2 879 odsłony

AdSense dla domen — home.pl

Jeże­li w naszym dorob­ku posia­da­my dome­ny któ­rych nie uży­wa­my to war­to wyko­rzy­stać je jako stro­ny z rekla­ma­mi. Być może ktoś zabłą­dzi i wej­dzie wła­śnie na tą dome­nę. Google AdSen­se umoż­li­wia nam taką kon­fi­gu­ra­cję. Posia­dam pol­skie dome­ny w home.pl i wła­śnie na przy­kła­dzie tego ope­ra­to­ra chciał­bym poka­zać jak prze­kie­ro­wać je na adsen­se.

Kon­fi­gu­ra­cja kon­ta AdSen­se

1. Naj­pierw zalo­guj się do google adsen­se gdzie będziesz mógł dodać nowe rekla­my.

2. Następ­nie dodaj nową dome­nę:

3. Wpisz jej nazwę:

4. Na moim przy­kła­dzie jest to moj-zakup.pl to jest wła­śnie nie uży­wa­na dome­na. Po doda­niu otrzy­masz taki komu­ni­kat:

Inte­re­so­wać będzie nas tyl­ko “war­tość / cel” czy­li 216.239.32.21 a tak­że Twój uni­ka­to­wy iden­ty­fi­ka­tor czy­li

pub-1111111111111111111.afd.ghs.google.com.

Pamię­taj aby sko­pio­wać go do home.pl bez krop­ki na koń­cu!

Kon­fi­gu­ra­cja dome­ny w home.pl

1. Logu­je­my się do usta­wień naszej dome­ny:

2. Usta­wia­my prze­kie­ro­wa­nie na adres ip poda­ny przez google, i wpi­su­je­my swo­ją nazwe kon­ta.

3. Następ­nie utwórz dla hosta nastę­pu­ją­ce rekor­dy CNAME (alia­sy), uży­wa­jąc swo­je­go reje­stra­to­ra domen. Czy­li inte­re­su­je nas to co na samym koń­cu. Kli­ka­my w nazwę dome­ny.

4. Uzu­peł­nia­my rekord:

5. Kli­ka­my Zapisz.

Pod­su­mo­wa­nie

Prze­kie­ro­wa­nia nie uda nam się zro­bić szyb­ko (np w cią­gu jed­ne­go dnia), gdyż zale­ży to od akcep­ta­cji dome­ny przez google. Lecz jeże­li zosta­nie ona zaak­cep­to­wa­na (musi być zgod­na z zasa­da­mi pro­gra­mu) to wyświe­tla­ne rekla­my będą wyglą­da­ły tak jak na doda­nej prze­ze mnie dome­nie moj-zakup.pl Oczy­wi­ście nie wiem jak dłu­go jesz­cze będę trzy­mał tą dome­nę tak­że póki co dzia­ła ;)

By | 2016-11-26T10:07:56+00:00 Marzec 3rd, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , , |3 komentarze

3 komentarze

 1. covalic 10/03/2010 w 10:05- Odpowiedz

  Tro­chę mało przej­rzy­sty ten arty­kuł no i nasta­wio­ny wyłącz­nie na home. Wytłu­macz dokład­niej o co cho­dzi :) Że cho­dzi o prze­kie­ro­wa­nie DNS’ów :]

 2. admin 10/03/2010 w 13:20- Odpowiedz

  Co do innych ope­ra­to­rów to pole­cam:
  https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=76049

  myślę że zain­te­re­so­wa­ni będą wie­dzie­li o co cho­dzi ;)

 3. pl2010 03/04/2010 w 21:50- Odpowiedz

  Dzię­ki za pomoc

Zostaw komentarz