Usu­nię­cie kata­lo­gu było nie­moż­li­we.

0x0011 Prze­nie­sie­nie pli­ku na inny dysk jest nie­moż­li­we.

0x0012 Brak pli­ków.

0x0013 Nośnik jest zabez­pie­czo­ny.

0x0014 Odna­le­zie­nie urzą­dze­nia jest nie­moż­li­we.

0x0015 Urzą­dze­nie nie jest goto­we.

0x0016 Urzą­dze­nie nie roz­po­zna­je pole­ce­nia.

0x0017 Błąd danych (CRC)

0x0018 Pro­gram wydał pole­ce­nie, ale jego dłu­gość jest nie­wła­ści­wa.

0x0019 Zna­le­zie­nie na dys­ku okre­ślo­ne­go obsza­ru lub ścież­ki nie jest moż­li­we.

0x001A Dostęp do okre­ślo­ne­go dys­ku lub dys­kiet­ki nie jest moż­li­wy.

0x001B Zna­le­zie­nie na dys­ku żąda­ne­go sek­to­ra nie jest moż­li­we.

0x001C Brak papie­ru w dru­kar­ce.

0x001D Sys­tem nie może zapi­sy­wać do okre­ślo­ne­go urzą­dze­nia.

0x001E Sys­tem nie może czy­tać z okre­ślo­ne­go urzą­dze­nia.

0x001F Urzą­dze­nie pod­łą­czo­ne do kom­pu­te­ra nie dzia­ła.

0x0020 Pro­ces nie może uzy­skać dostę­pu do pli­ku ponie­waż jest on uży­wa­ny przez inny pro­ces.

0x0021 Pro­ces nie może uzy­skać dostę­pu do pli­ku ponie­waż inny pro­ces zablo­ko­wał jego część.

0x0022 W sta­cji umiesz­czo­no nie­wła­ści­wą dys­kiet­kę. Włóż: %2 (numer wolu­mi­nu: %3) do sta­cji: %1.

0x0024 Za dużo pli­ków otwar­tych do udo­stęp­nia­nia.

0x0026 Osią­gnię­to koniec pli­ku.

0x0027 Dysk jest peł­ny.

0x0032 Żąda­nie sie­cio­we nie jest obsłu­gi­wa­ne.

0x0033 Zdal­ny kom­pu­ter jest nie­do­stęp­ny.

0x0034 W sie­ci ist­nie­je już taka nazwa.

0x0035 Ścież­ka sie­cio­wa nie zosta­ła zna­le­zio­na.

0x0036 Sieć jest zaję­ta.

0x0037 Okre­ślo­ne zaso­by sie­cio­we lub urzą­dze­nie są już nie­do­stęp­ne.

0x0038 Został osią­gnię­ty limit sie­cio­wych pole­ceń BIOS.

0x0039 Wystą­pił błąd sprzę­to­wy kar­ty sie­cio­wej.

0x003A Okre­ślo­ny ser­wer nie może wyko­nać żąda­nej ope­ra­cji.

0x003B Wystą­pił nie­ocze­ki­wa­ny błąd sie­cio­wy.

0x003C Zdal­na kar­ta sie­cio­wa jest nie­zgod­na.

0x003D Kolej­ka wydru­ku jest peł­na.

0x003E Prze­strzeń do prze­cho­wa­nia pli­ku ocze­ku­ją­ce­go na wydruk jest nie­do­stęp­na w ser­we­rze.

0x003F Plik ocze­ku­ją­cy na wydruk został usu­nię­ty.

0x0040 Okre­ślo­na nazwa sie­cio­wa już nie jest dostęp­na.

0x0041 Dostęp do sie­ci jest zabro­nio­ny.

0x0042 Typ zaso­bu sie­cio­we­go jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x0043 Zna­le­zie­nie nazwy sie­cio­wej jest nie­moż­li­we.

0x0044 Został prze­kro­czo­ny limit nazw dla kar­ty sie­cio­wej lokal­ne­go kom­pu­te­ra.

0x0045 Został prze­kro­czo­ny limit sie­cio­wych pole­ceń BIOS.

0x0046 Zdal­ny ser­wer prze­rwał pra­cę lub jest w trak­cie pro­ce­su uru­cha­mia­nia.

0x0047 Do tego zdal­ne­go kom­pu­te­ra nie moż­na obec­nie uzy­skać wię­cej połą­czeń ponie­waż ist­nie­je już mak­sy­mal­na akcep­to­wal­na licz­ba połą­czeń.

0x0048 Okre­ślo­na dru­kar­ka lub urzą­dze­nie prze­rwa­ło pra­cę.

0x0050 Plik ist­nie­je.

0x0052 Utwo­rze­nie kata­lo­gu lub pli­ku jest nie­moż­li­we.

0x0053 Nie uda­ło się INT 24

0x0054 Pamięć do prze­two­rze­nia tego żąda­nia jest nie­do­stęp­na.

0x0055 Nazwa lokal­ne­go urzą­dze­nia jest już w uży­ciu.

0x0056 Okre­ślo­ne hasło sie­cio­we jest nie­pra­wi­dło­we.

0x0057 Para­metr jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x0058 Wystą­pił błąd zapi­su w sie­ci.

0x0059 Sys­tem nie może teraz uru­cho­mić inne­go pro­ce­su.

0x0064 Utwo­rze­nie inne­go sema­fo­ra sys­te­mo­we­go jest nie­moż­li­we.

0x0065 Wyłącz­ny sema­for jest wła­sno­ścią inne­go pro­ce­su.

0x0066 Sema­for jest usta­wio­ny i nie może być zamknię­ty.

0x0067 Sema­for nie może być ponow­nie usta­wio­ny.

0x0068 Żąda­nie wyłącz­nych sema­fo­rów w cza­sie prze­rwa­nia jest nie­moż­li­we.

0x0069 Poprzed­nia przy­na­leż­ność tego sema­fo­ra skoń­czy­ła się.

0x006A Włóż dys­kiet­kę do sta­cji dys­ków %1.

0x006B Pro­gram prze­stał dzia­łać ponie­waż nie zosta­ła wło­żo­na inna dys­kiet­ka.

0x006C Dysk jest w uży­ciu lub zablo­ko­wa­ny przez inny pro­ces.

0x006D Potok został zakoń­czo­ny.

0x006E Sys­tem nie może otwo­rzyć okre­ślo­ne­go urzą­dze­nia lub pli­ku.

0x006F Nazwa pli­ku jest za dłu­ga.

0x0070 Jest za mało miej­sca na dys­ku.

0x0071 Brak wewnętrz­nych iden­ty­fi­ka­to­rów pli­ków.

0x0072 Wewnętrz­ny iden­ty­fi­ka­tor pli­ku doce­lo­we­go jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x0075 Wywo­ła­nie IOCTL wyko­na­ne przez pro­gram apli­ka­cji jest nie­pra­wi­dło­we.

0x0076 War­tość para­me­tru prze­łącz­ni­ka sprawdź-przy-zapi­sie jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x0077 Sys­tem nie obsłu­gu­je żąda­ne­go pole­ce­nia.

0x0078 Ta funk­cja jest dostęp­na tyl­ko w try­bie Win32.

0x0079 Został prze­kro­czo­ny czas sema­fo­ra.

0x007A Obszar danych prze­ka­za­ny do wywo­ła­nia sys­te­mo­we­go jest za mały.

0x007B Nazwa pli­ku, nazwa kata­lo­gu lub skład­nia ety­kie­ty wolu­mi­nu jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x007C Poziom wywo­ła­nia sys­te­mo­we­go jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x007D Dysk nie ma nazwy wolu­mi­nu.

0x007E Okre­ślo­ny moduł nie mógł być zna­le­zio­ny.

0x007F Okre­ślo­na pro­ce­du­ra nie mogła być zna­le­zio­na.

0x0080 Nie ma pro­ce­sów pod­rzęd­nych, na któ­re nale­ży cze­kać.

0x0081 Apli­ka­cja %1 nie może być uru­cho­mio­na w try­bie Win32.

0x0082 Pró­bo­wa­no użyć doj­ścia do pli­ku do otwar­cia par­ty­cji dys­ku dla ope­ra­cji innej niż czy­ste We-Wy dys­ko­we.

0x0083 Wyko­na­no pró­bę prze­su­nię­cia wskaź­ni­ka pli­ku przed począ­tek pli­ku.

0x0084 Wskaź­nik pli­ków nie może być usta­wio­ny na okre­ślo­nym urzą­dze­niu lub pli­ku.

0x0085 Pole­ce­nia JOIN lub SUBST nie mogą być uży­te na dys­ku zawie­ra­ją­cym poprzed­nio sprzę­żo­ne dys­ki.

0x0086 Wyko­na­no pró­bę uży­cia pole­ce­nia JOIN lub SUBST dla dys­ku, któ­ry został już sprzę­gnię­ty.

0x0087 Wyko­na­no pró­bę uży­cia pole­ce­nia JOIN lub SUBST dla dys­ku, któ­ry został już zastą­pio­ny (SUBST).

0x0088 Sys­tem pró­bo­wał usu­nąć stan JOIN dys­ku, któ­ry nie jest sprzę­gnię­ty (JOIN).

0x0089 Sys­tem pró­bo­wał usu­nąć sub­sty­tu­cję dys­ku, któ­ry nie był pod­da­ny sub­sty­tu­cji.

0x008A Sys­tem pró­bo­wał sprzę­gnąć dysk z kata­lo­giem na sprzę­gnię­tym dys­ku.

0x008B Sys­tem pró­bo­wał doko­nać sub­sty­tu­cji dys­ku kata­lo­giem w dys­ku pod­da­nym sub­sty­tu­cji.

0x008C Sys­tem pró­bo­wał sprzę­gnąć dysk z kata­lo­giem na dys­ku pod­da­nym sub­sty­tu­cji.

0x008D Sys­tem pró­bo­wał doko­nać sub­sty­tu­cji dys­ku kata­lo­giem w sprzę­gnię­tym dys­ku.

0x008E Sys­tem nie może teraz wyko­nać pole­ceń JOIN lub SUBST.

0x008F Sys­tem nie może sprzę­gnąć lub doko­nać sub­sty­tu­cji (JOIN lub SUBST) dys­ku z lub do kata­lo­gu na tym samym dys­ku.

0x0090 Kata­log nie jest pod­ka­ta­lo­giem kata­lo­gu źró­dło­we­go.

0x0091 Kata­log nie jest pusty.

0x0092 Okre­ślo­na ścież­ka jest uży­wa­na w zastęp­stwie.

0x0093 Do prze­two­rze­nia tego pole­ce­nia jest dostęp­nych za mało zaso­bów.

0x0094 Okre­ślo­na ścież­ka nie może być teraz uży­ta.

0x0095 Wyko­na­no pró­bę sprzę­gnię­cia (JOIN) lub sub­sty­tu­cji (SUBST) dys­ku, dla któ­re­go kata­log na dys­ku jest doce­lo­wym kata­lo­giem poprzed­nie­go pole­ce­nia SUBST.

0x0096 Infor­ma­cja śle­dze­nia sys­te­mu nie zosta­ła okre­ślo­na w pli­ku CONFIG.SYS lub śle­dze­nie jest nie­do­zwo­lo­ne.

0x0097 Licz­ba okre­ślo­nych zda­rzeń sema­fo­ra dla DosMu­xSem­Wa­it jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x0098 Nie został wyko­na­ny DosMu­xSem­Wa­it; za dużo sema­fo­rów jest już usta­wio­nych.

0x0099 Lista DosMu­xSem­Wa­it jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x009A Wpro­wa­dzo­na ety­kie­ta wolu­mi­nu prze­kra­cza limit zna­ków ety­kie­ty sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go.

0x009B Utwo­rze­nie inne­go wąt­ku jest nie­moż­li­we.

0x009C Pro­ces odbior­czy odrzu­cił sygnał.

0x009D Seg­ment jest już zarzu­co­ny i nie może być zablo­ko­wa­ny.

0x009E Seg­ment jest już odblo­ko­wa­ny.

0x009F Adres nume­ru ID wąt­ku jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x00A0 Ciąg argu­men­tów prze­ka­za­ny do DosE­xecPgm jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x00A1 Okre­ślo­na ścież­ka jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x00A2 Sygnał jest już w sta­nie ocze­ki­wa­nia.

