7 624 odsłony

Błedy i sygnały BIOS’u

1. Komu­ni­ka­ty tek­sto­we błę­dów w BIOS-ie:

Komu­ni­ka­ty tek­sto­we BIOS-u ozna­cza­ją prze­waż­nie jakąś drob­ną awa­rie nie tak jak w przy­pad­ku sygna­łów dźwię­ko­wych, przy­go­to­wa­łem krót­kie opra­co­wa­nie wyja­śnia­ją­ce co te komu­ni­ka­ty ozna­cza­ją.

 • A20 Error/Primary Input Devi­ce Not Found/Keyboard Error/Keyboard error or no key­bo­ard pre­sent — błąd ste­row­ni­ka kla­wia­tu­ry (bram­ka A20). Nale­ży wymie­nić układ 8042 , lub popraw­nie pod­łą­czyć kla­wia­tu­rę.
 • Address Line Short! — błęd­nie zde­ko­do­wa­ny adres
 • Cache Memo­ry Bad, Do Not Ena­ble Cache! — pamięc pod­ręcz­na cache pro­ce­so­ra jest uszko­dzo­na
 • CH-2 Time Error — błąd zega­ra numer 2
 • CMOS Bat­te­ry Sta­te Low — bate­ria pod­trzy­mu­ją­ca pamięć CMOS wyczer­pu­je się
 • CMOS bat­te­ry failed – zuży­ła się bate­ria na pły­cie głów­nej
 • CMOS Check­sum Failure/BIOS ROM check­sum error — błąd sumy kon­tro­l­nej BIOS-u
 • CMOS Sys­tem Options Not Set — brak usta­wień kon­fi­gu­ra­cyj­nych pamię­ci CMOS
 • Disket­te Boot Failu­re– Dys­kiet­ka w napę­dzie A: jest uszko­dzo­na bądź sys­tem z inne­go powo­du nie może być popraw­nie uru­cho­mio­ny
 • DMA Error — błąd ste­row­ni­ka DMA
 • DMA #X Error- błąd w kana­le DMA nr X.
 • FDD Con­trol­ler Failu­re — błąd ste­row­ni­ka napę­dyu FDD
 • Fixed Disk 0/Disk 1 Failu­re – błąd nad­rzęd­ne­go dys­ku twar­de­go
 • Fixed Disk 0/Disk 1 Failu­re – błąd nad­rzęd­ne­go dys­ku twar­de­go
 • Fixed Disk Con­trol­ler Failu­re – BIOS nie może zna­leżc dys­ku twar­de­go
 • Flo­opy disk fail – błąd sta­cji dys­kie­tek
 • FDD Con­trol­ler Failu­re – błąd doty­czą­cy kon­tro­le­ra sta­cji dys­kie­tek
 • HDD Con­trol­ler Failu­re — błąd ste­row­ni­ka dys­ku twar­de­go
 • Hard disk install failu­re – BIOS nie może zaini­cjo­wać dys­ku twar­de­go
 • HDD Con­trol­ler Failu­re – BIOS nie może zna­leźć dys­ku twar­de­go
 • Inva­lid Boot Disket­te — dys­kiet­ka znaj­du­ją­ca się w napę­dzie A: nie pozwa­la na uru­cho­mie­nie z niej sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go
 • I/O Card Pari­ty Error at X — błąd parzy­sto­ści kar­ty I/O umiej­sco­wio­ny w X
 • Memo­ry test fail – błąd pod­czas testu pamię­ci RAM
 • Pri­ma­ry Boot Devi­ce Not Found – brak dys­ku twar­de­go, przez co nie może być uru­cho­mio­ny sys­tem.
 • PCI IRQ Conflict/Bad PnP Serial ID Check­sum – błąd kart roz­sze­rzeń
 • Sys­tem Cache error – wyłą­czo­na pamięć pod­ręcz­na pro­ce­so­ra
 • Sys­tem bat­te­ry is dead – wyczer­pa­ła się bate­ria, któ­ra pod­trzy­mu­je pamięć CMOS

2. Kody dźwię­ko­we BIOS-u:

Cza­sa­mi zda­rza się że kom­pu­ter nie włą­cza się a sły­chać jedy­nie piski … ozna­cza to naj­czę­ściej poważ­ną awa­rie kom­pu­te­ra, acz­kol­wiek nie­ko­niecz­nie. Na pyta­nie dla­cze­go kom­pu­ter pisz­czy i co ozna­cza­ją dane sygna­ły dźwię­ko­we znaj­dzie­cie odpo­wiedź poni­żej.

