2 540 odsłony

Błędy grafiki 8-bit na Windows Vista/7

W sys­te­mach Win­dows Vista i Win­dows 7 (szcze­gól­nie kie­dy jest aktyw­na funk­cja Aero) gry i pro­gra­my dzia­ła­ją­ce w try­bie 256 kolo­rów (8 bito­wa pale­ta) potra­fią wyświe­tlać się nie­po­praw­nie (błę­dy kolo­rów):
Przy­kład:

Popraw­nie:

Błęd­nie:

Ten błąd jest zwią­za­ny ze ste­row­ni­ka­mi do kar­ty gra­ficz­nej, jed­nak jest on też powią­za­ny z uru­cho­mio­nym pro­ce­sem explo­rer. W 95% przy­pad­ków wystar­czy zamknąć pro­ces explorer.exe na czas dzia­ła­nia pro­gra­mu. Jed­nak robie­nie tego ręcz­nie jest dosyć uciąż­li­we. Przed­sta­wiam więc pro­sty plik wsa­do­wy na auto­ma­tycz­ne zamknię­cie pro­ce­su explo­rer, uru­cho­mie­nie pro­gra­mu i po zamknię­ciu go auto­ma­tycz­ne ponow­ne uru­cho­mie­nie explo­re­ra.
Otwie­ra­my notat­nik i wpi­su­je­my w nim:

@echo off
task­kill /f /IM explorer.exe
CD FOLDER_Z_PROGRAMEM
call NAZWA_APLIKACJI
start explorer.exe

Czy­li przy­kła­do­wy plik będzie wyglą­dał tak:

@echo off
task­kill /f /IM explorer.exe
CD C:\Games\Happy\
call happy.exe
start explorer.exe

Następ­nie zapi­su­je­my plik:
Nazwa: “Wła­sna nazwa.bat” — nie zapo­mnij­my o roz­sze­rze­niu .bat na koń­cu nazwy pli­ku!
Typ: Wszyst­kie pli­ki

Czy­li tak jak na obraz­ku:

Moż­li­we, że będzie trze­ba uru­cho­mić taki plik wsa­do­wy z upraw­nie­nia­mi admi­ni­stra­to­ra.

To wszyst­ko. W razie jakich­kol­wiek kło­po­tów z tym porad­ni­kiem pro­szę pisać w komen­ta­rzach.

Życzę miłej gry!

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Październik 31st, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |4 komentarze

4 komentarze

 1. slasho 31/10/2010 w 18:54- Odpowiedz

  Zain­sta­lo­wa­łem star­cra­fta1 na win7 i już wiem cze­mu pro­blem z gra­fi­ką się poja­wił :)

 2. Wojtek 16/11/2010 w 19:38- Odpowiedz

  Ej.. To nie jest cza­sem gra Xmas coś tam…

  Była w nie­zbęd­ni­ku Kom­pu­ter Świat w 2001 roku :)

  • nkp123 17/11/2010 w 20:52- Odpowiedz

   Hap­py­land Adven­tu­res X-Mas Edi­tion ;)

 3. tron 06/04/2011 w 08:18- Odpowiedz

  Bar­dzo faj­ny wpis, bar­dzo mi się podo­ba. Wra­cam nie­ba­wem poczy­tać kolej­ne wpi­sy.

Zostaw komentarz