Ciasteczka2016-11-26T10:07:11+00:00
  1. Ser­wis nie zbiera w sposób automaty­czny żad­nych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cook­ies.
  2. Pli­ki cook­ies (tzw. „ciastecz­ka”) stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­i­ka Ser­wisu i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych Ser­wisu. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
  3. Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu:

a)      dos­tosowa­nia zawartoś­ci stron inter­ne­towych Ser­wisu do pref­er­encji Użytkown­i­ka oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­noś­ci pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie Użytkown­i­ka Ser­wisu i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użytkown­i­cy Ser­wisu korzys­ta­ją ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartoś­ci;

c)       utrzy­manie sesji Użytkown­i­ka Ser­wisu (po zal­o­gowa­niu), dzię­ki której Użytkown­ik nie musi na każdej pod­stron­ie Ser­wisu ponown­ie wpisy­wać loginu i hasła.

Więcej na wszystkoociasteczkach.pl IAB Pol­s­ka.