0x00A4 Utwo­rze­nie dal­szych wąt­ków w sys­te­mie jest nie­moż­li­we.

0x00A7 Zablo­ko­wa­nie regio­nu pli­ku jest nie­moż­li­we.

0x00AA Żąda­ne zaso­by są w uży­ciu.

0x00AD Żąda­nie zablo­ko­wa­nia nie było zale­głe dla poda­ne­go obsza­ru anu­lo­wa­nia.

0x00AE Sys­tem pli­ków nie obsłu­gu­je zmian czę­ścio­wych doko­na­nych dla typu blo­ka­dy.

0x00B4 Sys­tem wykrył nie­po­praw­ny numer seg­men­tu.

0x00B6 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00B7 Utwo­rze­nie pli­ku już ist­nie­ją­ce­go jest nie­moż­li­we.

0x00BA Prze­ka­za­na fla­ga jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x00BB Okre­ślo­na nazwa sys­te­mo­we­go sema­fo­ra nie zosta­ła zna­le­zio­na.

0x00BC Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00BD Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00BE Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00BF Uru­cho­mie­nie %1 w try­bie Win32 jest nie­moż­li­we.

0x00C0 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00C1 %1 nie jest pra­wi­dło­wą apli­ka­cją sys­te­mu Win32.

0x00C2 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00C3 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00C4 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić tej apli­ka­cji pro­gra­mu.

0x00C5 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie jest obec­nie skon­fi­gu­ro­wa­ny do uru­cho­mie­nia tej apli­ka­cji.

0x00C6 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00C7 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić tej apli­ka­cji pro­gra­mu.

0x00C8 Seg­ment kodu nie może być więk­szy lub rów­ny 64KB.

0x00C9 Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00CA Sys­tem ope­ra­cyj­ny nie może uru­cho­mić %1.

0x00CB Sys­tem nie mógł zna­leźć opcji śro­do­wi­ska, któ­ra zosta­ła wpro­wa­dzo­na.

0x00CD Żaden pro­ces w pod­drze­wie pole­ce­nia nie ma obsłu­gi sygna­łu.

0x00CE Nazwa pli­ku lub roz­sze­rze­nie jest za dłu­gie.

0x00CF Stos ring 2 jest w uży­ciu.

0x00D0 Zna­ki glo­bal­nych nazw pli­ków, * lub ?, są nie­pra­wi­dło­wo wpro­wa­dzo­ne lub okre­ślo­no za dużo zna­ków glo­bal­nych.

0x00D1 Wysła­ny sygnał jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x00D2 Pro­gram obsłu­gi sygna­łu nie może być usta­wio­ny.

0x00D4 Seg­ment jest zablo­ko­wa­ny i nie może być zre­lo­ko­wa­ny.

0x00D6 Za dużo modu­łów dołą­cza­nych dyna­micz­nie zosta­ło dołą­czo­nych do tego pro­gra­mu lub modu­łu.

0x00D7 Zagnież­dże­nie wywo­łań w Load­Mo­du­le jest nie­moż­li­we.

0x00E6 Stan poto­ku jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x00E7 Wszyst­kie instan­cje poto­ku są zaję­te.

0x00E8 Potok został zamknię­ty.

0x00E9 Na dru­gim koń­cu poto­ku nie ma żad­ne­go pro­ce­su.

0x00EA Dostęp­nych jest wię­cej danych.

0x00F0 Sesja zosta­ła anu­lo­wa­na.

0x00FE Okre­ślo­na nazwa roz­sze­rzo­ne­go atry­bu­tu jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x00FF Roz­sze­rzo­ne atry­bu­ty są nie­zgod­ne.

0x0103 Brak wię­cej danych.

0x010A Uży­cie kopio­wa­nia API jest nie­moż­li­we.

0x010B Nazwa kata­lo­gu jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x0113 Roz­sze­rzo­ne atry­bu­ty nie pasu­ją do bufo­ra.

0x0114 Plik roz­sze­rzo­nych atry­bu­tów w zain­sta­lo­wa­nym sys­te­mie pli­ków jest uszko­dzo­ny.

0x0115 Tabe­la roz­sze­rzo­nych atry­bu­tów jest peł­na.

0x0116 Okre­ślo­ne doj­ście roz­sze­rzo­ne­go atry­bu­tu jest nie­pra­wi­dło­we.

0x011A Zain­sta­lo­wa­ny sys­tem pli­ków nie obsłu­gu­je roz­sze­rzo­nych atry­bu­tów.

0x0120 Pró­bo­wa­no zwol­nić mutex nie będą­cy wła­sno­ścią wywo­łu­ją­ce­go.

0x012A Wyko­na­no za dużo prze­słań do sema­fo­ra.

0x012B Zosta­ła zakoń­czo­na tyl­ko część żąda­nia Read/WriteProcessMemory.

0x013D Sys­tem nie może zna­leźć komu­ni­ka­tu dla nume­ru komu­ni­ka­tu 0x%1 w pli­ku komu­ni­ka­tów dla %2.

0x01E7 Pró­bo­wa­no uzy­skać dostęp do nie­pra­wi­dło­we­go adre­su.

0x0216 Wynik aryt­me­tycz­ny prze­kro­czył 32 bity.

0x0217 Na dru­gim koń­cu poto­ku jest pro­ces.

0x0218 Ocze­ki­wa­nie na otwar­cie przez pro­ces dru­gie­go koń­ca poto­ku.

0x03E2 Dostęp do roz­sze­rzo­ne­go atry­bu­tu został zabro­nio­ny.

0x03E3 Ope­ra­cja We-Wy zosta­ła prze­rwa­na z powo­du zakoń­cze­nia wąt­ku lub żąda­nia apli­ka­cji.

0x03E4 Pokry­wa­ją­ce się zda­rze­nie We-Wy nie jest w sta­nie sygna­li­za­cji.

0x03E5 Pokry­wa­ją­ca się ope­ra­cja We-Wy jest w toku.

0x03E6 Nie­pra­wi­dło­wy dostęp do komór­ki pamię­ci.

0x03E7 Błąd wyko­na­nia ope­ra­cji inpa­ge.

0x03E9 Zbyt głę­bo­ka rekur­sja, stos prze­peł­nio­ny.

0x03EA Okno nie może dzia­łać jako wysy­ła­ją­ce komu­ni­kat.

0x03EB Wyko­na­nie tej funk­cji jest nie­moż­li­we.

0x03EC Nie­pra­wi­dło­we fla­gi.

0x03ED Wolu­min nie zawie­ra roz­po­zna­ne­go sys­te­mu pli­ków. Pro­szę się upew­nić czy są zała­do­wa­ne wszyst­kie wyma­ga­ne sys­te­mo­we pro­gra­my obsłu­gi pli­ków i czy wolu­min nie jest uszko­dzo­ny.

0x03EE Wolu­min dla pli­ków został zewnętrz­nie zmie­nio­ny w taki spo­sób, że otwar­ty plik nie jest już pra­wi­dło­wy.

0x03EF Żąda­na ope­ra­cja nie może być wyko­na­na w try­bie peł­ne­go ekra­nu.

0x03F0 Wyko­na­no pró­bę wywo­ła­nia toke­na któ­ry nie ist­nie­je.

0x03F1 Baza danych reje­stru kon­fi­gu­ra­cji jest uszko­dzo­na.

0x03F2 Klucz reje­stru kon­fi­gu­ra­cji jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x03F3 Klucz reje­stru kon­fi­gu­ra­cji nie mógł być otwar­ty.

0x03F4 Klucz reje­stru kon­fi­gu­ra­cji nie mógł być odczy­ta­ny.

0x03F5 Klucz reje­stru kon­fi­gu­ra­cji nie mógł być zapi­sa­ny.

0x03F6 Jeden z pli­ków w bazie danych reje­stru musiał zostać odtwo­rzo­ny za pomo­cą reje­stru lub kopii alter­na­tyw­nej. Odtwo­rze­nie uda­ło się.

0x03F7 Rejestr jest uszko­dzo­ny. Uszko­dzo­na jest struk­tu­ra jed­ne­go z pli­ków zawie­ra­ją­cych dane Reje­stru lub sys­te­mo­wy obraz pli­ku w pamię­ci lub też plik nie mógł być przy­wró­co­ny, ponie­waż alter­na­tyw­na kopia lub dzien­nik był nie­obec­ny lub uszko­dzo­ny.

0x03F8 Ope­ra­cja We-Wy zaini­cja­li­zo­wa­na przez rejestr nie uda­ła się nie­od­wra­cal­nie. Rejestr nie mógł odczy­tać, zapi­sać lub opróż­nić jed­ne­go z pli­ków zawie­ra­ją­cych obraz reje­stru sys­te­mu.

0x03F9 Sys­tem pró­bo­wał zała­do­wać lub przy­wró­cić plik do Reje­stru ale okre­ślo­ny plik nie jest w for­ma­cie Reje­stru.

0x03FA Wyko­na­no pró­bę nie­do­zwo­lo­nej ope­ra­cji na klu­czu Reje­stru, któ­ry został zazna­czo­ny do usu­nię­cia.

0x03FB Sys­tem nie mógł przy­dzie­lić wyma­ga­nej prze­strze­ni w Reje­strze.

0x03FC W Reje­strze klu­czy, któ­ry już ma klu­cze pod­rzęd­ne lub war­to­ści nie moż­na utwo­rzyć sym­bo­licz­ne­go połą­cze­nia.

0x03FD Dla usu­wal­ne­go klu­cza nad­rzęd­ne­go nie moż­na utwo­rzyć trwa­łe­go klu­cza pod­rzęd­ne­go.

0x03FE Żąda­nie zmia­ny powia­do­mie­nia jest już koń­czo­ne i infor­ma­cja nie jest zwra­ca­na do bufo­ra wywo­łu­ją­ce­go. Wywo­łu­ją­cy musi teraz prze­li­czyć pli­ki, aby zna­leźć zmia­ny.

0x041B Sygnał kon­tro­l­ny Stop został wysła­ny do usłu­gi, od któ­rej inne dzia­ła­ją­ce usłu­gi są zależ­ne.

0x041C Żąda­ny sygnał ste­ru­ją­cy jest nie­wła­ści­wy dla tej usłu­gi

0x041D Usłu­ga nie odpo­wia­da na sygnał star­tu lub sygnał ste­ru­ją­cy w spo­sób zgod­ny cza­so­wo.

0x041E Utwo­rze­nie wąt­ku dla tej usłu­gi było nie­moż­li­we.

0x041F Baza danych usłu­gi jest zablo­ko­wa­na.

0x0420 Reali­za­cja usłu­gi jest w toku.

0x0421 Nazwa kon­ta jest nie­pra­wi­dło­wa lub nie ist­nie­je.

0x0422 Okre­ślo­na usłu­ga jest wyłą­czo­na i nie może być uru­cho­mio­na.

0x0423 Okre­ślo­no cyklicz­ną zależ­ność usłu­gi.

0x0424 Okre­ślo­na usłu­ga nie ist­nie­je jako zain­sta­lo­wa­na usłu­ga.

0x0425 Usłu­ga nie może teraz zaak­cep­to­wać komu­ni­ka­tów ste­ru­ją­cych.

0x0426 Usłu­ga nie zosta­ła uru­cho­mio­na.

0x0427 Pro­ces usłu­gi nie mógł być połą­czo­ny z kon­tro­le­rem usłu­gi.

0x0428 W usłu­dze wystą­pił wyją­tek pod­czas obsłu­gi żąda­nia sygna­łu ste­ro­wa­nia.

0x0429 Okre­ślo­na baza danych nie ist­nie­je.

0x042A Usłu­ga zwró­ci­ła spe­cy­ficz­ny kod błę­du.

0x042B Pro­ces zakoń­czył się nie­ocze­ki­wa­nie.

0x042C Nie uda­ło się uru­cho­mie­nie usłu­gi zależ­no­ści lub gru­py.

0x042D Usłu­ga nie zosta­ła uru­cho­mio­na z powo­du nie­uda­ne­go logo­wa­nia.

0x042E Po uru­cho­mie­niu usłu­ga ule­gła zawie­sze­niu w sta­nie star­to­wym.

0x042F Okre­ślo­na blo­ka­da bazy danych usłu­gi jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x0430 Okre­ślo­na usłu­ga zosta­ła zazna­czo­na do usu­nię­cia.

0x0431 Okre­ślo­na usłu­ga już ist­nie­je.

0x0432 Sys­tem dzia­ła obec­nie w ostat­niej-zna­nej-dobrej kon­fi­gu­ra­cji.

0x0433 Usłu­ga zależ­no­ści nie ist­nie­je lub zosta­ła zazna­czo­na do usu­nię­cia.

0x0434 Bie­żą­ce uru­cho­mie­nie zosta­ło już zaak­cep­to­wa­ne do uży­cia jako ostat­ni-zna­ny-dobry zestaw ste­ru­ją­cy.

0x0435 Od cza­su ostat­nie­go uru­cho­mie­nia kom­pu­te­ra nie było prób uru­cho­mie­nia usłu­gi.

0x0436 Nazwa jest już w uży­ciu jako nazwa usłu­gi lub nazwa usłu­gi wyświe­tla­nia.

0x044C Został osią­gnię­ty fizycz­ny koniec taśmy.

0x044D Osią­gnię­ty został znacz­nik pli­ku na taśmie.

0x044E Napo­tka­no począ­tek taśmy lub par­ty­cji.

0x044F Taśma — osią­gnię­ty został koniec zesta­wu pli­ków.

0x0450 Na taśmie brak wię­cej danych.

0x0451 Taśma nie mogła być pod­da­na par­ty­cji.

0x0452 W trak­cie uzy­ski­wa­nia dostę­pu do nowej taśmy w par­ty­cji o wie­lu wolu­mi­nach, bie­żą­cy roz­miar blo­ku jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x0453 Pod­czas łado­wa­nia taśmy nie mogła być odna­le­zio­na infor­ma­cja o par­ty­cji taśmy.

0x0454 Zablo­ko­wa­nie mecha­ni­zmu wyrzu­to­we­go nośni­ka jest nie­moż­li­we.

0x0455 Usu­nię­cie z pamię­ci nośni­ka jest nie­moż­li­we.

0x0456 Nośnik w napę­dzie mógł się zmie­nić.

0x0457 Magi­stra­la We-Wy nie zosta­ła przy­wró­co­na do pier­wot­ne­go sta­nu.

0x0458 Brak nośni­ka w napę­dzie.

0x0459 Nie ist­nie­je odwzo­ro­wa­nie dla zna­ku Uni­co­de w doce­lo­wej wie­lo­baj­to­wej stro­nie kodo­wej.

0x045A Pro­ce­du­ra ini­cja­li­za­cji biblio­te­ki dołą­cza­nej dyna­micz­nie (DLL) nie powio­dła się.

0x045B Pro­ces zamknię­cia sys­te­mu jest w toku.

0x045C Prze­rwa­nie pro­ce­su zamknię­cia sys­te­mu jest nie­moż­li­we ponie­waż taki pro­ces nie jest w toku.

0x045D Żąda­nie nie mogło być wyko­na­ne z powo­du błę­du urzą­dze­nia We-Wy.

0x045E Żad­ne urzą­dze­nie sze­re­go­we nie zosta­ło pomyśl­nie zaini­cja­li­zo­wa­ne. Pro­gram obsłu­gi sze­re­go­wej zosta­nie usu­nię­ty z pamię­ci.

0x045F Nie­moż­li­we jest otwar­cie urzą­dze­nia, któ­re współ­użyt­ko­wa­ło prze­rwa­nie (IRQ) z inny­mi urzą­dze­nia­mi. Co naj­mniej jed­no inne urzą­dze­nie uży­wa­ją­ce tego IRQ zosta­ło już otwar­te.

0x0460 Ope­ra­cja sze­re­go­we­go We-Wy zosta­ła zakoń­czo­na przez inny zapis do por­tu sze­re­go­we­go. (Licz­nik IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER osią­gnął zero.)

0x0461 Ope­ra­cja sze­re­go­we­go We-Wy zosta­ła zakoń­czo­na z powo­du prze­kro­cze­nia limi­tu cza­su. (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie osią­gnął war­to­ści zero.)

0x0462 Na dys­kiet­ce nie zna­le­zio­no znacz­ni­ka nume­ru ID adre­su.

0x0463 Nie­zgod­ność mię­dzy polem nume­ru ID sek­to­ra dys­kiet­ki i adre­sem ścież­ki kon­tro­le­ra sta­cji dys­ków ela­stycz­nych.

0x0464 Kon­tro­ler sta­cji dys­ków zgło­sił błąd, któ­ry nie został roz­po­zna­ny przez ste­row­nik sta­cji dys­ków.

0x0465 Kon­tro­ler sta­cji dys­ków zwró­cił w swych reje­strach nie­zgod­ne wyni­ki.

0x0466 Pod­czas uzy­ski­wa­nia dostę­pu do dys­ku twar­de­go, nie uda­ła się ope­ra­cja reka­li­bra­cji, mimo pona­wia­nia prób.

0x0467 Pod­czas uzy­ski­wa­nia dostę­pu do dys­ku twar­de­go, ope­ra­cja dys­ko­wa nie uda­ła się, mimo pona­wia­nia prób.

0x0468 Pod­czas uzy­ski­wa­nia dostę­pu do dys­ku twar­de­go, nie­zbęd­na była ope­ra­cja rese­to­wa­nia kon­tro­le­ra dys­ku; nawet to nie przy­nio­sło rezul­ta­tu.

0x0469 Napo­tka­no fizycz­ny koniec taśmy.

0x046A Brak pamię­ci ser­we­ra do prze­two­rze­nia tego pole­ce­nia.

0x046B Wykry­ta zosta­ła moż­li­wość wystą­pie­nia sta­nu zaklesz­cze­nia (deadlock).

0x046C Adres bazo­wy okre­ślo­ne­go off­se­tu pli­ku nie ma odpo­wied­nie­go wyrów­na­nia.

0x0474 Pró­ba zmia­ny sta­nu zasi­la­nia sys­te­mu zosta­ła zablo­ko­wa­na przez inną apli­ka­cję lub pro­gram obsłu­gi.

0x0475 Nie uda­ła się pró­ba zmia­ny sta­nu zasi­la­nia sys­te­mu przez sys­te­mo­wy BIOS.

0x047E Okre­ślo­ny pro­gram wyma­ga now­szej wer­sji sys­te­mu Win­dows.

0x047F Okre­ślo­ny pro­gram nie jest pro­gra­mem śro­do­wi­ska Win­dows lub MS-DOS.

0x0480 Uru­cho­mie­nie wię­cej, niż jed­nej instan­cji okre­ślo­ne­go pro­gra­mu jest nie­moż­li­we.

0x0481 Okre­ślo­ny pro­gram został napi­sa­ny dla star­szej wer­sji sys­te­mu Win­dows.

0x0482 Jeden z pli­ków biblio­tek potrzeb­ny do uru­cho­mie­nia tej apli­ka­cji jest uszko­dzo­ny.

0x0483 Z okre­ślo­nym pli­kiem nie sko­ja­rzo­no żad­nej apli­ka­cji.

0x0484 W trak­cie wysy­ła­nia pole­ce­nia do apli­ka­cji wystą­pił błąd.

0x0485 Jeden z pli­ków biblio­tek potrzeb­nych do uru­cho­mie­nia tej apli­ka­cji nie może zostać zna­le­zio­ny.

0x04B0 Okre­ślo­na nazwa urzą­dze­nia jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x04B1 Urzą­dze­nie nie jest obec­nie pod­łą­czo­ne lecz ist­nie­je zapa­mię­ta­ne połą­cze­nie.

0x04B2 Wyko­na­no pró­bę zapa­mię­ta­nia urzą­dze­nia, któ­re zosta­ło już uprzed­nio zapa­mię­ta­ne.

0x04B3 Żaden ser­wis sie­ci nie zaak­cep­to­wał poda­nej ścież­ki sie­cio­wej.

0x04B4 Okre­ślo­na nazwa ser­wi­su sie­ci jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x04B5 Otwar­cie pro­fi­lu połą­cze­nia sie­cio­we­go jest nie­moż­li­we.

0x04B6 Pro­fil połą­cze­nia sie­cio­we­go jest uszko­dzo­ny.

0x04B7 Nie moż­na zli­czać obiek­tu nie będą­ce­go kon­te­ne­rem.

0x04B8 Wystą­pił błąd roz­sze­rzo­ny.

0x04B9 For­mat okre­ślo­nej nazwy gru­py jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04BA For­mat okre­ślo­nej nazwy kom­pu­te­ra jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04BB For­mat okre­ślo­nej nazwy zda­rze­nia jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04BC For­mat okre­ślo­nej nazwy dome­ny jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04BD For­mat okre­ślo­nej nazwy usłu­gi jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04BE For­mat okre­ślo­nej nazwy sie­ci jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04BF For­mat okre­ślo­nej nazwy udzia­łu sie­cio­we­go jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04C0 For­mat okre­ślo­ne­go hasła jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04C1 For­mat okre­ślo­nej nazwy komu­ni­ka­tu jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04C2 For­mat okre­ślo­ne­go miej­sca doce­lo­we­go komu­ni­ka­tu jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x04C3 Poda­ne uwie­rzy­tel­nie­nia koli­du­ją ist­nie­ją­cym zesta­wem uwie­rzy­tel­nień.

0x04C4 Wyko­na­no pró­bę usta­no­wie­nia sesji z ser­we­rem sie­ci lecz jest już zbyt wie­le usta­no­wio­nych sesji dla tego ser­we­ra.

0x04C5 Nazwa dome­ny gru­py robo­czej jest już w uży­ciu przez inny kom­pu­ter w sie­ci.

0x04C6 Brak sie­ci lub nie zosta­ła uru­cho­mio­na.

0x04C7 Ope­ra­cja zosta­ła anu­lo­wa­na przez użyt­kow­ni­ka.

0x04C8 Żąda­na ope­ra­cja nie może być wyko­na­na na pli­ku z otwar­tą sek­cją odwzo­ro­wa­nia użyt­kow­ni­ka.

0x04C9 Zdal­ny sys­tem odrzu­cił połą­cze­nie sie­cio­we.

0x04CA Połą­cze­nie sie­cio­we zosta­ło bez­piecz­nie zamknię­te.

0x04CB Z punk­tem koń­co­wym trans­por­tu sie­cio­we­go jest już sko­ja­rzo­ny adres.

0x04CC Adres nie został jesz­cze sko­ja­rzo­ny z punk­tem koń­co­wym sie­ci.

0x04CD Pró­bo­wa­no wyko­nać ope­ra­cję na nie­ist­nie­ją­cym połą­cze­niu sie­cio­wym.

0x04CE Pró­bo­wa­no wyko­nać nie­pra­wi­dło­wą ope­ra­cję na aktyw­nym połą­cze­niu sie­cio­wym.

0x04CF Zdal­na sieć jest nie­osią­gal­na za pomo­cą trans­por­tu.

0x04D0 Zdal­ny sys­tem jest nie­osią­gal­ny za pomo­cą trans­por­tu.

0x04D1 Zdal­ny sys­tem nie obsłu­gu­je pro­to­ko­łu trans­por­tu.

0x04D2 Nie dzia­ła żad­na usłu­ga w doce­lo­wym punk­cie koń­co­wym sie­ci ani w zdal­nym sys­te­mie.

0x04D3 Żąda­nie zosta­ło prze­rwa­ne.

0x04D4 Połą­cze­nie sie­cio­we zosta­ło prze­rwa­ne przez sys­tem lokal­ny.

0x04D5 Ope­ra­cja nie mogła być pomyśl­nie zakoń­czo­na. Nale­ży powtó­rzyć pró­bę.

0x04D6 Usta­no­wie­nie połą­cze­nia z ser­we­rem jest nie­moż­li­we z powo­du wyczer­pa­nia limi­tu jed­no­cze­snych połą­czeń dla tego kon­ta.

0x04D7 Pró­bo­wa­no zalo­go­wać się w porze dnia nie­do­zwo­lo­nej dla tego kon­ta.

0x04D8 Kon­to nie ma upraw­nień do logo­wa­nia z tej sta­cji.

0x04D9 Adres sie­cio­wy nie mógł być uży­ty do żąda­nej ope­ra­cji.

