5 347 odsłony

AVADA wordpress — spolszczenie

Po zakupie motywu AVADA w paczce plików otrzymasz także pliki językowe. Nie trzeba więc tłumaczyć szablonu na własny język. Jak użyć gotowych plików językowych .mo ?

Paczka po rozpakowaniu

1. Zaloguj się na serwer.

Użyj file­zil­la lub Total Com­man­der i zalo­guj się na ser­wer aby wrzu­cić pli­ki języ­ko­we. Ścież­ka będzie nastę­pu­ją­ca:
twojadomena/wp-content/themes/Avada/languages

2. Wrzuć pliki językowe.

Sko­piuj 2 pli­ki z pacz­ki, któ­rą roz­pa­ko­wa­łeś z nastę­pu­ją­cej loka­li­za­cji na kom­pu­te­rze:

twój dysk… AVADA 3.7\Avada_Full_Package\Languages

Avada Spolszczenie

Plik .po możesz edy­to­wać pro­gra­mem Poedit gdy chciał­byś wpro­wa­dzić wła­sne tłu­ma­cze­nie. Dzię­ki temu pro­gra­mo­wi wyeks­por­tu­jesz plik .mo opo­wie­dzia­ny za pra­wi­dło­we dzia­ła­nie tłu­ma­cze­nia na stro­nie. Lecz nie musisz nic edy­to­wać, gdyż spo­lsz­cze­nie jest już przy­go­to­wa­ne przez twór­ców.

Na ser­we­rze w fol­de­rze lan­gu­ages sza­blo­nu są tyl­ko dwa pli­ki:

filezilla avadaZostaw je. Prze­ko­piuj pol­skie pli­ki do tego kata­lo­gu na ser­we­rze. Word­Press wykry­je auto­ma­tycz­nie spo­lsz­cze­nie.

Tak powi­nien wyglą­dać teraz Twój kata­log lan­gu­ages na ser­we­rze.
av8spolszczenie_avada

To wszyst­ko, tłu­ma­cze­nie już dzia­ła :)
Wię­cej na stro­nie the­me-fusion.

Pamię­taj jesz­cze o prze­tłu­ma­cze­niu plu­gi­na fusion core. W pacz­ce będą dla nie­go pli­ki przy­go­to­wa­ne więc tyl­ko dołącz je fol­de­ru fusion core na ser­we­rze.

By | 2016-11-26T10:07:23+00:00 Styczeń 15th, 2015|Categories: AVADA, News|Tags: , , , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. Michał 02/09/2015 w 13:39- Odpowiedz

  Dzię­ki za pomoc! Wszyst­ko dzia­ła jak nale­ży:)

  • slasho 03/09/2015 w 12:04- Odpowiedz

   Cie­sze się! :)

 2. kamil 05/12/2015 w 16:12- Odpowiedz

  Witam mam pyta­nie. Zro­bi­łem tak jak pisa­łeś, pli­ki z spo­lsz­cze­niem wkle­iłem i wszyst­ko niby ok ava­da jest spo­lsz­czo­na ale za to Word­Press jest teraz w poło­wię pol­ski i angiel­ski. Np wyświe­tla mi angiel­skie dni i mie­sią­ce, polo­wa menu tez jest po angiel­sku. Masz jakiś pomysł jak ten pro­blem roz­wią­zać?

  • Dariusz 07/12/2015 w 15:44- Odpowiedz

   Domy­ślam się, że nie prze­tłu­ma­czy­łeś wtycz­ki fusion core. Możesz się upew­nić czy to zosta­ło zro­bio­ne? Ta wtycz­ka jest dostar­cza­na wraz z pacz­ką ava­da. Trze­ba odszu­kać w niej pli­ki spo­lsz­cze­nia i wrzu­cić na ser­wer. Wcze­śniej­sze usu­wasz.

   Czy­li te dwa pli­ki trze­ba wrzu­cić na ser­wer.
   wp-content/plugins/fusion-core/languages

   fusion-core-pl_PL.mo
   fusion-core-pl_PL.po

 3. Krzysztof 22/12/2015 w 18:03- Odpowiedz

  Dzię­ki za instruk­cję. Chciał­bym dodać, że po aktu­ali­za­cjach Ava­dy tzw. Social Sha­ring Box Tagli­ne czy­li Sha­re This Sto­ry. Cho­ice Your Plat­form tłu­ma­czy się bez­po­red­nio w usta­wie­niach Sza­blo­nu czy­li Opcje sza­blo­nu, zakład­ka Social Sha­ring Box i Social Sha­ring Box Tagli­ne.

Zostaw komentarz