2 111 odsłony

Automatyczny backup danych

Kopia zapa­so­wa waż­nych danych tzw bac­kup to jed­na z naj­waż­niej­szych ope­ra­cji, jaką powin­ni­śmy prze­pro­wa­dzić, aby nasze pli­ki nie zosta­ły utra­co­ne pod­czas przy­pad­ko­we­go usu­nię­cia. Dzię­ki narzę­dziu o nazwie Ocster Bac­kup wyko­na­my bez tru­du kopię zapa­so­wą wybra­nych przez nas danych i zabez­pie­czy­my je przed przy­pad­ko­wym usu­nię­ciem. Dodat­ko­wo nasze dane może­my zaszy­fro­wać i zabez­pie­czyć hasłem, aby nikt nie powo­ła­ny nie miał do niech dostę­pu. Zapra­szam do lek­tu­ry.

1.) Na począ­tek musi­my zaopa­trzyć się w pro­gram. Jego wer­sję prób­ną znaj­dzie­my TUTAJ . Apli­ka­cję pobie­ra­my i insta­lu­je­my. Następ­nie uru­cha­mia­my. Tak wyglą­da jej głów­ne okno:

2.) Kli­ka­my na opcję zazna­czo­ną czer­wo­ną ram­ką na poniż­szym scre­enie, by wyko­nać bac­kup:

3.) W kolej­nym okien­ku kli­ka­my na opcję taką jak na kolej­nym scre­enie:

4.) Kli­ka­my na Brow­se  i wybie­ra­my fol­der, w któ­rym zosta­nie utwo­rzo­ny nasz bac­kup. Potem wpi­su­je­my nazwę dla naszej kopii  i kli­ka­my na Next:

5.) Jeśli chce­my wyko­nać tyl­ko kopię  pli­ków z Moich doku­men­tów tj fol­de­ry “Moje Doku­men­ty”, “Moja Muzy­ka” itd zazna­cza­my odpo­wied­nie pola:

6.) Jeśli nato­miast chce­my wyko­nać kopię pozo­sta­łych danych, zazna­cza­my pozo­sta­łe wybra­ne opcje. Może­my tutaj wybrać zwy­kłe doku­men­ty tek­sto­we,  zdję­cia, pre­zen­ta­cje, fil­my czy muzy­kę:

7.) Po zazna­cze­niu wła­ści­wych dla nas danych kli­ka­my na Next. Teraz mamy do wybo­ru sto­pień kom­pre­sji. Od naj­szyb­szej do naj­wol­niej­szej. Meto­da ZLib jest szyb­ka, ale ofe­ru­je śred­ni sto­pień kom­pre­sji. LZMA Best jest naj­wol­niej­sza, ale ofe­ru­je naj­więk­szy sto­pień kom­pre­sji. Wybie­ra­my taki sto­pień, jaki nam odpo­wia­da i kli­ka­my na Next:

8.) W kolej­nym eta­pie wybie­ra­my meto­dę szy­fro­wa­nia. Meto­dy rów­nież podzie­lo­ne są na sto­pie szyb­ko­ści i sku­tecz­no­ści. Po wybra­niu wła­ści­wej przez nas opcji kli­ka­my Next:

9.) Jeśli wybra­li­śmy meto­dę szy­fro­wa­nia, musi­my usta­wić hasło i kli­ka­my Next:

10.) Wybie­ra­my odstęp cza­so­wy, w jakim pro­gram ma auto­ma­tycz­nie wyko­ny­wać bac­kup. Jeśli wybie­rze­my Daily Bac­kup i wpi­sze­my czas, to pro­gram będzie wyko­ny­wać kopię codzien­nie o tej godzi­nie, jaką wpi­sa­li­śmy. Jeśli wybie­rze­my Weekly Bac­kup i wpi­sze­my czas, kopia będzie wyko­ny­wa­na raz na tydzień o wyzna­czo­nej godzi­nie. Opcja No Auto­ma­tic Bac­kup nie two­rzy samo­dziel­nie kopii. Wybie­ra­my wła­ści­wą dla nas opcję i prze­cho­dzi­my dalej poprzez Next:

11.) W kolej­nym eta­pie wybie­ra­my spo­sób two­rze­nia rapor­tu:

12.) Spraw­dza­my, czy wszyst­ko się zga­dza:

13.) Zada­nie wyko­na­nia kopii zosta­ło zapi­sa­ne. Pierw­sza opcja uru­cho­mi nam odtwo­rze­nia kopii, dru­ga powrót do głów­ne­go menu:

Pod­su­mo­wa­nie

Kopię zapa­so­wą powin­ni­śmy wyko­ny­wać zawsze wte­dy, gdy mamy bar­dzo waż­ne dane i nie chce­my, aby zosta­ły przy­pad­ko­wo utra­co­ne. Pre­zen­to­wa­na apli­ka­cja jest w wer­sji prób­nej, ale jeśli kogoś zain­te­re­su­ją jej moż­li­wo­ści, moż­na roz­sze­rzyć ją o wer­sję Pro. Zachę­cam do wyko­ny­wa­nia kopii zapa­so­wych.

By | 2016-11-26T10:07:50+00:00 Czerwiec 9th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. dzacek 11/03/2011 w 11:09- Odpowiedz

    Zro­zu­mia­łem potrze­bę backup’u gdy padł mi dysk Twar­dy. Więc wyko­rzy­stam pro­gram zapew­ne.…

Zostaw komentarz