6 361 odsłony

Akronimy — poznaj skróty internetowe

Popu­lar­ne skró­ty inter­ne­to­we tzn Akro­ni­my są powszech­nie uży­wa­ne i sto­so­wa­ne w kom­pu­te­ro­wym świe­cie np w komu­ni­ka­to­rach, cza­tach czy forach. Na pew­no przy­da Ci się ich zna­jo­mość, aby móc w pro­sty spo­sób poro­zu­mie­wać się z inny­mi inter­nau­ta­mi. Pokaż innym, że znasz inter­ne­to­we skró­ty ;) może i nawet ich tym zasko­czysz;) skró­ty oczy­wi­ście pocho­dzą z języ­ka angiel­skie­go.

WYBRANE SKRÓTY INTERNETOWE

Poniż­sza tabel­ka przed­sta­wia wybra­ne prze­ze mnie skró­ty inter­ne­to­we (Akro­ni­my):

ADN - Any Day Now — Lada dzień

AFAIC - As Far As I Can — Tak dale­ce, jak mogę

AFAICT — As Fair As I Can Tell — O ilę mogę powie­dzieć

AFAIK — As Far AS I Know — Z tego, co się orien­tu­ję

AFK — Away From Key­bo­ard — Z dala od kla­wia­tu­ry

AIUA — As I Under­stand It — Na ile to rozu­miem

BBL — Be Back Later — Wra­cam póź­niej

BTW — By The Way — A pro­pos, a tak swo­ją dro­gą

CYA, CU — See you (later) — Do zoba­cze­nia (póź­niej)

EOT — End Of Thre­ad. End Of topic — Koniec tematu/dyskusji

FAQ — Fre­qu­en­tly Asked Questions — Czę­sto zada­wa­ne pyta­nia

FITB — Fill In The Blanks — Wypeł­nij puste miej­sca

FUT — Fol­low Up To — Prze­kie­ro­wa­nie

G — Grin — Usmiech

GMTA — Gre­at Minds Think Ali­ke - Wiel­kie umy­sły myślą podob­nie

IAC — In Any Case — W każ­dym przy­pad­ku

IAE — In Any Event — W każ­dym wypad­ku

IC — I See — Aha

IMHO — In My Hum­ble Opi­nion — Moim skrom­nym zda­niem

IIRC — If I Remem­ber Cor­rec­tly — O ile dobrze pamię­tam

J/K - Just Kid­ding — To tyl­ko żart

K (KB) — Kiss (Back) — Poca­łu­nek (wza­jem­nie)

KF — Kill File - Czar­na lista

KOTC — Kiss On The che­ek — Cmok w poli­czek

LMAO — Lau­ghing My Arse Off — Wario­wać ze śmie­chu

LOL — Lots Of Lau­gh­ter — Wie­le śmie­chu, obśmiać się

MMF — Make Money Fast — Szyb­ki zaro­bek

MOF — Male Or Fema­le — Facet czy kobie­ta

MYOB — Mind Your Own Busi­ness — Pil­nuj swo­ich spraw

OIC — Oh, I See — Ach, rozu­miem

OOTQ — Out Of the Question — Nie ma mowy

OT — Off Topic — Nie na temat

P? - Beg your Par­don? — Słu­cham?

PITA — Pain In The Ass — Uciąż­li­we

ROFL, ROF — Rol­ling On The Folo­or — Tarzać się po pod­ło­dze ze śmie­chu

RSN — Real Soon Now — Teraz już napraw­dę szyb­ko

SNAFU — Situ­ation Nor­mal — Sytu­acja nor­mal­na

SPAM — Stu­pid Person’s Adver­ti­se­ment — Głupie/niepotrzebne ogło­sze­nie

SUP — What’s UP? — Jak leci?

TIA — Thanks In Advan­ce — Z góry dzię­ki

WB — Welco­me Back — Wita­my zno­wu

WTH — What The Hell — Co się dzie­je ?

WTF — What The Fuck? — Co do h*** ?

PODSUMOWANIE

Akro­ni­my przy­da­dzą się wszyst­kim zapa­lo­nym inter­nau­tom, a tak­że oso­bą, któ­re chcą skró­cić swo­je wypo­wie­dzi. Po to zosta­ły wła­śnie wymy­ślo­ne ;)

By | 2016-11-26T10:07:43+00:00 Sierpień 13th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. nkp123 22/08/2010 w 09:49- Odpowiedz

    Bar­dzo przy­dat­ny arty­kuł :)

    10/10

  2. winrarus 07/09/2010 w 19:41- Odpowiedz

    faj­ne ;)

Zostaw komentarz