0x04DA Obsłu­ga jest już zare­je­stro­wa­na.

0x04DB Okre­ślo­na obsłu­ga nie ist­nie­je.

0x04DC Żąda­na ope­ra­cja nie zosta­ła wyko­na­na ponie­waż nie potwier­dzo­no toż­sa­mo­ści użyt­kow­ni­ka.

0x04DD Żąda­na ope­ra­cja nie zosta­ła wyko­na­na ponie­waż użyt­kow­nik nie zalo­go­wał się do sie­ci. Okre­ślo­na usłu­ga nie ist­nie­je.

0x04DE Powrót wyma­ga­ją­cy, aby dzwo­nią­cy kon­ty­nu­ował bie­żą­cą pra­cę.

0x04DF Wyko­na­no pró­bę wyko­na­nia ope­ra­cji ini­cja­li­za­cji gdy ini­cja­li­za­cja zosta­ła już wyko­na­na.

0x04E0 Brak dal­szych urzą­dzeń lokal­nych.

0x0514 Nie wszyst­kie wywo­ły­wa­ne upraw­nie­nia są przy­pi­sa­ne wywo­łu­ją­ce­mu.

0x0515 Nie zosta­ły wyko­na­ne pew­ne odwzo­ro­wa­nia mię­dzy nazwa­mi kont i nume­ra­mi ID zabez­pie­cze­nia.

0x0516 Dla tego kon­ta nie usta­wio­no żad­nych spe­cjal­nych ogra­ni­czeń.

0x0517 Brak klu­cza szy­fro­wa­nia. Został zwró­co­ny dobrze zna­ny klucz szy­fro­wa­nia.

0x0518 Hasło NT jest zbyt zło­żo­ne aby mogło być prze­kształ­co­ne na hasło Mene­dże­ra LAN. Zwró­co­ne hasło Mene­dże­ra LAN jest pustym cią­giem (NULL).

0x0519 Poziom spraw­dza­nia jest nie­zna­ny.

0x051A Wska­zu­je, że dwa pozio­my prze­glą­da­nia są nie­zgod­ne.

0x051B Ten numer ID zabez­pie­cze­nia nie może być przy­pi­sa­ny jako wła­ści­ciel tego obiek­tu.

0x051C Ten numer ID zabez­pie­cze­nia nie może być przy­pi­sa­ny jako gru­pa pod­sta­wo­wa obiek­tu.

0x051D Wyko­na­no pró­bę ope­ra­cji na uoso­bie­niu toke­na przez wątek, któ­ry obec­nie nie uosa­bia klien­ta.

0x051E Wyłą­cze­nie gru­py jest nie­moż­li­we.

0x051F Nie ma obec­nie dostęp­nych ser­we­rów logo­wa­nia do obsłu­gi żąda­nia logo­wa­nia.

0x0520 Okre­ślo­na sesja logo­wa­nia nie ist­nie­je. Być może zosta­ła już zakoń­czo­na.

0x0521 Okre­ślo­ny przy­wi­lej nie ist­nie­je.

0x0522 Klient nie ma wyma­ga­ne­go przy­wi­le­ju.

0x0523 Poda­na nazwa nie jest pra­wi­dło­wo sfor­mu­ło­wa­ną nazwą kon­ta.

0x0524 Okre­ślo­ny użyt­kow­nik już ist­nie­je.

0x0525 Okre­ślo­ny użyt­kow­nik nie ist­nie­je.

0x0526 Okre­ślo­na gru­pa już ist­nie­je.

0x0527 Okre­ślo­na gru­pa nie ist­nie­je.

0x0528 Okre­ślo­ne kon­to użyt­kow­ni­ka jest już człon­kiem okre­ślo­nej gru­py albo okre­ślo­na gru­pa nie może być usu­nię­ta ponie­waż zawie­ra ona człon­ka.

0x0529 Okre­ślo­ne kon­to użyt­kow­ni­ka nie jest człon­kiem okre­ślo­ne­go kon­ta gru­po­we­go.

0x052A Ostat­nie pozo­sta­łe kon­to admi­ni­stra­cyj­ne nie może być wyłą­czo­ne ani usu­nię­te.

0x052B Aktu­ali­za­cja hasła jest nie­moż­li­wa. War­tość poda­na jako bie­żą­ce hasło jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x052C Aktu­ali­za­cja hasła jest nie­moż­li­wa. War­tość poda­na jako nowe hasło zawie­ra war­to­ści nie­do­pusz­czal­ne w hasłach.

0x052D Aktu­ali­za­cja hasła jest nie­moż­li­wa ponie­waż zosta­ła naru­szo­na zasa­da aktu­ali­za­cji hasła.

0x052E Nie­uda­ne logo­wa­nie: nie­zna­na nazwa użyt­kow­ni­ka lub nie­pra­wi­dło­we hasło.

0x052F Nie­uda­ne logo­wa­nie: ogra­ni­cze­nie kon­ta użyt­kow­ni­ka.

0x0530 Nie­uda­ne logo­wa­nie: prze­kro­cze­nie ogra­ni­cze­nia cza­su logo­wa­nia.

0x0531 Nie­uda­ne logo­wa­nie: użyt­kow­nik nie ma zezwo­le­nia na logo­wa­nie się w tym kom­pu­te­rze.

0x0532 Nie­uda­ne logo­wa­nie: okre­ślo­ne hasło kon­ta wyga­sło.

0x0533 Nie­uda­ne logo­wa­nie: kon­to jest obec­nie wyłą­czo­ne.

0x0534 Nie zosta­ło wyko­na­ne odwzo­ro­wa­nie mię­dzy nazwa­mi kont a nume­ra­mi ID zabez­pie­cze­nia.

0x0535 Wystą­pi­ło za dużo rów­no­cze­snych żądań iden­ty­fi­ka­to­rów lokal­nych użyt­kow­ni­ków (LUID).

0x0536 Brak dal­szych iden­ty­fi­ka­to­rów użyt­kow­ni­ków lokal­nych (LUID).

0x0537 Pod­rzęd­na część nume­ru ID zabez­pie­cze­nia jest nie­od­po­wied­nia dla tego szcze­gól­ne­go przy­pad­ku.

0x0538 Struk­tu­ra listy kon­tro­li dostę­pu (ACL) jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x0539 Struk­tu­ra nume­ru ID zabez­pie­cze­nia jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x053A Struk­tu­ra deskryp­to­ra zabez­pie­cze­nia jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x053C Dzie­dzi­czo­na lista kon­tro­li dostę­pu (ACL) lub wpro­wa­dze­nie kon­tro­li dostę­pu (ACE) nie mogło być zbu­do­wa­ne.

0x053D Ser­wer jest obec­nie wyłą­czo­ny.

0x053E Ser­wer jest obec­nie włą­czo­ny.

0x053F Poda­na war­tość była nie­od­po­wied­nia dla iden­ty­fi­ka­to­ra upraw­nień.

0x0540 Brak dostęp­nej pamię­ci do aktu­ali­za­cji infor­ma­cji o zabez­pie­cze­niach.

0x0541 Okre­ślo­ne atry­bu­ty są nie­pra­wi­dło­we lub nie­zgod­ne z atry­bu­ta­mi dla gru­py jako cało­ści.

0x0542 Nie został poda­ny poziom uoso­bie­nia albo poda­ny poziom jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x0543 Otwar­cie toke­na o ano­ni­mo­wym pozio­mie zabez­pie­cze­nia jest nie­moż­li­we.

0x0544 Żąda­na kla­sa infor­ma­cji spraw­dza­nia była nie­pra­wi­dło­wa.

0x0545 Typ toke­na jest nie­od­po­wied­ni dla doko­na­nej pró­by jego uży­cia.

0x0546 Nie­moż­li­we jest wyko­na­nie ope­ra­cji zabez­pie­cze­nia na obiek­cie, któ­ry nie ma przy­pi­sa­ne­go zabez­pie­cze­nia.

0x0547 Wska­zu­je, że nie było kon­tak­tu z ser­we­rem Win­dows NT albo, że obiek­ty w dome­nie były chro­nio­ne tak, że wyszu­ka­nie nie­zbęd­nej infor­ma­cji było nie­moż­li­we.

0x0548 Mene­dżer zabez­pie­cze­nia kont (SAM) lub lokal­ny ser­wer zarzą­dza­nia zabez­pie­cze­niem (LSA) był w nie­pra­wi­dło­wym sta­nie do wyko­na­nia ope­ra­cji zabez­pie­cze­nia.

0x0549 Dome­na była w nie­od­po­wied­nim sta­nie do wyko­na­nia ope­ra­cji zabez­pie­cze­nia.

0x054A Ta ope­ra­cja jest dozwo­lo­na tyl­ko dla pod­sta­wo­we­go kon­tro­le­ra dome­ny.

0x054B Okre­ślo­na dome­na nie ist­nie­je.

0x054C Okre­ślo­na dome­na już ist­nie­je.

0x054D Wyko­na­no pró­bę prze­kro­cze­nia limi­tu licz­by domen na ser­wer.

0x054E Wyko­na­nie żąda­nej ope­ra­cji jest nie­moż­li­we ponie­waż wystą­pi­ła kata­stro­fal­na awa­ria nośni­ka lub uszko­dze­nie struk­tu­ry danych na dys­ku.

0x054F Baza danych zabez­pie­cze­nia kont zawie­ra wewnętrz­ną nie­zgod­ność.

0x0550 Ogól­ne typy dostę­pu były zawar­te w masce dostę­pu, któ­ra powin­na być już odwzo­ro­wa­na na typy nie-ogól­ne.

0x0551 Nie­po­praw­ny for­mat deskryp­to­ra zabez­pie­cze­nia (abso­lut­ny lub auto-rela­tyw­ny).

0x0552 Żąda­na akcja jest ogra­ni­czo­na w uży­ciu tyl­ko przez pro­ce­sy logo­wa­nia. Pro­ces wywo­łu­ją­cy nie został zare­je­stro­wa­ny jako pro­ces logo­wa­nia.

0x0553 Uru­cho­mie­nie nowej sesji logo­wa­nia z nume­rem ID, któ­ry już jest w uży­ciu jest nie­moż­li­we

0x0554 Okre­ślo­ny pakiet potwier­dze­nia toż­sa­mo­ści jest nie­zna­ny.

0x0555 Sesja logo­wa­nia nie jest w sta­nie zgod­nym z żąda­ną ope­ra­cją.

0x0556 Numer ID sesji logo­wa­nia jest już w uży­ciu.

0x0557 Żąda­nie logo­wa­nia zawie­ra­ło nie­pra­wi­dło­wy typ war­to­ści logo­wa­nia.

0x0558 Dopó­ki dane są odczy­ty­wa­ne z nazwa­ne­go poto­ku, nie­moż­li­we jest uoso­bie­nie poprzez ten potok.

0x0559 Stan trans­ak­cji pod­drze­wa reje­stru jest nie­zgod­ny z żąda­ną ope­ra­cją.

0x055A Wykry­to uszko­dze­nie wewnętrz­ne­go zabez­pie­cze­nia bazy danych.

0x055B Wyko­na­nie tej ope­ra­cji na wbu­do­wa­nych kon­tach jest nie­moż­li­we.

0x055C Wyko­na­nie tej ope­ra­cji na tej wbu­do­wa­nej gru­pie spe­cjal­nej jest nie­moż­li­we.

0x055D Wyko­na­nie tej ope­ra­cji na tym wbu­do­wa­nym spe­cjal­nym użyt­kow­ni­ku jest nie­moż­li­we.

0x055E Użyt­kow­nik nie może być usu­nię­ty z gru­py ponie­waż gru­pa jest obec­nie pod­sta­wo­wą gru­pą użyt­kow­ni­ków.

0x055F Token jest już w uży­ciu jako token pod­sta­wo­wy.

0x0560 Okre­ślo­na gru­pa lokal­na nie ist­nie­je.

0x0561 Okre­ślo­na nazwa kon­ta nie jest człon­kiem gru­py lokal­nej.

0x0562 Okre­ślo­na nazwa kon­ta jest już człon­kiem gru­py lokal­nej.

0x0563 Okre­ślo­na gru­pa lokal­na już ist­nie­je.

