4 293 odsłony

Bądź anonimowy w sieci — Proxy

Pew­nie nie raz sły­sza­łeś o ano­ni­mo­wo­ści w sie­ci. Owszem — jest to moż­li­we. Wystar­czy sku­tecz­ne narzę­dzie, jakim jest ser­wer pro­xy. Ser­wer ten potra­fi w zna­czą­co dużym stop­niu zapew­nić nam ano­ni­mo­wość w inter­ne­cie poprzez ukry­cie nasze­go adre­su IP. Dobry ser­wer pro­xy potra­fi też zna­czą­co przy­spie­szyć wczy­ty­wa­nie stron www.

Ser­wer pro­xy dzia­ła za pod­sta­wie poniż­sze­go sche­ma­tu:

Zro­zu­mie­nie powyż­sze­go sche­ma­tu jest bar­dzo pro­ste. Mia­no­wi­cie użyt­kow­nik inter­ne­tu (Client) łączy się z sie­cią poprzez ser­wer pro­xy, któ­ry zapew­nia ano­ni­mo­wość (Ser­wer pro­xy). Ser­wer ten ukry­wa adres IP inter­nau­ty, a następ­nie umoż­li­wia dal­sze prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych w spo­sób nie pozo­sta­wia­ją­cy śla­dów (INTERNET).

1.) Uru­cha­mia­my prze­glą­dar­kę i prze­cho­dzi­my na tą stro­nę ANONIMOWO W SIECI. Następ­nie kli­ka­my na odno­śnik PROXY LIST:

2.) Na ekra­nie zoba­czy­my listę ser­we­rów pro­xy wraz z kra­jem, w jakim są ulo­ko­wa­ne oraz stop­niu ano­ni­mo­wo­ści:

3.) Wybie­ra­nie i spraw­dza­nie każ­de­go ser­we­ra po kolei jest mono­ton­ne i nie­po­ręcz­ne, ponie­waż więk­szość z nich może nie dzia­łać popraw­nie lub może nie dzia­łać w ogó­le. To, czy dany ser­wer dzia­ła może­my w bar­dzo pro­sty spo­sób spraw­dzić za pomo­cą pro­gra­mu Pro­xy­Way. Pro­gram pobie­ra­my, insta­lu­je­my i na koń­cu uru­cha­mia­my. Tych pro­stych pro­ce­dur nie trze­ba opi­sy­wać, każ­dy z nas potra­fi (albo i nie? nie mój w tym już pro­blem ;D ) zain­sta­lo­wać dowol­ny pro­gram.

4.) Pro­gram mamy zain­sta­lo­wa­ny. Wyglą­da on w ten spo­sób:

5.) W celu spraw­dze­nia ser­we­rów pro­xy, zapi­su­je­my wcze­śniej otwo­rzo­ną stro­nę na dys­ku twar­dym kom­pu­te­ra, aby następ­nie otwo­rzyć ją w pro­gra­mie Pro­xy­Way. W prze­glą­dar­ce Mozil­la Fire­fox stro­nę zapi­sze­my kli­ka­jąc  na Plik — >Zapisz stro­nę jako…

6.) Po zapi­sa­niu stro­ny prze­cho­dzi­my do pro­gra­mu. Kli­ka­my na Pro­xy i wybie­ra­my z listy Pro­xy list:

7.) A następ­nie w pra­wym dol­nym rogu kli­ka­my na Import:

8.) I wybie­ra­my zapi­sa­ną wcze­śniej stro­nę:

9.) Po chwi­li pro­gram zała­du­je listę ser­we­rów wraz z ich sta­tu­sa­mi. Pro­xy jest aktyw­ne wte­dy, gdy jest ozna­czo­ne jako good.

Sta­tu­sy ser­we­rów pro­xy wyglą­da­ją nastę­pu­ją­co:

Trans­pa­rent (sła­bo widocz­ne) — ukry­wa­ją dane o nas, ale nie ukry­wa­ją IP. Jakich ser­we­rów nie nale­ży wybie­rać.

Ano­ny­mo­us (ano­ni­mo­we) — żad­ne infor­ma­cje o nas nie są ujaw­nia­ne.

High ano­ny­mo­us (w peł­ni ano­ni­mo­we) — jeste­śmy w peł­ni ano­ni­mo­wi.

10.) Teraz przy­szła pora na wypró­bo­wa­nie połą­cze­nia. Przy­kład opar­ty jest na prze­glą­dar­ce Fire­fox.  Kli­ka­my na Narzę­dzia — >Opcje. Potem prze­cho­dzi­my do Zaawan­so­wa­ne — >Sieć — >Usta­wie­nia:

Zazna­cza­my opcję poda­ną na powyż­szym scre­enie. W pole Ser­wer pro­xy HTTP wpi­su­je­my adres IP wybra­ne­go ser­we­ra pro­xy z tych, któ­re wska­zał pro­gram. W pole Port wpi­su­je­my port dane­go ser­we­ra (rów­nież odczy­tu­je­my z pro­gra­mu). Kli­ka­my Ok i od tej chwi­li nowe usta­wie­nia zosta­ły wpro­wa­dzo­ne.

PODSUMOWANIE

Ser­we­ry pro­xy są bar­dzo przy­da­ne, jeśli nie chce­my ujaw­niać tego, co poczy­na­my w sie­ci. Pamię­taj­my jed­nak, że uży­wa­jąc nawet naj­lep­sze­go ser­we­ra pro­xy nie będzie­my NIGDY w 100% ano­ni­mo­wi — zawsze pozo­sta­nie jaki ślad.

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Wrzesień 16th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. slasho 16/09/2010 w 22:29- Odpowiedz

    Pomoc­ne infor­ma­cje. Cie­ka­we czy pisząc posta np na forum zosta­nie zapi­sa­ne ip use­ra czy pro­xy ;)

  2. artus2007 18/09/2010 w 12:33- Odpowiedz

    Wiesz, że nie wiem bo nie spraw­dza­łem :) ale moż­na by to spraw­dzić ;)

  3. buk 21/02/2011 w 18:33- Odpowiedz

    przy­dat­ny arty­kul:)

Zostaw komentarz