Bądź anonimowy w sieci — Proxy

Pewnie nie raz słysza­łeś o anon­i­mowoś­ci w sieci. Owszem — jest to możli­we. Wystar­czy skuteczne narzędzie, jakim jest ser­w­er proxy. Ser­w­er ten potrafi w znaczą­co dużym stop­niu zapewnić nam anon­i­mowość w internecie poprzez ukrycie naszego adresu IP. Dobry ser­w­er proxy potrafi też znaczą­co przyspieszyć wczy­ty­wanie stron www.

Ser­w­er proxy dzi­ała za pod­staw­ie poniższego schematu:

[note]

Zrozu­mie­nie powyższego schematu jest bard­zo proste. Mianowicie użytkown­ik inter­ne­tu (Client) łączy się z siecią poprzez ser­w­er proxy, który zapew­nia anon­i­mowość (Ser­w­er proxy). Ser­w­er ten ukry­wa adres IP inter­nau­ty, a następ­nie umożli­wia dal­sze przeglą­da­nia stron inter­ne­towych w sposób nie pozostaw­ia­ją­cy śladów (INTERNET).

[/note]

1.) Uruchami­amy przeglą­darkę i prze­chodz­imy na tą stronę ANONIMOWO W SIECI. Następ­nie klikamy na odnośnik PROXY LIST:

2.) Na ekranie zobaczymy listę ser­w­erów proxy wraz z kra­jem, w jakim są ulokowane oraz stop­niu anon­i­mowoś­ci:

3.) Wybieranie i sprawdzanie każdego ser­w­era po kolei jest monot­onne i nieporęczne, ponieważ więk­szość z nich może nie dzi­ałać poprawnie lub może nie dzi­ałać w ogóle. To, czy dany ser­w­er dzi­ała może­my w bard­zo prosty sposób sprawdz­ić za pomocą pro­gra­mu Prox­y­Way. Pro­gram pobier­amy, instalu­je­my i na końcu uruchami­amy. Tych prostych pro­ce­dur nie trze­ba opisy­wać, każdy z nas potrafi (albo i nie? nie mój w tym już prob­lem ;D ) zain­stalować dowol­ny pro­gram.

4.) Pro­gram mamy zain­stalowany. Wyglą­da on w ten sposób:

5.) W celu sprawdzenia ser­w­erów proxy, zapisu­je­my wcześniej otwor­zoną stronę na dysku twardym kom­put­era, aby następ­nie otworzyć ją w pro­gramie Prox­y­Way. W przeglą­darce Mozil­la Fire­fox stronę zapisze­my klika­jąc  na Plik—>Zapisz stronę jako…

6.) Po zapisa­niu strony prze­chodz­imy do pro­gra­mu. Klikamy na Proxy i wybier­amy z listy Proxy list:

7.) A następ­nie w prawym dol­nym rogu klikamy na Import:

8.) I wybier­amy zapisaną wcześniej stronę:

9.) Po chwili pro­gram załadu­je listę ser­w­erów wraz z ich sta­tusa­mi. Proxy jest akty­wne wtedy, gdy jest oznac­zone jako good.

[note]

Sta­tusy ser­w­erów proxy wyglą­da­ją następu­ją­co:

Trans­par­ent (słabo widoczne) — ukry­wa­ją dane o nas, ale nie ukry­wa­ją IP. Jakich ser­w­erów nie należy wybier­ać.

Anony­mous (anon­i­mowe) — żadne infor­ma­c­je o nas nie są ujaw­ni­ane.

High anony­mous (w pełni anon­i­mowe) — jesteśmy w pełni anon­i­mowi.

[/note]

10.) Ter­az przyszła pora na wypróbowanie połączenia. Przykład opar­ty jest na przeglą­darce Fire­fox.  Klikamy na Narzędzia—>Opcje. Potem prze­chodz­imy do Zaawansowane—>Sieć—>Ustawienia:

Zaz­nacza­my opcję podaną na powyższym scree­nie. W pole Ser­w­er proxy HTTP wpisu­je­my adres IP wybranego ser­w­era proxy z tych, które wskazał pro­gram. W pole Port wpisu­je­my port danego ser­w­era (również odczy­tu­je­my z pro­gra­mu). Klikamy Ok i od tej chwili nowe ustaw­ienia zostały wprowad­zone.

PODSUMOWANIE

Ser­w­ery proxy są bard­zo przy­dane, jeśli nie chce­my ujaw­ni­ać tego, co poczy­namy w sieci. Pamię­ta­jmy jed­nak, że uży­wa­jąc nawet najlep­szego ser­w­era proxy nie będziemy NIGDY w 100% anon­i­mowi — zawsze pozostanie jaki ślad.

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Wrzesień 16th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. slasho 16/09/2010 w 22:29 - Odpowiedz

    Pomoc­ne infor­ma­c­je. Ciekawe czy pisząc pos­ta np na forum zostanie zapisane ip usera czy proxy ;)

  2. artus2007 18/09/2010 w 12:33 - Odpowiedz

    Wiesz, że nie wiem bo nie sprawdza­łem :) ale moż­na by to sprawdz­ić ;)

  3. buk 21/02/2011 w 18:33 - Odpowiedz

    przy­dat­ny artykul:)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.