0x0564 Nie­uda­ne logo­wa­nie: użyt­kow­ni­ko­wi nie przy­zna­no żąda­ne­go typu logo­wa­nia w tym kom­pu­te­rze.

0x0565 Zosta­ła prze­kro­czo­na mak­sy­mal­na licz­ba sekre­tów, któ­re mogą być prze­cho­wy­wa­ne w poje­dyn­czym sys­te­mie.

0x0566 Dłu­gość sekre­tu prze­kra­cza mak­sy­mal­ną dopusz­czal­ną war­tość.

0x0567 Baza danych lokal­ne­go zabez­pie­cze­nia zawie­ra wewnętrz­ną nie­zgod­ność.

0x0568 Pod­czas pró­by logo­wa­nia kon­tekst zabez­pie­cze­nia użyt­kow­ni­ka zaku­mu­lo­wał za dużo nume­rów ID zabez­pie­cze­nia.

0x0569 Nie­uda­ne logo­wa­nie: użyt­kow­ni­ko­wi nie przy­zna­no żąda­ne­go typu logo­wa­nia w tym kom­pu­te­rze.

0x056A Do zmia­ny hasła użyt­kow­ni­ka koniecz­ne jest krzy­żo­wo zaszy­fro­wa­ne hasło.

0x056B Doda­nie do gru­py lokal­nej nowe­go człon­ka nie było moż­li­we, ponie­waż ten czło­nek nie ist­nie­je.

0x056C Doda­nie do gru­py lokal­nej nowe­go człon­ka nie było moż­li­we, ponie­waż ten czło­nek ma zły typ kon­ta.

0x056D Okre­ślo­no za dużo nume­rów ID zabez­pie­cze­nia.

0x056E Do zmia­ny tego hasła użyt­kow­ni­ka koniecz­ne jest krzy­żo­wo zaszy­fro­wa­ne hasło.

0x056F Wska­zu­je, że ACL nie zawie­ra moż­li­wych do dzie­dzi­cze­nia ele­men­tów

0x0570 Plik lub kata­log jest uszko­dzo­ny i nie­czy­tel­ny.

0x0571 Struk­tu­ra dys­ku jest uszko­dzo­na i nie­czy­tel­na.

0x0572 Brak klu­cza sesji użyt­kow­ni­ka dla okre­ślo­nej sesji logo­wa­nia.

0x0573 Usłu­ga, do któ­rej pró­bu­jesz dostę­pu, ma licen­cję tyl­ko na okre­ślo­ną licz­bę połą­czeń. Nie moż­na zwięk­szyć licz­by połą­czeń, gdyż ist­nie­je już tyle połą­czeń, ile usłu­ga może zaak­cep­to­wać.

0x0578 Nie­pra­wi­dło­we doj­ście okna.

0x0579 Nie­pra­wi­dło­we doj­ście menu.

0x057A Nie­pra­wi­dło­we doj­ście kur­so­ra.

0x057B Nie­pra­wi­dło­we doj­ście tabe­li przy­śpie­sza­cza.

0x057C Nie­pra­wi­dło­we doj­ście mecha­ni­zmu prze­chwy­ty­wa­nia.

0x057D Nie­pra­wi­dło­we doj­ście do struk­tu­ry wie­lo­ok­no­wej.

0x057E Utwo­rze­nie okna pod­rzęd­ne­go naj­wyż­sze­go pozio­mu jest nie­moż­li­we.

0x057F Zna­le­zie­nie okna kla­sy okna jest nie­moż­li­we.

0x0580 Nie­pra­wi­dło­we okno, nale­ży ono do inne­go wąt­ku.

0x0581 Kla­wisz przy­śpie­sza­ją­cy jest już zare­je­stro­wa­ny.

0x0582 Kla­sa już ist­nie­je.

0x0583 Kla­sa nie ist­nie­je.

0x0584 Kla­sa ma wciąż otwar­te okna.

0x0585 Nie­pra­wi­dło­wy indeks.

0x0586 Nie­pra­wi­dło­we doj­ście iko­ny.

0x0587 Uży­wa­ne są sło­wa pry­wat­ne­go okna DIALOG.

0x0588 Iden­ty­fi­ka­tor pola listy nie został zna­le­zio­ny.

0x0589 Nie zna­le­zio­no sym­bo­li wie­lo­znacz­nych.

0x058A Wątek nie ma otwar­te­go Schow­ka.

0x058B Kla­wisz przy­śpie­sza­ją­cy nie jest zare­je­stro­wa­ny.

0x058C Okno nie jest pra­wi­dło­wym oknem dia­lo­gu.

0x058D Numer ID ele­men­tu ste­ru­ją­ce­go nie został zna­le­zio­ny.

0x058E Nie­pra­wi­dło­wy komu­ni­kat do pola kom­bi ponie­waż nie ma ono edy­cyj­ne­go ele­men­tu ste­ru­ją­ce­go.

0x058F Okno nie jest polem kom­bi.

0x0590 Wyso­kość musi być mniej­sza niż 256.

0x0591 Nie­pra­wi­dło­we doj­ście kon­tek­stu urzą­dze­nia (DC).

0x0592 Nie­pra­wi­dło­wy typ pro­ce­du­ry haka.

0x0593 Nie­pra­wi­dło­wa pro­ce­du­ra haka.

0x0594 Usta­wie­nie nie-lokal­ne­go haka bez doj­ścia modu­łu jest nie­moż­li­we.

0x0595 Ta pro­ce­du­ra haka może być usta­wio­na tyl­ko glo­bal­nie.

0x0596 Pro­ce­du­ra haka dzien­ni­ka jest już zain­sta­lo­wa­na.

0x0597 Pro­ce­du­ra haka nie jest zain­sta­lo­wa­na.

0x0598 Nie­pra­wi­dło­wy komu­ni­kat dla pola listy z poje­dyn­czym wybo­rem.

0x0599 Pole­ce­nie LB_SETCOUNT prze­sła­ne do pola listy non-lazy.

0x059A To pole listy nie obsłu­gu­je zna­ków tabu­la­cji.

0x059B Znisz­cze­nie obiek­tu utwo­rzo­ne­go przez inny wątek jest nie­moż­li­we.

0x059C Okna pod­rzęd­ne nie mogą mieć menu.

0x059D Okno nie ma menu sys­te­mo­we­go.

0x059E Nie­pra­wi­dło­wy styl okna komu­ni­ka­tu.

0x059F Nie­pra­wi­dło­wy para­metr sys­te­mo­wy (SPI_*).

0x05A0 Ekran jest już zablo­ko­wa­ny.

0x05A1 Wszyst­kie doj­ścia okien w struk­tu­rze o wie­lu pozy­cjach okien muszą mieć to samo okno nad­rzęd­ne.

0x05A2 Okno nie jest oknem pod­rzęd­nym.

0x05A3 Nie­pra­wi­dło­we pole­ce­nie GW_*.

0x05A4 Nie­pra­wi­dło­wy iden­ty­fi­ka­tor wąt­ku.

0x05A5 Prze­twa­rza­nie komu­ni­ka­tu z okna, któ­re nie jest oknem inter­fej­su wie­lo­krot­ne­go doku­men­tu (MDI) jest nie­moż­li­we.

0x05A6 Menu wyska­ku­ją­ce jest już aktyw­ne.

0x05A7 Okno nie ma pasków prze­wi­ja­nia.

0x05A8 Zakres paska prze­wi­ja­nia nie może być więk­szy niż 0x7FFF.

0x05A9 Poka­za­nie lub usu­nię­cie okna okre­ślo­ną meto­dą jest nie­moż­li­we.

0x05AA Brak zaso­bów sys­te­mu do zakoń­cze­nia żąda­nej usłu­gi.

0x05AB Brak zaso­bów sys­te­mu do zakoń­cze­nia żąda­nej usłu­gi.

0x05AC Brak zaso­bów sys­te­mu do zakoń­cze­nia żąda­nej usłu­gi.

0x05AD Brak zaso­bów do zakoń­cze­nia żąda­nej usłu­gi.

0x05AE Brak zaso­bów do zakoń­cze­nia żąda­nej usłu­gi.

0x05AF Plik stro­ni­co­wa­nia jest za mały do zakoń­cze­nia tej ope­ra­cji.

0x05B0 Nie odna­le­zio­no ele­men­tu menu.

0x05DC Plik reje­stru zda­rzeń jest uszko­dzo­ny.

0x05DD Obsłu­ga reje­stro­wa­nia zda­rzeń nie mogła być uru­cho­mio­na ponie­waż było nie­moż­li­we otwar­cie reje­stru zda­rzeń.

0x05DE Plik reje­stru zda­rzeń jest peł­ny.

0x05DF Plik reje­stru zda­rzeń zmie­nił się mię­dzy odczy­ta­mi.

0x06A4 Powią­za­nie cią­gu jest nie­pra­wi­dło­we.

0x06A5 Doj­ście powią­za­nia jest nie­pra­wi­dło­we­go typu.

0x06A6 Doj­ście powią­za­nia jest nie­pra­wi­dło­we.

0x06A7 Sekwen­cja pro­to­ko­łu RPC nie jest obsłu­gi­wa­na.

0x06A8 Sekwen­cja pro­to­ko­łu RPC jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x06A9 Uni­wer­sal­ny, uni­ka­to­wy iden­ty­fi­ka­tor cią­gu (UUID) jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x06AA For­mat punk­tu koń­co­we­go jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x06AB Adres sie­cio­wy jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x06AC Nie zna­le­zio­no punk­tu koń­co­we­go.

0x06AD War­tość dopusz­czal­ne­go cza­su jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x06AE Uni­wer­sal­ny, uni­ka­to­wy iden­ty­fi­ka­tor obiek­tu (UUID) nie został zna­le­zio­ny.

0x06AF Uni­wer­sal­ny, uni­ka­to­wy iden­ty­fi­ka­tor obiek­tu (UUID) został już zare­je­stro­wa­ny.

0x06B0 Typ uni­wer­sal­ne­go, uni­ka­to­we­go iden­ty­fi­ka­to­ra (UUID) został już zare­je­stro­wa­ny.

0x06B1 Ser­wer RPC już ocze­ku­je wywo­ła­nia.

0x06B2 Nie zare­je­stro­wa­no żad­nych sekwen­cji pro­to­ko­łu.

0x06B3 Ser­wer RPC nie ocze­ku­je wywo­ła­nia.

0x06B4 Typ mene­dże­ra jest nie­zna­ny.

0x06B5 Inter­fejs jest nie­zna­ny.

0x06B6 Brak powią­zań.

0x06B7 Nie ma sekwen­cji pro­to­ko­łów.

0x06B8 Utwo­rze­nie punk­tu koń­co­we­go jest nie­moż­li­we.

0x06B9 Do wyko­na­nia tej ope­ra­cji jest dostęp­nych za mało zaso­bów.

0x06BA Ser­wer RPC jest nie­do­stęp­ny.

0x06BB Ser­wer RPC jest zbyt zaję­ty, aby wyko­nać tę ope­ra­cję.

0x06BC Opcje sie­cio­we są nie­pra­wi­dło­we.

0x06BD W tym wąt­ku nie ma aktyw­ne­go wywo­ła­nia zdal­nej pro­ce­du­ry.

0x06BE Zdal­ne wywo­ła­nie pro­ce­du­ry nie uda­ło się.

0x06BF Zdal­ne wywo­ła­nie pro­ce­du­ry nie uda­ło się i nie zosta­ło wyko­na­ne.

0x06C0 Wystą­pił błąd pro­to­ko­łu zdal­ne­go wywo­ła­nia pro­ce­du­ry (RPC).

0x06C2 Skład­nia trans­fe­ru nie jest obsłu­gi­wa­na przez ser­wer RPC.

0x06C4 Typ uni­wer­sal­ne­go, uni­ka­to­we­go iden­ty­fi­ka­to­ra (UUID) nie jest obsłu­gi­wa­ny.

0x06C5 Ety­kiet­ka jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x06C6 Gra­ni­ce tabli­cy są nie­pra­wi­dło­we.

0x06C7 Powią­za­nie nie zawie­ra nazwy wpro­wa­dza­nia.

0x06C8 Skład­nia nazwy jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x06C9 Skład­nia nazwy nie jest obsłu­gi­wa­na.

0x06CB Brak dostęp­nych adre­sów sie­cio­wych do utwo­rze­nia uni­wer­sal­ne­go uni­ka­to­we­go iden­ty­fi­ka­to­ra (UUID).

0x06CC Punkt koń­co­wy jest dupli­ka­tem.

0x06CD Typ lega­li­za­cji jest nie­zna­ny.

0x06CE Mak­sy­mal­na licz­ba wywo­łań jest za mała.

0x06CF Ciąg jest za dłu­gi.

0x06D0 Sekwen­cja pro­to­ko­łu RPC nie zosta­ła zna­le­zio­na.

0x06D1 Numer pro­ce­du­ry jest poza zakre­sem.

0x06D2 Powią­za­nie nie zawie­ra żad­nych infor­ma­cji lega­li­za­cji.

0x06D3 Usłu­ga spraw­dza­nia toż­sa­mo­ści jest nie­zna­na.

0x06D4 Poziom spraw­dza­nia toż­sa­mo­ści jest nie­zna­ny.

0x06D5 Kon­tekst zabez­pie­cze­nia jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x06D6 Usłu­ga auto­ry­za­cji jest nie­zna­na.

0x06D7 Wpro­wa­dzo­na infor­ma­cja jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x06D8 Punkt koń­co­wy ser­we­ra nie może wyko­nać ope­ra­cji.

0x06D9 Nie ma wię­cej dostęp­nych punk­tów koń­co­wych z pro­gra­mu odwzo­ro­wa­nia punk­tów koń­co­wych.

0x06DA Żad­ne inter­fej­sy nie zosta­ły wyeks­por­to­wa­ne.

0x06DB Nazwa wpro­wa­dzo­nej infor­ma­cji jest nie­kom­plet­na.

0x06DC Opcja wer­sji jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x06DD Nie ma wię­cej człon­ków.

0x06DE Nie ma nic do cof­nię­cia eks­por­to­wa­nia.

0x06DF Inter­fejs nie został zna­le­zio­ny.

0x06E0 Wpro­wa­dzo­na infor­ma­cja już ist­nie­je.

0x06E1 Wpro­wa­dzo­na infor­ma­cja nie zosta­ła zna­le­zio­na.

0x06E2 Obsłu­ga nazw jest nie­do­stęp­na.

0x06E3 Rodzi­na adre­sów sie­cio­wych jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x06E4 Żąda­na ope­ra­cja nie jest obsłu­gi­wa­na.

0x06E5 Nie jest dostęp­ny kon­tekst zabez­pie­cze­nia umoż­li­wia­ją­cy uoso­bie­nie.

0x06E6 Wystą­pił błąd wewnętrz­ny w pro­ce­du­rze zdal­ne­go wywo­ła­nia (RPC).

0x06E7 Ser­wer RPC pró­bo­wał wyko­nać dzie­le­nie licz­by cał­ko­wi­tej przez zero.

0x06E8 W ser­we­rze RPC wystą­pił błąd adre­so­wa­nia.

0x06E9 Ope­ra­cja zmien­no­prze­cin­ko­wa ser­we­ra RPC spo­wo­do­wa­ła dzie­le­nie przez zero.

0x06EA Nie­do­miar (under­flow) zmien­no­prze­cin­ko­wy wystą­pił w ser­we­rze RPC.

0x06EB Nad­miar (over­flow) zmien­no­prze­cin­ko­wy wystą­pił na ser­we­rze RPC.

0x06EC Lista ser­we­rów RPC dostęp­nych do powią­za­nia auto­dojść zosta­ła wyczer­pa­na.

0x06ED Otwar­cie pli­ku tabli­cy trans­la­cji zna­ków jest nie­moż­li­we.

0x06EE Plik zawie­ra­ją­cy tabli­cę trans­la­cji zna­ków ma mniej niż 512 baj­tów.

0x06EF Doj­ście z zero­wym kon­tek­stem (null con­text han­dle) zosta­ło prze­ka­za­ne od klien­ta do hosta w cza­sie zdal­ne­go wywo­ła­nia pro­ce­du­ry.

0x06F1 Doj­ście kon­tek­stu zmie­ni­ło się pod­czas pro­ce­du­ry zdal­ne­go wywo­ła­nia.

0x06F2 Doj­ścia powią­za­nia prze­ka­za­ne do zdal­ne­go wywo­ła­nia pro­ce­du­ry nie odpo­wia­da­ją sobie.

0x06F3 Pro­ce­du­ra wej­ścia nie może uzy­skać doj­ścia do zdal­ne­go wywo­ła­nia pro­ce­du­ry.

0x06F4 Wskaź­nik zero­we­go odwo­ła­nia (null refe­ren­ce poin­ter) został prze­ka­za­ny do pro­ce­du­ry wej­ścia.

0x06F5 War­tość zli­czo­na jest poza zakre­sem.

0x06F6 Licz­ba baj­tów jest za mała.

0x06F7 Pro­ce­du­ra wej­ścia ode­bra­ła błęd­ne dane.

0x06F8 Poda­ny bufor użyt­kow­ni­ka jest nie­od­po­wied­ni dla żąda­nej ope­ra­cji.

0x06F9 Nie roz­po­zna­ny nośnik dys­ku. Może być nie sfor­ma­to­wa­ny.

0x06FA Sta­cja robo­cza nie ma sekre­tu powier­ni­cze­go.

0x06FB Baza danych SAM w ser­we­rze Win­dows NT nie ma kon­ta kom­pu­te­ro­we­go dla związ­ku powier­ni­cze­go tej sta­cji robo­czej.

0x06FC Nie uda­ły się powier­ni­cze rela­cje mię­dzy dome­ną pod­sta­wo­wą a dome­ną pod­rzęd­ną.

0x06FD Nie uda­ły się powier­ni­cze rela­cje mię­dzy tą sta­cją robo­czą a dome­ną pod­sta­wo­wą.

0x06FE Logo­wa­nie w sie­ci nie uda­ło się.

0x06FF Zdal­ne wywo­ła­nie pro­ce­du­ry jest już w toku dla tego wąt­ku.

0x0700 Wyko­na­no pró­bę zalo­go­wa­nia lecz sie­cio­wa usłu­ga logo­wa­nia nie zosta­ła uru­cho­mio­na.

0x0701 Kon­to użyt­kow­ni­ka wyga­sło.

0x0702 Pro­gram prze­adre­so­wu­ją­cy jest w uży­ciu i nie może być usu­nię­ty z pamię­ci.

0x0703 Okre­ślo­ny ste­row­nik dru­kar­ki jest już zain­sta­lo­wa­ny.

0x0704 Okre­ślo­ny port jest nie­zna­ny.

0x0705 Ste­row­ni­ki dru­kar­ki jest nie­zna­ny.

0x0706 Pro­ce­sor wydru­ku jest nie­zna­ny.

0x0707 Okre­ślo­ny plik roz­dzie­la­ją­cy jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x0708 Okre­ślo­ny prio­ry­tet jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x0709 Nazwa dru­kar­ki jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x070A Dru­kar­ka już ist­nie­je.

0x070B Pole­ce­nie dru­kar­ki jest nie­pra­wi­dło­we.

0x070C Okre­ślo­ny typ danych jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x070D Okre­ślo­ne śro­do­wi­sko jest nie­pra­wi­dło­we.

0x070E Nie ma wię­cej powią­zań.

0x070F Uży­te kon­to jest mię­dzy­do­me­no­wym kon­tem powier­ni­czym. Aby uzy­skać dostęp do tego ser­we­ra użyj glo­bal­ne­go lub lokal­ne­go kon­ta użyt­kow­ni­ka.

0x0710 Uży­te kon­to jest kon­tem kom­pu­te­ra. Aby uzy­skać dostęp do tego ser­we­ra użyj glo­bal­ne­go lub lokal­ne­go kon­ta użyt­kow­ni­ka.

0x0711 Uży­te kon­to jest kon­tem powier­ni­czym ser­we­ra. Aby uzy­skać dostęp do tego ser­we­ra użyj glo­bal­ne­go lub lokal­ne­go kon­ta użyt­kow­ni­ka.

0x0712 Nazwa lub numer ID (SID) okre­ślo­nej dome­ny jest nie­zgod­ny z infor­ma­cją powier­ni­czą dla tej dome­ny.

0x0713 Ser­wer jest w uży­ciu i nie może być usu­nię­ty z pamię­ci.

0x0714 Okre­ślo­ny plik obra­zu nie zawie­rał sek­cji zaso­bów.

0x0715 Okre­ślo­ny typ zaso­bu nie może być zna­le­zio­ny w pli­ku obra­zu.

0x0716 Okre­ślo­na nazwa zaso­bu nie może być zna­le­zio­na w pli­ku obra­zu.

0x0717 Okre­ślo­ny numer ID języ­ka zaso­bu nie może być zna­le­zio­ny w pli­ku obra­zu.

0x0718 Brak wystar­cza­ją­cej ilo­ści zna­ków cudzy­sło­wu do prze­two­rze­nia tego pole­ce­nia.

0x0719 Żad­ne inter­fej­sy nie zosta­ły zare­je­stro­wa­ne.

0x071A Ser­wer został zmie­nio­ny pod­czas prze­twa­rza­nia tego wywo­ła­nia.

0x071B Doj­ście powią­za­nia nie zawie­ra wszyst­kich wyma­ga­nych infor­ma­cji.

0x071C Awa­ria komu­ni­ka­cji.

0x071D Żąda­ny poziom spraw­dza­nia toż­sa­mo­ści nie jest obsłu­gi­wa­ny.

0x071E Nie zare­je­stro­wa­no nazwy głów­nej.

0x071F Okre­ślo­ny błąd nie jest pra­wi­dło­wym kodem błę­du pro­to­ko­łu zdal­ne­go wywo­ła­nia pro­ce­du­ry (RPC).

0x0720 Alo­ko­wa­no w sys­te­mie UUID, któ­re jest pra­wi­dło­we tyl­ko w tym kom­pu­te­rze.

0x0721 Wystą­pił błąd spe­cy­ficz­ny dla pakie­tu zabez­pie­czeń.

0x0722 Wątek nie został anu­lo­wa­ny.

0x0723 Nie­pra­wi­dło­wa ope­ra­cja na doj­ściu kodowania/dekodowania.

0x0724 Nie­zgod­na wer­sja pakie­tu sze­re­gu­ją­ce­go (seria­li­zing).

0x0725 Nie­zgod­na wer­sja pro­ce­du­ry wej­ścia RPC.

0x076A Czło­nek gru­py nie został zna­le­zio­ny.

0x076B Utwo­rze­nie bazy danych odwzo­ro­wa­nia punk­tu koń­co­we­go było nie­moż­li­we.

0x076C Uni­wer­sal­ny, uni­ka­to­wy iden­ty­fi­ka­tor obiek­tu (UUID) jest zero­wym UUID.

0x076D Okre­ślo­ny czas jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x076E Okre­ślo­na nazwa for­mu­la­rza jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x076F Okre­ślo­ny roz­miar for­mu­la­rza jest nie­pra­wi­dło­wy

0x0770 Okre­ślo­ne doj­ście dru­kar­ki już ocze­ku­je

0x0771 Okre­ślo­na dru­kar­ka zosta­ła usu­nię­ta

0x0772 Stan dru­kar­ki jest nie­pra­wi­dło­wy

0x0773 Użyt­kow­nik musi zmie­nić hasło przed swo­im pierw­szym logo­wa­niem.

0x0774 Zna­le­zie­nie kon­tro­le­ra tej dome­ny było nie­moż­li­we.

0x0775 Wywo­ły­wa­ne kon­to jest obec­nie zablo­ko­wa­ne i zalo­go­wa­nie się na nim jest nie­moż­li­we.

0x07D0 For­mat pik­se­la jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x07D1 Okre­ślo­ny pro­gram obsłu­gi jest nie­pra­wi­dło­wy.

0x07D2 Styl okna lub kla­sa atry­bu­tów jest nie­od­po­wied­nia dla tej ope­ra­cji.

0x07D3 Żąda­na ope­ra­cja meta­pli­ku nie jest obsłu­gi­wa­na.

0x07D4 Żąda­na ope­ra­cja trans­for­ma­cji nie jest obsłu­gi­wa­na.

