5 548 odsłony

Automatyczne uruchamianie programów

W bar­dzo łatwy spo­sób każ­dy z nas może spra­wić, że wybra­ny przez nas pro­gram uru­cho­mi się auto­ma­tycz­nie w wybra­nej przez nas godzi­nie. Co naj­lep­sze — nie trze­ba korzy­stać z żad­nych pro­gra­mów czy kre­ato­rów. Wystar­czy sys­te­mo­wy Wiersz pole­ceń i jed­na pro­sta w obsłu­dze komen­da. Auto­ma­tycz­ne uru­cha­mia­nie pro­gra­mów może się oka­zać pomoc­ne np wte­dy, gdy mamy na gło­wie dużo obo­wiąz­ków lub gdy nie mamy cza­su uru­cho­mić wybra­ne­go narzę­dzia, a musi­my to zro­bić.

W arty­ku­le zosta­nie opi­sa­ny przy­kła­do­wy spo­sób uru­cho­mie­nia sys­te­mo­we­go notat­ni­ka o danej godzi­nie.

1.)Otwie­ra­my sys­te­mo­wy wiersz pole­ceń (START – >Wszyst­kie pro­gra­my – >Akce­so­ria – >Wiersz pole­ceń). Dla przy­kła­du chcę, aby notat­nik uru­cho­mił się o godzi­nie 16.00. W wier­szu wpi­su­je­my więc: at 16.00 /INTERACTIVE “NOTEPAD.EXE” i wci­ska­my ENTER:

2.)Od tej pory notat­nik będzie się uru­cha­miał codzien­nie o godzi­nie 16.00 . Doty­czy to każ­de­go zalo­go­wa­ne­go użyt­kow­ni­ka.

3.)Zawsze może­my usu­nąć to pole­ce­nie lub wpro­wa­dzić nowe. W wier­szu pole­ceń wpi­su­je­my po pro­stu kod at/ dele­te i daje­my ENTER — auto­ma­tycz­ne uru­cha­mia­nie notat­ni­ka wyłą­czo­ne. Na pyta­nie o kon­ty­nu­owa­nie usu­nię­cia zada­nia wpi­su­je­my T, jeśli chce­my usu­nąć lub N, jeśli nie chce­my usu­wać.

4.)Jeśli chce­my zoba­czyć, jakie mamy aktu­al­nie zapla­no­wa­ne pole­ce­nie, wpi­su­je­my tyl­ko komen­dę at i wci­ska­my ENTER.

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Kwiecień 16th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz