AVADA 2016-11-26T10:07:10+00:00

Jak dodać widget facebook?

Jest dużo wty­czek, któ­re uła­twią doda­nie wid­get facebook’a lecz nie wszyst­kie dzia­ła­ją popraw­nie. Do tego auto­rzy czę­sto chcą doro­bić blo­ku­jąc nie­któ­re opcje. W sie­ci jest już spo­ro gene­ra­to­rów. Tutaj przed­sta­wie jeden, któ­ry dzia­ła szyb­ko i spraw­ni […]

By | Sty­czeń 16th, 2015|Cate­go­ries: AVADA, inter­net, News|Tags: , , , |1 Com­ment

AVADA — jak dodać podobne wpisy?

  Gdy nie wyświe­tla­ją się podob­ne wpi­sy pod spodem arty­ku­łu musisz zwró­cić uwa­gę na kil­ka usta­wień moty­wu… Pomo­cy oczy­wi­ście możesz szu­kać na forum the­me-fusion. Ale usta­wie­nia są dość pro­ste i logicz­ne. Sprawdź. 1. Wejdź w usta­wie­nia moty […]

By | Sty­czeń 15th, 2015|Cate­go­ries: AVADA, News|Tags: , , |0 Com­ments

AVADA wordpress — spolszczenie

Po zaku­pie moty­wu AVADA w pacz­ce pli­ków otrzy­masz tak­że pli­ki języ­ko­we. Nie trze­ba więc tłu­ma­czyć sza­blo­nu na wła­sny język. Jak użyć goto­wych pli­ków języ­ko­wych .mo ? 1. Zalo­guj się na ser­wer. Użyj file­zil­la lub Total Com­man­der i zalo­guj się n […]

By | Sty­czeń 15th, 2015|Cate­go­ries: AVADA, News|Tags: , , , , |5 komen­ta­rzy