0x07D5 Żąda­na ope­ra­cja clip­ping nie jest obsłu­gi­wa­na.

0x089A Okre­ślo­na nazwa użyt­kow­ni­ka jest nie­pra­wi­dło­wa.

0x08CA To połą­cze­nie sie­cio­we nie ist­nie­je.

0x0961 To połą­cze­nie sie­cio­we ma otwar­te pli­ki lub aktyw­ne żąda­nia.

0x0962 Aktyw­ne połą­cze­nia wciąż ist­nie­ją.

0x0964 Urzą­dze­nie jest w uży­ciu przez aktyw­ny pro­ces i nie może być odłą­czo­ne.

0x0B­B8 Okre­ślo­ny moni­tor wydru­ku jest nie­zna­ny.

0x0B­B9 Okre­ślo­ny pro­gram obsłu­gi dru­kar­ki jest obec­nie w uży­ciu.

0x0B­BA Plik bufo­ro­wy nie został zna­le­zio­ny.

0x0BBB Wywo­ła­nie Start­Doc­Prin­ter nie zosta­ło wysła­ne.

0x0BBC Wywo­ła­nie AddJob nie zosta­ło wysła­ne.

0x0BBD Okre­ślo­ny pro­ce­sor wydru­ku jest już zain­sta­lo­wa­ny.

0x0B­BE Okre­ślo­ny moni­tor wydru­ku jest już zain­sta­lo­wa­ny.

0x0FA0 WINS napo­tkał na błąd pod­czas prze­twa­rza­nia pole­ce­nia.

0x0FA1 Lokal­ny WINS nie może być usu­nię­ty.

0x0FA2 Nie udał się import z pli­ku.

0x0FA3 Wyko­na­nie kopii zapa­so­wej nie uda­ło się. Czy poprzed­nio była wyko­ny­wa­na peł­na kopia?

0x0FA4 Kopia zapa­so­wa nie uda­ła się. Sprawdź kata­log, do któ­re­go jest wyko­ny­wa­na kopia zapa­so­wa bazy danych.

0x0FA5 Nazwa nie ist­nie­je w bazie danych WINS.

0x0FA6 Repli­ko­wa­nie z nie skon­fi­gu­ro­wa­nym part­ne­rem jest nie­do­zwo­lo­ne.

0x17E6 Lista ser­we­rów dla tej gru­py robo­czej jest obec­nie nie­do­stęp­na.

Wygląd BSOD-u

Oprócz kodów błę­dów z listy powy­żej, czę­sto poja­wia­ją się komu­ni­ka­ty o błę­dach w VxD — ozna­cza­ją one błąd w pli­ku ste­row­ni­ka urzą­dze­nia wir­tu­al­ne­go. Jeże­li błąd ten czę­sto się poja­wia, może­my spró­bo­wać dojść do wadli­we­go pli­ku i wymie­nić go na now­szy. Odszu­kać rze­czo­ny plik jest sto­sun­ko­wo łatwo — jeśli zoba­czy­my jakiś tekst po tre­ści VXD, spi­su­je­my go. Przy­kła­do­wo, gdy nie­bie­ski ekran komu­ni­ku­je o błę­dzie w pli­ku pppmac.vxd, odpa­la­my wyszu­ki­war­kę pli­ków i wpi­su­je­my “pppmac.vxd”. Już po chwi­li plik zosta­je odna­le­zio­ny. Następ­nie może­my popro­sić jakie­goś zna­jo­me­go o udo­stęp­nie­nie nam tego pli­ku (np. na dys­kiet­ce), byśmy mogli go pod­mie­nić. Jeśli wysko­czy monit, że nie moż­na pod­mie­nić pli­ku, ponie­waż jest on uży­wa­ny przez sys­tem Win­dows, nale­ży zre­star­to­wać sys­tem i uru­cho­mić w try­bie DOS lub w Try­bie awa­ryj­nym, w zależ­no­ści od wer­sji sys­te­mu. Dopie­ro tam będzie moż­na nad­pi­sać nowy plik. Sytu­acja będzie skom­pli­ko­wa­na w przy­pad­ku użyt­kow­ni­ków Win­dows XP, któ­ry DOS’a nie ma, jed­nak moż­na uru­cho­mić sys­tem z dys­kiet­ki lub płyt­ki bootu­ją­cej.

Gdy na ekra­nie ujrzy­my nie­bie­ski ekran, zazwy­czaj mamy dwie moż­li­wo­ści: albo kon­ty­nu­ować pra­cę poprzez naci­śnie­cie kla­wi­sza enter (zazwy­czaj nie­ste­ty nie dzia­ła), albo reset kom­pu­te­ra poprzez naci­snię­cie trzech magicz­nych kla­wi­szy (ctrl+alt+delete). Zazwy­czaj w przy­pad­ku nie­bie­skich ekra­nów decy­zja o kon­ty­nu­owa­niu pra­cy koń­czy się hard rese­tem (kolej­ny, tym razem jeden magicz­ny przy­cisk na obu­do­wie kom­pu­te­ra).

Niebieski ekran wyświetla szereg informacji dotyczących usterki. Najważniejsze z nich to (począwszy od góry ekranu):

Sym­bo­licz­na nazwa błę­du.

Jest to komu­ni­kat, jaki błąd zwra­ca do sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. Odpo­wia­da nume­ro­wi błę­du Stop, uka­zu­ją­ce­mu się na dole ekranu.Przykładowa nazwa błę­du to: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.

Zale­ca­ny spo­sób roz­wią­za­nia pro­ble­mu.

Ten ogól­ny tekst doty­czy wszyst­kich błę­dów Stop okre­ślo­ne­go typu. W zależ­no­ści od nume­ru błę­du, możesz być popro­szo­ny o spraw­dze­nie dostęp­nej prze­strze­ni dys­ko­wej, odin­sta­lo­wa­nie urzą­dze­nia albo usu­nię­cie lub uak­tu­al­nie­nie ostat­nio zain­sta­lo­wa­ne­go ste­row­ni­ka lub pro­gra­mu.

Numer błę­du i para­me­try.

Pro­gra­mi­ści nazy­wa­ją tę sek­cję Infor­ma­cje o wykry­wa­niu błę­dów (ang. bug­check infor­ma­tion). Tekst nastę­pu­ją­cy po sło­wie STOP zawie­ra numer błę­du (w zapi­sie szes­t­nast­ko­wym, co jest ozna­czo­ne przez 0x na począt­ku kodu) oraz mak­sy­mal­nie czte­ry para­me­try, któ­re są spe­cy­ficz­ne dla każ­de­go typu błę­du.

W naszym przy­kła­dzie kod błę­du to 0x000000D1 (lub samo D1), co wska­zu­je na ste­row­nik, któ­ry pró­bo­wał użyć nie­wła­ści­we­go adre­su pamięci.W tym przy­kła­dzie para­me­try okre­śla­ją kolej­no:

* Adres pamię­ci, do któ­re­go ste­row­nik chciał uzy­skać dostęp.

* Poziom żąda­nia prze­rwa­nia (IRQL), któ­re­go Win­dows uży­wa do okre­śle­nia kolej­no­ści, w jakiej ma odpo­wie­dzieć na żąda­nia sprzę­tu lub opro­gra­mo­wa­nia.

* Czy ste­row­nik pró­bo­wał odczy­tać coś z pamię­ci, czy też zapi­sać do pamię­ci (0 ozna­cza, że była to ope­ra­cja odczy­tu).

* Adres pamię­ci, z któ­re­go pocho­dzi­ło nie­do­zwo­lo­ne żąda­nie.

Szcze­gó­ły ste­row­ni­ka.

W nie­któ­rych (nie wszyst­kich) komu­ni­ka­tach błę­du Stop linia ta, wymie­nia nazwę ste­row­ni­ka powią­za­ne­go z błę­dem. Jeże­li poja­wi się nazwa pli­ku, sprawdź, czy ste­row­nik jest cyfro­wo pod­pi­sa­ny. Jeże­li będzie to potrzeb­ne, możesz użyć Kon­so­li Odzy­ski­wa­nia lub uru­cho­mić sys­tem Win­dows w Try­bie awa­ryj­nym, w celu usu­nię­cia lub przy­wró­ce­nia ste­row­ni­ka. Nie zakła­daj jed­nak z góry, że plik, któ­ry wska­zał BSOD, jest uszko­dzo­ny. Cza­sem zda­ża się, że inny plik zawie­sza pro­gram lub usłu­gę, któ­ra z kolei wyko­nu­je nie­do­zwo­lo­ną ope­ra­cję i to wła­śnie jej nazwa będzie widocz­na na nie­bie­skim ekra­nie. Przy­kła­do­wa linij­ka tej sek­cji wyglą­da tak:

*** tcpip.sys — Address F75D2870 base at F759000, DateStamp 3b7dc580

Przykładowe błędy systemu Windows

Stop 0x0000000A lub IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Pro­ces lub ste­row­nik try­bu jądra pró­bo­wał uzy­skać dostęp do obsza­ru pamię­ci bez auto­ry­za­cji. Ten błąd Stop zazwy­czaj powo­do­wa­ny jest przez uszko­dzo­ne lub nie­kom­pa­ty­bil­ne urzą­dze­nie albo opro­gra­mo­wa­nie. Nazwa będą­ce­go spraw­cą ste­row­ni­ka urzą­dze­nia czę­sto uka­zu­je się w komu­ni­ka­cie o błę­dzie Stop i może dostar­czyć waż­nych wska­zó­wek do roz­wią­za­nia pro­ble­mu.

Roz­wią­za­nie: Jeże­li komu­ni­kat wska­zu­je na kon­kret­ne urzą­dze­nie lub kate­go­rię urzą­dzeń, spró­buj usu­nąć lub wymie­nić urzą­dze­nia z tej kate­go­rii. Jeże­li ten komu­ni­kat błę­du Stop poja­wi się pod­czas insta­la­cji lub pro­ce­du­ry aktu­ali­za­cji sys­te­mu, możesz podej­rze­wać nie­kom­pa­ty­bil­ny ste­row­nik, usłu­gę sys­te­mo­wą, ska­ner wiru­sów, pro­gram do wypa­la­nie płyt CD lub pro­gram do two­rze­nia kopii zapa­so­wych. Jeśli błąd poja­wia się np. po doda­niu nowej kar­ty roz­sze­rzeń, nale­ży usu­nąć kar­tę i spraw­dzić czy BSOD nadal się poja­wia. Roz­wią­za­niem może być tak­że insta­la­cja naj­now­szych ste­row­ni­ków kom­pa­ty­bil­nych z Win­dows XP.

STOP 0x0000000A by Microsoft

STOP 0x0000000A by Microsoft

Stop 0x0000001E lub KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Błąd poja­wia się gdy jeden z pro­ce­sów uprzy­wi­le­jo­wa­nych pró­bo­wał wyko­nać nie­le­gal­ną lub nie­zgod­ną z typem pro­ce­so­ra instruk­cję maszy­no­wą (np. ste­row­nik usi­ło­wał wyko­nać instruk­cję dla pro­ce­so­rów AMD — 3DNow! na pro­ce­so­rze Inte­la).

Roz­wią­za­nie: naj­czę­ściej nale­ży usu­nąć błęd­ny ste­row­nik (czę­sto jego nazwa jest wyswie­tla­na) lub uak­tu­al­nić go do naj­now­szej wer­sji. War­to tak­że spraw­dzić ilość wol­ne­go miej­sca na dys­ku twar­dym lub spraw­dzić poziom fizycz­nej pamię­ci i ewen­tu­al­nie zwol­nić ją. Przy­czy­ną błę­du może być tak­że wyciek pamię­ci tzn. gdy apli­ka­cja błęd­nie zwal­nia (lub wca­le nie zwal­nia) przy­dzie­lo­nej jej pamię­ci.

Stop 0x0000001E by Microsoft

Stop 0x00000024 lub NTFS_FILE_SYSTEM

Błąd ozna­cza­ją­cy pro­blem ze ste­row­ni­kiem ntfs.sys, obsłu­gu­ją­cym sys­tem pli­ków NTFS. Praw­do­po­dob­ną przy­czy­ną wystą­pie­nia tego błę­du jest uszko­dze­nie kontr­le­ra IDE lub nawet same­go dys­ku twar­de­go (bad sec­tors), cza­sem jest to spo­wo­do­wa­ne uszko­dze­niem lub zerwa­niem kabla sygna­ło­we­go w tasmie łączą­cej dysk z pły­tą głów­ną. Ist­nie­je podob­ny błąd dla par­ty­cji FAT o nume­rze 0x00000023

Roz­wią­za­nie: Jeśli uda się uru­cho­mić sys­tem Win­dows ponow­nie nale­ży zba­dać struk­tu­rę logicz­ną dys­ku za pomo­cą pole­ce­nia chkdsk c: /f/r. Jeśli sys­tem Win­dows nie uru­cha­mia się war­to zanieść dysk do kole­gi i tam spraw­dzić jego przy­dat­ność.

Stop 0x00000024 by Microsoft

Stop 0x0000002E lub DATA_BUS_ERROR

Przy­czy­ną tego błę­du Stop jest w więk­szo­ści przy­pad­ków awa­ria lub wadli­wa pamięć

fizycz­na (włą­cza­jąc pamięć uży­wa­ną w kar­tach gra­ficz­nych). Błąd może być

rów­nież wywo­ła­ny uszko­dzo­nym dys­kiem twar­dym lub pły­ty głów­nej.

Roz­wią­za­nieW takich przy­pad­kach czę­sto jedy­nym roz­wią­za­niem jest wymia­na uszko­dzo­ne­go pod­ze­spo­łu.

Stop 0x0000002E by Microsoft

Stop 0x0000003F lub NO_MORE_SYSTEM_PTES

Ten sto­sun­ko­wo rzad­ki komu­ni­kat o błę­dzie poja­wia się, kie­dy w two­im sys­te­mie zabrak­nie dostęp­nych wpi­sów sys­te­mo­wych PTE (Page Table Entries). Przy­czy­ną może być nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­cy pro­gram do two­rze­nia kopii zapa­so­wych lub wadli­wy ste­row­nik urzą­dze­nia.

Roz­wią­za­nie — Arty­kuł Q256004 z bazy Know­led­ge Base, zaty­tu­ło­wa­ny “How to Tro­uble­sho­ot ‘STOP 0x0000003F’ and ‘STOP 0x000000D8’ Error Mes­sa­ges in Win­dows 2000”, opi­su­je mody­fi­ka­cje w reje­strze sys­te­mu Win­dows, któ­re mogą roz­wią­zać ten pro­blem.

Stop 0x00000050 lub PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

Urzą­dze­nie sprzę­to­we lub usłu­ga sys­te­mo­wa zażą­da­ła danych, któ­re nie znaj­do­wa­ły się w pamię­ci, powo­du­jąc błąd wyjąt­ku. Przy­czy­ną może być wadli­wa pamięć fizycz­na lub nie­kom­pa­ty­bil­ne opro­gra­mo­wa­nie, w szcze­gól­no­ści pro­gra­my zdal­ne­go dostę­pu oraz anty­wi­ru­so­we.

Roz­wią­za­nie — Jeże­li błąd wystą­pił natych­miast po zain­sta­lo­wa­niu ste­row­ni­ka urzą­dze­nia albo apli­ka­cji, spró­buj użyć Try­bu awa­ryj­ne­go, aby usu­nąć ste­row­nik lub odin­sta­lo­wać pro­gram.

Stop 0x00000050 by Microsoft

Stop 0x00000050 by Microsoft

Stop 0x00000077 lub KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR

Stop 0x0000007A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

Sys­tem pró­bo­wał odczy­tać dane jądra z pamię­ci wir­tu­al­nej (pli­ku stronicowania),lecz nie uda­ło mu się odna­leźć danych pod okre­ślo­nym adre­sem pamię­ci. Ten błąd Stop może być wywo­ła­ny róż­ny­mi pro­ble­ma­mi, włą­cza­jąc uszko­dzo­ną pamięć, nie­spraw­ny dysk twar­dy, nie­pra­wi­dło­wo skon­fi­gu­ro­wa­ny kon­tro­ler dys­ków albo kabel, uszko­dzo­ne dane lub zara­że­nie wiru­sem.

Roz­wią­za­nie — Jeśli dru­gi para­metr błę­du ma war­tość 0xC000009C lub 0xC000016A, ozna­cza to błąd wymia­ny spo­wo­do­wa­ny błęd­ny­mi sek­to­ra­mi na dys­ku twar­dym. War­tość 0xC000009D ozna­cza, że pro­ble­my ma Kon­tro­ler IDE, któ­ry nie może się komu­ni­ko­wać z dys­kiem twar­dym. Zwy­kle poma­ga moc­niej­sze wpię­cie taśmy połą­cze­nio­wej.

Stop 0x00000077 by Microsoft

Stop 0x000000ED lub UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME

Win­dows XP nie był w sta­nie uzy­skać dostę­pu do wolu­mi­nu zawie­ra­ją­ce­go pli­ki star­to­we. Zwy­kle przy­czy­ną jest zbyt szyb­ka pra­ca w trans­fe­rze Ultra DMA.

Roz­wią­za­nie — Jeże­li ujrzysz ten komu­ni­kat błę­du Stop pod­czas pró­by aktu­ali­za­cji sys­te­mu do Win­dows XP, sprawdź, czy posia­dasz kom­pa­ty­bil­ne ste­row­ni­ki dla kon­tro­le­ra dys­ków i sprawdź oka­blo­wa­nie dys­ków, aby upew­nić się, że jest popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­ne. Jeże­li uży­wasz dys­ków ATA-66 lub ATA-100, upew­nij się, że posia­dasz 80-żyło­wy kabel, a nie stan­dar­do­wy 40-żyło­wy kabel IDE. W nie­któ­rych wypad­kach błąd ten napra­wi się samo­czyn­nie po ponow­nym uru­cho­mie­niu sys­te­mu. Jeśli dru­gi para­metr błę­du ma war­tość 0xC0000032 to praw­do­po­dob­nie uszko­dze­niu ule­gła struk­tu­ra logicz­na pli­ków. Uru­chom sys­tem z pły­ty CD i w Kon­so­li odzy­ski­wa­nia wpro­wadź pole­ce­nie CHKDSK /R.

Stop 0x000000ED by Microsoft

Stop 0x000000ED by Microsoft

Stop 0x0000007B lub INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Ten komu­ni­kat ozna­cza, że Win­dows XP, nie jest w sta­nie zlo­ka­li­zo­wać par­ty­cji sys­te­mo­wej lub wolu­mi­nu star­to­we­go pod­czas uru­cha­mia­nia. Pro­blem może poja­wić się po ponow­nym par­ty­cjo­no­wa­niu dys­ków lub wymia­nie kon­tro­le­ra dys­ków i jego ste­row­ni­ków. W tym wypad­ku wpi­sy w pli­ku Boot.ini nie wska­zu­ją już popraw­nych par­ty­cji.

Roz­wią­za­nie — Jeże­li pro­blem poja­wił się po wymia­nie kon­tro­le­ra dys­ków, sprawdź, czy nowy sprzęt jest wła­ści­wie skon­fi­gu­ro­wa­ny. Następ­nie uru­chom sys­tem Win­dows XP z pły­ty insta­la­cyj­nej, zalo­guj się do Kon­so­li odzy­ski­wa­nia i użyj pole­ce­nia Bootcfg do wyszu­ka­nia dostęp­nych insta­la­cji Win­dows, po czym napraw plik Boot.ini auto­ma­tycz­nie. Moż­na tak­że pod­jąć pró­bę napra­wie­nia błę­du za pomo­cą pole­ce­nia chkdsk /r. W innym przy­pad­ku cze­ka Cię zapew­ne kup­no nowe­go dys­ku.

Stop 0x0000007B by Microsoft

Stop 0x0000007B by Microsoft

Stop 0x0000007F lub UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

Naj­częst­szą przy­czy­ną tego błę­du jest awa­ria sprzę­tu. Jest wiel­ce praw­do­po­dob­ne, że ujrzysz ten komu­ni­kat o błę­dzie Stop, jeże­li masz wadli­we kości pamię­ci, nie­do­pa­so­wa­ne modu­ły pamię­ci, wadli­wie dzia­ła­ją­cy pro­ce­sor albo awa­rię wen­ty­la­to­ra lub zasi­la­nia, któ­ra powo­du­je prze­grza­nie. Poja­wie­nie się tego błę­du jest szcze­gól­nie praw­do­po­dob­ne w wypad­ku sys­te­mów, w któ­rych pro­ce­sor został prze­sta­wio­ny na pra­cę z szyb­ko­ścią prze­kra­cza­ją­cą szyb­kość nomi­nal­ną — czy­li po overc­loc­kin­gu.

Roz­wią­za­nie — Pierw­szy para­metr wystę­pu­ją­cy zaraz po nume­rze błę­du Stop okre­śla kon­kret­ną przy­czy­nę poja­wie­nia się błę­du, tak jak wyja­śnio­no w bazie Know­led­ge Base w arty­ku­le Q137539 zaty­tu­ło­wa­nym “Gene­ral Cau­ses of Stop 0x0000007F Errors”.

Stop 0x0000007F by Microsoft

Stop 0x0000007F by Microsoft

Stop 0x00000079 lub MISMATCHED_HAL

Komu­ni­kat ten ozna­cza nie­zgod­ność mię­dzy war­stwą abs­trak­cji sprzę­tu HAL (Har­dwa­re Abs­trac­tion Lay­er) i pli­ka­mi sys­te­mo­wy­mi Win­dows XP. Błąd ten w więk­szo­ści wypad­ków wystę­pu­je na maszy­nach z inter­fej­sem ACPI, kie­dy usta­wie­nia ACPI w Bios’ie zosta­ły nie­spo­dzie­wa­nie zmie­nio­ne.

Roz­wią­za­nie — Aby wyłą­czyć lub ponow­nie włą­czyć funk­cje ACPI, zain­sta­luj ponow­nie sys­tem Win­dows XP, po doko­na­niu zmian w BIOS’ie. Aby uzy­skać wię­cej szcze­gó­łów, prze­czy­taj arty­kuł Q237556 z bazy Know­led­ge Base, zaty­tu­ło­wa­ny “How to Tro­uble­sho­ot Win­dows 2000 Har­dwa­re Abs­trac­tion Lay­er Issu­es”.

Stop 0x00000079 by Microsoft

Stop 0x0000007A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

Ten błąd Stop ma tę samą pier­wot­ną przy­czy­nę, co błę­dy 0x77. Dane stro­ny lub jądra nie zosta­ły odna­le­zio­ne w pamię­ci wir­tu­al­nej (pli­ku stro­ni­co­wa­nia). Może się to zda­rzyć z powo­du nie­kom­pa­ty­bil­no­ści dys­ku lub ste­row­ni­ków kon­tro­le­ra albo pro­ble­mów sprzę­to­wych, takich jak nie­wła­ści­wie zakoń­czo­ne urzą­dze­nie SCSI, uszko­dzo­ne sek­to­ry na twar­dym dys­ku albo kon­flikt w BIOS’ie lub opro­gra­mo­wa­niu pro­du­cen­ta (firm­wa­re) kon­tro­le­ra dys­ków.

Roz­wią­za­nie — Uru­chom narzę­dzie Sprawdź dysk sys­te­mu Win­dows XP. Jeże­li pro­du­cent dys­ku ofe­ru­je bar­dziej dokład­ne narzę­dzie, użyj go w celu grun­tow­ne­go spraw­dze­nia każ­de­go dys­ku fizycz­ne­go w sys­te­mie.

Stop 0x0000007A by Microsoft

Stop 0x0000009F lub DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Ste­row­nik jest w nie­zgod­nym lub nie­wła­ści­wym sta­nie zasi­la­nia po zamknię­ciu sys­te­mu, przej­ściu do try­bu wstrzy­ma­nia lub hiber­na­cji albo po przy­wró­ce­niu z jed­ne­go z tych try­bów. Błąd ten nie jest ogra­ni­czo­ny do ste­row­ni­ków.

Dodat­ko­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać TUTAJ.

By | 2016-11-26T10:07:42+00:00 Sierpień 21st, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. nkp123 21/08/2010 w 21:12- Odpowiedz

    Hmm, mi się podo­ba — nic dodać, nic ująć.

    10/10 :P

Zostaw komentarz