3 978 odsłony

Aktualizacje sterowników — Uniblue DriverScanner 2010

Witam po nie­wiel­kiej nie­obec­no­ści, i od razu zaczy­nam moc­nym ude­rze­niem sys­te­mo­wym, czy­li serią arty­ku­łów spod ban­de­ry Uni­blue, na pierw­szy ogień pój­dzie Dri­ve­Scan­ner 2009, czy­li pro­gram przy­go­to­wa­ny dla tych, któ­rzy cenią swój czas a myślą, o uak­tu­al­nie­niu ste­row­ni­ków, do swo­je­go sta­rusz­ka PC-ta, żeby jego kom­po­nen­ty nabra­ły tro­chę wigo­ru.

insta­la­cja

Tak wiec tyle tytu­łem wstę­pu, czas zabrać się za dzia­ła­nie, tak wiec jak wspo­mnia­łem testu­je­my Uni­blue Dri­ve­Scan­ner 2009 nie­ste­ty w wer­sji Trial, ponie­waż pro­gram jest komer­cyj­ny.

Insta­la­cja prze­bie­ga stan­dar­do­wo, kil­ka klik­nięć i wszyst­ko jest goto­we. tak wiec zabie­ra­my się do pra­cy, uru­cha­mia­my pro­gram i naszym oczom uka­zu­je się okno typo­we dla pro­duk­tów Uni­blue pro­ste, zwię­złe i nie­ste­ty po angiel­sku, pro­gram auto­ma­tycz­nie zabie­ra się do pra­cy i ska­nu­je nasze zaso­by ste­row­ni­ków, w poszu­ki­wa­niu prze­sta­rza­łych.

pra­ca z pro­gra­mem

Po prze­ska­no­wa­niu nasze­go sta­rusz­ka pro­gram wyrzu­ci nam alert, o tym, jakie ste­row­ni­ki są prze­sta­rza­łe “Devi­ce Dri­ver”, jaką wer­sje posia­da­my na bla­sza­ku a do jakiej wer­sji mogą one zostać zak­tu­ali­zo­wa­ne “Ver­sion deta­ils”, oraz poziom antycz­no­ści naszych ste­row­ni­ków “Dri­ver age”. wiec poszu­ku­je­my zie­lo­ne­go przy­ci­sku o nazwie “Down­lo­ad all”,

pro­ble­my z Tria­lem

i w tym momen­cie zosta­je­my spro­wa­dze­ni na zie­mie, i pro­gram przy­po­mi­na nam, że jeśli nie zapła­ci­my za akty­wa­cje, lub jeśli nie mamy kodu pozwa­la­ją­ce­go na reje­stra­cje, to nie zak­tu­ali­zu­je­my ste­row­ni­ków

więc jeśli podo­ba nam się pro­gra­mik, i mamy aktu­al­nie wol­ne 80 zło­tych, to wybie­ra­my opcje “pur­cha­se now” i doko­nu­je­my zaku­pu. Jed­nak zawsze może­my ścią­gnąć wszyst­ko ręcz­nie, co potrwa z pew­no­ścią dłuż­szą chwi­lę, mimo to pro­gram zaosz­czę­dził nam tro­chę cza­su na wyszu­ki­wa­nie prze­sta­rza­łych ste­row­ni­ków, więc może­my sami zabrać się do Pro­ci­taj­te Vise kasi­no Igre — U moguc­no­sti smo ponu­di­ti vam izbor izme­du vise od 150 onli­ne casi­no iga­ra ran­gi­ra­ju­ci od naj­kla­sic­ni­jih poput rule­ta i blac­kjac­ka do naj­mo­der­ni­jih 3D apa­ra­ta, ukl­ju­cu­ju­ci nase vla­sti­te dje­li­tel­je uzi­vo koji nas casi­no cine tako reali­stic­nim da igra­ci osje­te kao da su fizic­ki pri­sut­ni u zemaljk­skom casi­nu. robo­ty.

  pozo­sta­łe funk­cje

Skup­my się nad pozo­sta­łą czę­ścią pro­gra­mu, czy­li zakład­ka­mi “Ove­rview, mana­ge” oraz “set­tings”.
W Ove­rview zoba­czyć może­my pod­sta­wo­we infor­ma­cje o ska­no­wa­niu naszych ste­row­ni­ków, mie­dzy inny­mi kie­dy nasz bla­szak został ska­no­wa­ny po raz ostat­ni, ile ste­row­ni­ków pozo­sta­ło nie uak­tu­al­nio­nych , oraz jak bar­dzo sta­ry jest nasz naj­star­szy nie­uak­tu­al­nio­ny ste­row­nik. może­my tak­że roz­po­cząć ska­no­wa­nie.

Mana­ge jest zakład­ka słu­żą­cą, do wybie­ra­nia loka­cji pobra­nych ste­row­ni­ków, czy­li w któ­re miej­sce na naszym dys­ku chce­my pobrać ste­row­ni­ki, oraz pod­sta­wo­we wia­do­mo­ści o pobra­nych ste­row­ni­kach typu nazwa, data i czas pobra­nia, oraz roz­miar ste­row­ni­ka.

Set­tings jest zakład­ką w któ­rej dosto­so­wać może­my pro­gram do naszych potrzeb, mie­dzy inny­mi czy chce­my aby pro­gram ska­no­wał ste­row­ni­ki auto­ma­tycz­nie po włą­cze­niu pro­gra­mu, może­my wybrać język itp.

pod­su­mo­wa­nie

Pod­su­mo­wu­jąc zatem, pro­gram jest Tria­lem, a więc nie ma się co spo­dzie­wać rewe­la­cji, oso­bi­ście uwa­żam, że 80 zło­tych, któ­re żąda od nas pro­du­cent pro­gra­mu, moż­na spo­żyt­ko­wać w lep­szy spo­sób, i nie dla­te­go, ze pro­gram jest sła­by, bo jeśli komuś napraw­dę zale­ży, to myślę, że nie będzie zawie­dzio­ny owym pro­gra­mem, ale po co pła­cić, za coś, co moż­na zro­bić same­mu w godzin­kę. myślę, że pro­gra­mik zasłu­gi­wał­by na uwa­gę, ale w cenie 20 – 30 zł.

waż­ne infor­ma­cje

pro­gram w wer­sji Trial pobrać moż­na stąd: Dri­ver­Scan­ner

pro­gram testo­wa­ny był na bla­sza­ku na któ­rym zain­sta­lo­wa­ny był sys­tem ope­ra­cyj­ny win­dows XP , na lap­to­pie z Vistą wyska­ki­wał dziw­ny błąd i nie uru­cha­miał się pro­gram.

By | 2016-11-26T10:07:54+00:00 Kwiecień 9th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artus2007 10/04/2010 w 11:06

    bar­dzo przy­dat­ny arty­kuł :)

Komentarze zostały wyłączone.