1. BIOS AWARD i PHOENIX AWARD

 • 1 krót­ki — wszyst­ko w porząd­ku.
 • 1 dłu­gi — błąd pamię­ci
 • 1 dłu­gi, 2 krót­kie — błąd parzy­sto­ści RAM
 • 1 dłu­gi 2 krót­kie — błąd kar­ty gra­ficz­nej
 • 1 dłu­gi 3 krót­kie – błąd pamię­ci kar­ty gra­ficz­nej lub jej brak
 • Powta­rza­ją­cy — błąd pamię­ci RAM
 • Zmien­ny niski i wyso­ki — błąd pro­ce­so­ra
 • Pod­czas pra­cy kom­pu­te­ra – prze­grza­nie pro­ce­so­ra

2. BIOS AMI 

 • 1 krót­ki — błąd odświe­ża­nia pamię­ci RAM
 • 2 krót­kie — błąd parzy­sto­ści pamię­ci RAM
 • 3 krót­kie — błąd w pierw­szych 64KB pamię­ci RAM
 • 4 krót­kie — błąd zega­ra sys­te­mo­we­go lub pierw­sze­go wty­ku pamię­ci
 • 5 krót­kich — błąd pro­ce­so­ra
 • 6 krót­kich — błąd kon­tro­le­ra kla­wia­tu­ry
 • 7 krót­kich — błąd try­bu wir­tu­al­ne­go pro­ce­so­ra
 • 8 krót­kich — błąd I/O pamię­ci kar­ty gra­ficz­nej
 • 9 krót­kich — błąd sumy kon­tro­l­nej BIOS-u
 • 10 krót­kich — błąd reje­stru I/O pamię­ci CMOS
 • 11 krót­kich — błąd pamię­ci cache L2 pro­ce­so­ra
 • 1 dłu­gi, 2 krót­kie – błąd kar­ty gra­ficz­nej
 • 1 dłu­gi 3 krót­kie– błąd pamię­ci RAM
 • 1 dłu­gi 8 krót­kie – pro­ble­my zwią­za­ne z wyświe­tla­niem obra­zu przez kar­tę gra­ficz­ną
 • Cią­gły dźwięk – brak pamię­ci RAM lub kar­ty gra­ficz­nej

3. BIOS PHOENIX

 • 1 – 1-2 – błąd pro­ce­so­ra lub gdy niski ton błąd pły­ty głów­nej
 • 1 – 1-3/4 – 2-2 – błąd pamię­ci CMOS
 • 1 – 1-4 — błąd parzy­sto­ści pamię­ci RAM
 • 1 – 2-1 — błąd zega­ra sys­te­mo­we­go
 • 1 – 2-2 — błąd kon­tro­le­ra DMA
 • 1 – 2-3 — błąd kon­tro­le­ra DMA
 • 1 – 3-1 — błąd doty­czą­cy odświe­ża­nia pamię­ci RAM
 • 1 – 3-2 – błąd testu pamię­ci RA
 • 1 – 3-3 — błąd pierw­sze­go wty­ku pamię­ci RAM
 • 1 – 3-4 — błąd parzy­sto­ści pamię­ci RAM w pierw­szych 64 KB
 • 1 – 4-1 — błąd lini adre­so­wej pamię­ci
 • 1 – 4-2 — błąd parzy­sto­ści pamię­ci RAM
 • 1 – 4-3/1 – 4-4 – błąd magi­stra­li EISA
 • 2-x-x — błąd pamię­ci RAM
 • 3 – 1-1 — błąd kon­tro­le­ra DMA (Sla­ve)
 • 3 – 1-2 — błąd kon­tro­le­ra DMA (Master)
 • 3 – 1-3 – błąd kon­tro­le­ra prze­rwań (Master)
 • 3 – 1-4 – błąd kon­tro­le­ra prze­rwań (Sla­ve)
 • 3 – 2-4 — błąd kon­tro­le­ra kla­wia­tu­ry
 • 3 – 3-1 – wyczer­pa­ła się bate­ria CMOS
 • 3 – 3-2 – błąd pamię­ci CMOS
 • 3 – 3-4 — błąd kar­ty gra­ficz­nej
 • 3 – 4-1 — błąd kar­ty gra­ficz­nej
 • 4 – 2-1 — błąd zega­ra sys­te­mo­we­go
 • 4 – 2-3 — brak połą­cze­nia z kla­wia­tu­rą
 • 4 – 2-4 — prze­rwa­ny test pro­ce­so­ra
 • 4 – 3-1 — błąd pod­czas testu pamię­ci RAM
 • 4 – 3-3 — błąd zega­ra sys­te­mo­we­go
 • 4 – 3-4 – błąd zega­ra cza­su rze­czy­wi­ste­go
 • 4 – 4-1 — błąd por­tu sze­re­go­we­go
 • 4 – 4-2 — błąd por­tu rów­no­le­głe­go
 • 4 – 4-3 – błąd pro­ce­so­ra

(sło­wo wytłu­ma­cze­nia np.: 1 – 2-1 ozna­cza że wystą­pił jeden sygnał póź­niej była pau­za kolej­no dwa sygna­ły, zno­wu pau­za i jeden dźwięk [czy­li… 1 – 2-1 to pi…(przerwa)..pi, pi.(przerwa)..pi])

By | 2014-10-23T20:07:40+00:00 Lipiec 15th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz