2 728 odsłony

Aktualizacja biosu w laptopach Asus

Jeśli BIOS twojego laptopa Asus jest stary, masz problemy sprzętowe lub po prostu chcesz zamontować nowsze podzespoły konieczna może być aktualizacja BIOSu do nowszej wersji. W moim przykładzie pokażę, jak go zaktualizować na moim obecnym laptopie: Asus X53U z Windows 10 na pokładzie. Aktualizacji dokonam z poziomu systemu Windows.

1.

Naj­pierw zadbaj­my o to, aby lap­top był nała­do­wa­ny a naj­le­piej pod­łą­czo­ny do łado­war­ki. W prze­ciw­nym razie pod­czas aktu­ali­za­cji spo­tka nas typo­wy komu­ni­kat:

flash-bios

2.

Pro­ces ten wyko­ny­wa­ny z pozio­mu Win­dows jest bez­piecz­ny – nie mia­łem z tym żad­nych pro­ble­mów. Naj­pierw war­to spraw­dzić, jaką wer­sję bio­su posia­da­my – dzię­ki tej infor­ma­cji dowie­my się, czy ist­nie­je jego now­sza wer­sja. Może­my to spraw­dzić w samym bio­sie lub przy pomo­cy opro­gra­mo­wa­nia. Ja uży­łem pro­gra­mu AIDA64 – spo­strzec moż­na, że moja aktu­al­na wer­sja to 220:

aida64

3.

Prze­cho­dzi­my na stro­nę Asu­sa
W tym przy­kła­dzie poda­łem link bez­po­śred­ni do mode­lu X53u, któ­ry opi­su­ję. Prze­cho­dzi­my do sek­cji BIOS i poszu­ku­je­my naj­now­szą wer­sję. W moim przy­pad­ku jest to 223:

bios

4.

Następ­nie roz­wi­ja­my sek­cję BIOS-Uti­li­ties i pobie­ra­my pro­gram Win­Flash, dzię­ki któ­re­mu doko­na­my aktu­ali­za­cji:

bios2

5.

Uru­cha­mia­my pobra­ny plik i insta­lu­je­my. Po zain­sta­lo­wa­niu i uru­cho­mie­niu wska­zu­je­my pobra­ną wcze­śniej wer­sję bio­su i potwier­dza­my:

bios3

6.

Zakła­dam, że bate­ria jest nała­do­wa­na lub lap­top pod­łą­czo­ny jest do zasi­la­nia. Cho­dzi tutaj o unik­nię­cie błę­du wspo­mnia­ne­go w pierw­szym punk­cie. Po chwi­li zoba­czy­my okien­ko głów­ne Win­Flash – wyglą­da nastę­pu­ją­co:

bios-flash

7.

Wyraź­nie moż­na zauwa­żyć, że poda­na jest infor­ma­cja o aktu­al­nej wer­sji BIOS (BIOS ROM INFORMATION) oraz infor­ma­cje o tej, któ­rą chce­my wgrać (BIOS IMAGE INFORMATION). Kli­ka­my na Flash.

8.

Od tej chwi­li nic nie rób­my na lap­to­pie. Dla potrzeb porad­ni­ka wyko­na­łem nawet część zdjęć apa­ra­tem, aby nie zakłó­cać pro­ce­su aktu­ali­za­cji. Pro­ces obser­wu­je­my w 3 eta­pach: ERASED ROM, FLASHED ROM i VERIFIED ROM:

bios-flash2bios-flash3bios-flash4

9.

Gdy wszyst­kie trzy paski osią­gną 100% (trwa to do 5 minut max) zosta­nie­my popro­sze­ni o ponow­nie uru­cho­mie­nie sys­te­mu.

10.

Pod­czas uru­cha­mia­nia sys­te­mu war­to wejść do bio­su – w moim przy­pad­ku kla­wisz F1 i spraw­dzić, czy aktu­ali­za­cja prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła pomyśl­nie. U mnie widać wyraź­nie, że nowa wer­sja bio­su o nume­rze 223 wgra­ła się popraw­nie. Zauwa­ży­łem nawet róż­ni­ce w szyb­ko­ści pod­czas odtwa­rza­nia fil­mów, czy gier:

bios4

By | 2016-11-26T10:07:12+00:00 Marzec 1st, 2016|Categories: hardware, News|0 komentarzy

Zostaw komentarz