2 062 odsłony

Aktualizacja BIOSu — AFUWIN

Posiadasz komputer starszego typu i postanowiłeś go rozbudować – dokupiłeś RAM, nową kartę graficzną, procesor a płytę główną pozostawiłeś bez zmian, ponieważ podzespoły do niej pasują. Co jednak masz zrobić wtedy, gdy po włączeniu komputera widnieje tylko czarny ekran? Co zrobić, gdy wyłączasz komputer, system się zamyka ale wentylatory wciąż pracują? Problem ten rozwiąże aktualizacja BIOSU płyty głównej. Jeśli nasz BIOS ma starą wersję to wspomniane wyżej problemy mogą nam się przytrafić po zmianie np. procesora. Z artykułu dowiesz się, jak zaktualizować BIOS z poziomu systemu Windows – jest to najprostszy sposób. Aktualizacje poprzez dyskietki startujące odchodzą już do historii, ponieważ nie każdy komputer posiada stacje dyskietek.

Przed jaką­kol­wiek pró­bą aktu­ali­za­cji BIOS zasta­nów się, czy to na pew­no jest „zada­nie” dla Cie­bie. Nie­umie­jęt­nym użyt­kow­ni­kom nie radzę inge­ro­wać w pły­tę głów­ną – każ­da nie­umie­jęt­na pró­ba aktu­ali­za­cja lub cho­ciaż­by zanik napię­cia zazwy­czaj koń­czy się „śmier­cią” dla naszej pły­ty. Dla­te­go jeśli nie czu­je­my się na siłach to zleć­my to zada­nie komuś, kto zna się na rze­czy. Jeśli jed­nak zabie­rze­my się za aktu­ali­za­cję zrób­my to na star­tych pod­ze­spo­łach, na któ­rych mogli­śmy uru­cho­mi sprzęt. Dopie­ro po aktu­ali­za­cji może­my je zamie­nić (mowa tu głów­nie o pro­ce­so­rze czy więk­szej ilo­ści RAM niż dana pły­ta obsłu­gu­je).

1. Jak sprawdzić wersje biosu?

Na począ­tek musi­my spraw­dzić, jaką wer­sję BIOS posia­da­my, a następ­nie czy pro­du­cent w ogó­le ofe­ru­je now­szą wer­sję niż tą, któ­rą posia­da­my. Naj­pro­ściej spraw­dzi­my wer­sję BIOSU już przy włą­cza­niu kom­pu­te­ra na ekra­nie star­to­wym lub po wej­ściu do same­go bio­su:
bios1

2. Odwiedź stronę producenta płyty głównej.

Gdy zna­my już aktu­al­ną wer­sję, prze­cho­dzi­my na stro­nę pro­du­cen­ta pły­ty głów­nej i odnaj­du­je­my wer­sję aktu­al­ną. W moim przy­kła­dzie pły­ta głów­na to Asrock 775i­945GZ.
Po wej­ściu na stro­nę pro­du­cen­ta pły­ty głów­nej odnaj­du­je­my inte­re­su­ją­cy nas BIOS w moż­li­wie naj­now­szej wer­sji. Dla mojej pły­ty dedy­ko­wa­na jest wer­sja 2.00 :
bios asrockNas inte­re­su­je wyłącz­nie wer­sja dla Win­dows (na scre­enie jest widocz­nie zazna­czo­na).
Pobie­ra­my aktu­al­ną wer­sję z dowol­ne­go ser­we­ra – mamy 4 do wybo­ru.
Plik zapi­su­je­my w widocz­nym miej­scu naj­le­piej na pul­pi­cie, aby mieć do nie­go łatwy dostęp.

3. Rozpakuj archiwum i aktualizuj BIOS.

Pobra­ny przez nas pakiet zazwy­czaj będzie w posta­ci spa­ko­wa­ne­go archi­wum *zip lub *rar – takie archi­wum musi­my wypa­ko­wać np. pro­gra­mem Win­RAR. W fol­de­rze zoba­czy­my pli­ki aktu­ali­za­cyj­ne – odnaj­du­je­my plik wyko­ny­wal­ny *exe i uru­cha­mia­my go:
afuwinPotwier­dza­my komu­ni­kat kli­ka­jąc Ok.

Przed nami aktu­ali­za­cja. Cała pro­ce­du­ra trwa kil­ka minut i przed­sta­wio­na jest w posta­ci zie­lo­nych blo­ków. W tym cza­sie nie nale­ży nic robić przy kom­pu­te­rze! Zale­ca się nie wyko­ny­wać na kom­pu­te­rze żad­nych dzia­łań do momen­tu ukoń­cze­nia aktu­ali­za­cji!

Po pomyśl­nym zakoń­cze­niu zoba­czy­my sto­sow­ny komu­ni­kat:
aktualizacja biosu

4. Restart komputera.

Komu­ni­kat zachę­ca nas do restar­tu sys­te­mu. Oczy­wi­ście zga­dza­my się i uru­cha­mia­my kom­pu­ter ponow­nie. Pod­czas uru­cha­mia­nia wcho­dzi­my do bio­su i przy­wra­ca­my usta­wie­nia domyśl­ne. Dodat­ko­wo spraw­dza­my, jaką posia­da­my aktu­al­nie zain­sta­lo­wa­ną jego wer­sję. War­to to spraw­dzić aby dowie­dzieć się, że na pew­no aktu­ali­za­cja zosta­ła pomyśl­nie prze­pro­wa­dzo­na.
Pierw­sze uru­cho­mie­nie kom­pu­te­ra po aktu­ali­za­cji może chwil­kę potrwa – nie nale­ży się dener­wo­wać.
Jeśli wszyst­ko prze­bie­gło popraw­nie nowe kom­po­nen­ty powin­ny dzia­łać bez pro­ble­mów.

Pamię­taj! Ser­wis nie bie­rze odpo­wie­dzial­no­ści za błę­dy użyt­kow­ni­ków!
Porad­nik wyko­na­ny samo­dziel­nie prze­ze mnie na potrze­by ser­wi­su.
By | 2016-11-26T10:07:23+00:00 Styczeń 19th, 2015|Categories: hardware, News, windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz