11 461 odsłony

Aktywacja Windows 10 kluczem od Windows 7

Jak dobrze wiemy, jeszcze przez jakiś czas możemy zaktualizować Windows 7 i 8 do Windows 10. I możemy to zrobić zupełnie za darmo – o ile posiadamy wcześniej oryginalny i aktywowany system operacyjny. Jeśli chcemy zrobić update z zachowaniem plików – aktywacja nie stanowi żadnego problemu. Gorzej mają użytkownicy, którzy stawiają system „na czysto”. Ale i ten mechanizm został od tego roku usprawniony.

1.) Mamy do wybo­ru dwie meto­dy aktu­ali­za­cji do nowej „dzie­siąt­ki” – aktu­ali­za­cja z zacho­wa­niem danych lub czy­sta insta­la­cja, na któ­rej się tutaj sku­pi­my. Może­my zadać sobie pyta­nie – po co insta­lo­wać sys­tem od nowa?
Wyja­śniam – otóż po to, żeby nowy sys­tem pra­co­wał lepiej i sta­bil­niej. Lep­szym pomy­słem jest więc wyko­na­nie kopii zapa­so­wej naszych danych (pen­dri­ve, HDD, inna par­ty­cja itd.) i zain­sta­lo­wa­nie sys­te­mu od nowa, niż aktu­ali­za­cja ist­nie­ją­ce­go.

2.) Zakła­da­my, że Win­dows 10 mamy już zain­sta­lo­wa­ny. Jeśli pod­czas insta­la­cji pró­bo­wa­li­śmy podać nasz klucz do sys­te­mu Win­dows 7 – np. z naklej­ki na lap­to­pie – może się oka­zać, że akty­wa­cja nie powie­dzie się i w takim przy­pad­ku zain­sta­lo­wa­li­śmy sys­tem bez klu­cza:

aktywacja1-min

3.) Oczy­wi­ście powyż­sze okno może zawie­rać róż­ne komu­ni­ka­ty doty­czą­ce błę­dów.

4.) Prze­cho­dzi­my do Mój Kom­pu­ter. Kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy na puste miej­sce i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści:

aktywacja2-min

5.) W otwar­tym oknie kli­ka­my na dole Akty­wuj sys­tem Win­dows. Przed nami okien­ko, w któ­re powin­ni­śmy wpi­sać klucz Win­dows 7. Jeśli posia­da­my Win­dows 8 to akty­wa­cja też nie powin­na sta­no­wić żad­nych prze­szkód. Poda­je­my nasz klucz i akty­wu­je­my. Uwa­ga! Jeśli pro­ces trwa dłu­go to cier­pli­wie cze­ka­my! Jeśli po raz pierw­szy akty­wa­cja nie powie­dzie się – spró­buj­my za chwi­lę ponow­nie:

aktywacja3-min

6.) Akty­wa­cja Win­dows 10 powin­na nam się udać za pierw­szym razem. Mecha­ni­zmy ręcz­nej akty­wa­cji został uspraw­nio­ny przez Micro­soft co ozna­cza, że nie powin­ni­śmy mieć już pro­ble­mów z ręcz­nym wpi­sy­wa­nie klu­cza po uprzed­nim zain­sta­lo­wa­niu już sys­te­mu. Nasz klucz zosta­je auto­ma­tycz­nie odszu­ka­ny w bazie MS jako pra­wi­dło­wy. Przy­po­mnę, że na samym począt­ku (kie­dy dopie­ro co uka­zał się Win­dows 10) jego akty­wa­cja „na czy­sto” spra­wia­ła duże pro­ble­my lub była wręcz nie moż­li­wa.

7.) Sys­tem mamy już akty­wo­wa­ny. Może­my to spraw­dzić we wła­ści­wo­ściach kom­pu­te­ra lub w usta­wie­niach sys­te­mu Win­dows:

aktywacja4-min

aktywacja5-min

 

By | 2016-11-26T10:07:12+00:00 Luty 26th, 2016|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz